A Szegedi Postaigazgatóság és Magyarország távközlése
a sajtó szemével.
A kezdetektől ... napjainkig.
Történelmi érdekességek.
(1850-1994)


Vasárnapi Ujság - vu_1888_07_15_486p.txt

Edison uj találmánya.

A telefon föltalálója, Edison tökéletesítene egy másik találmányát is, a fono-grafot, mely a beszédet jegyzi föl, ugy hogy a beszéd bármikor hallható lesz. Egy kicsi szekrényke ez, melynek szerkezete rendkúül érzékeny a hanghullámzás iránt, magába fogadja a beszédet s nemcsak teljes szabatossággal visszaadja az eredeti hangot s nemcsak megőriz egész társalgást, még ha abban többen is vesznek részt, hanem külön szerkezet segélyével tetszés szerinti lassúságra, vagy gyorsaságra lehet szabályozni a fonográfot.

Jövőre tehát teljesen megszűnik mindenekelőtt a diktálás fárasztó munkája. Azt, a mi leírandó, az ember elmondja a fonográfnak, a mily gyorsan csak akarja ; a fonográfot azután kiadja az irnoknak, a ki kezének gyorsasága szerint igazítja ezt a kis gépezetet, mely tetszés szerinti tempóban ismétli a leirandó szóveget s ha a leiró valamit nem ért meg jól, egyszer vagy kétszer is ismétli akár az egész mondatot. A röpke gondolatot ép igy minden fáradság nélkül el lehet tenni. Csak el kell mondani a fonográfnak, mely megtartja a szavakat addig, mig azokat vagy magunk le nem akarjuk irni, vagy másnak leírás végett át nem adjuk. A parlamenti szónoklatokat is minden nehézség nélkül fölveszi a fonográf s ha azt megszólaltatjuk, bárki később leírhatja utána a legsebesebben elmondott beszédet. Legveszedelmesebb lesz azonban e találmány a politikusokra nézve, kik meginterwiewoltatják magukat s azutén eltagadják, a mit mondottak. Ezek teljes némaságra lesznek jövőre kárhoztatva. Mert a fonográf oly kicsiny szerszám, hogy azt kényelmesen zsebre is lehet rakni s a zsebben is felveszi az emberi hangot. A hírlapíró, a ki ily fonográffal zsebében interwiewol, többé meg nem lesz hazudtolható ; mert a fonográfot többször is meg lehet szólaltatni s ez veszedelmes bizonyítékot szolgáltat a tagadással szemben. A fonográf tehát kétségkívül valóságos forradalmat fog csinálni minden téren, ha ugyan mindaz igaz, a mit az amerikai lapok Edison e találmányáról elmondanak.


A cikk eredeti linkje...... 1.
Home
Home
Delizsánsz.
1887   <<   1888   >>   1889