A Szegedi Postaigazgatóság és Magyarország távközlése
a sajtó szemével.
A kezdetektől ... napjainkig.
Történelmi érdekességek.
(1850-1994)


Vasárnapi Ujság - vu_1891_09_06_582p.txt

TENGERALATTI TELEFON.

Ez év tavaszán, márczius 15-én, szólalt meg az emberi hang legelőször a tenger alatt Dover és Calais közt és nemsokára aztán a távbeszélő vonal Paris és London közt, vagyis 536 kilométernyi távolságban a közönség rendelkezésére lőn bocsájtva. A mi a villamos távirdával könnyen ment volna, a telefonnál végtelen nehézségekkel járt. A víz, nemkülönben a sokféle szomszéd távirda-vezetékek, melyek itt-ott a távbeszélő vonallal a tengerfenéken érintkeztek, sokféle zavarokat idéztek elő. Végre Kempe mérnök a kényes és nehéz feladatot e czélra különösen szerkesztett és összeállított tengeralatti távbeszélő vezetékével szerencsésen megoldotta, sőt a mi több, lehetővé tette, hogy a vezetékben a távbeszélőn kivül még egy táviró vezetéket is lehetett alkalmazni, ugy, hogy jelenleg az előbb egymással ellentétben lenni látszó kétféle induktorok egymástól alig hét milliméternyi távolságban, - de ugyanazon egy sodronyban rendesen működnek. A vezetéket Kempe utasításai szerint a Siemens czég londoni telepén készítették, mig a tengerben való lerakását Dovertól Calais-ig a "Monarch" nevű hadi vérteshajóval eszközölték. A rossz időjárás daczára, a lerakás csak öt napot vett igénybe. Jelenleg a londoni föposta-hivatalban levő és e czélra külön berendezett helyiségből bárki éjjel vagy nappal, párisi barátaival úgy beszélgethet, mintha ketten egy szobában ülnének. A tenger alatti telefonon az emberi hang sokkal tisztábban és erősebben hallatszik mint a szárazon. Eddigelé az új intézményt a közönség leginkább azért veszi aránylag ritkán igénybe, mivel egy vonal a forgalom igényeinek meg nem felel és három perezre a jelenleg megszabott 10 franknyi díjtétel mindenesetre nagyon magas. Mihelyt a szabad verseny e téren megnyílik, és egy vezeték helyett húsz vagy harmincz lesz lerakva, a dijakat pedig tetemesen leszállítják, kétséget nem szenved, hogy a tengeralatti telefon rövid idő múlva a levélpostát ép úgy kifogja helyéből szorítani, a mint ezt a nagy városok forgalmában eddigelé sok helyen már megtette. Az angol kormány a tengeralatti telefon feltalálójának a kivánt kizárólagos szabadalmat meg nem adta, nehogy e részben a forgalom egyesek által kizsákmányoltassék.
A cikk eredeti linkje...... 1.
Home
Home
Delizsánsz.
1890   <<   1891   >>   1892