A Szegedi Postaigazgatóság és Magyarország távközlése
a sajtó szemével.
A kezdetektől ... napjainkig.
Történelmi érdekességek.
(1850-1994)


Vasárnapi Ujság - vu_1876_07_16_456p.txt

A leggyorsabb posta a világon.

Hol lehetne másutt, mint a modern csodák hazájában, Amerikában? De ez valóban bámulatos. Newyork és Chicago közt 966 angol vagyis 193 geographiai mértföldet kevesebb mint 24 óra alatt tesz meg. Az egész uton csak két helyütt áll meg, s itt is csak azért, hogy a gyors mozgás által felhevített kerekek kissé kihűljenek. A közbeeső állomásokon a levél- s ujságcsomagokat a szó szoros értelmében ledobják, s a feladottakat felhajtják. Az egész vonat négy waggonból áll, az első kettőben vannak a csomagok, a másik kettő hivatalos helyiségül szolgál. Az első ily vonatnál Newyorkban 33 tonna súlyt adtak fel, s ezek közt volt 533 zsák lap, 47 tarisznya levél s ezenkívül 50 darab ujság, melyet a közbeeső kisebb állomásokban kellett szétosztani. Útközben még mintegy 17 tarisznya levél s 150 zsák ujság vétetett fel. Ezen csodálatos gyorsaságú vonat főkép az amerikai főpostaigazgató Bangs György ezredes érdeme, kinek ritka pontosságáról s bátorságáról mesés dolgokat beszélnek. Az első alkalommal a gépész elájult a nagy gyorsaság miatt, azonban ma már ezen postaközlekedés rendessé lett s "The Fast Mail" (gyors posta) czim alatt külön waggonok állanak rendelkezésére.


-----------------------------------------------------------


Európa távirdaügye.

Európában a távíró vonalok hossza kerek számban: 326,500 kilométer, a huzalvezetékeké 930,000 km.; tehát huszonháromszor több, mint a föld kerülete. Összesen: 23,800 távíró hivatal van. A távíró hivatalok számát tekintve, Nagybritannia legtöbbet mutathat fel, u. m.: 5572-öt. Helvetiában 899 van, s igy e kis ország területéhez és lakosságának számához képest aránylag még több, mint Angliában. Legkevesebb távíró hivatala van aránylag Görögországnak, Norvégiának, Oláh-, Orosz-, Szerb- és Spanyolországnak. Európában évenkint 50-60 millió táviratot közvetitnek, mely számból öt lakosra esik egy távirat. Aránylag Helvétiában táviratoznak legtöbbet; itt például évenként majdnem minden lakosra egy távirat esik. Helvétiában-Nagy-brittania után - a legtöbb levelet is irnak, a mennyiben itt a közvetített levelek és levelezőlapokból fejenként 20 darabot lehet számítani. Legkisebb a távirdai forgalom Oroszországban, mindazáltal a távirdai forgalmat illetőleg a legjobb üzletet Oroszország csinálja; más államok legtöbbjénél túlhaladja a kiadás a bevételt.
A cikk eredeti linkje...... 1.
Home
Home
Delizsánsz.
1875   <<   1876   >>   1877