A Szegedi Postaigazgatóság és Magyarország távközlése
a sajtó szemével.
A kezdetektől ... napjainkig.
Történelmi érdekességek.
(1850-1994)


Vasárnapi Ujság - vu_1901_07_28_467p.txt

KÉPES LEVELEZŐLAPOK.

Alig van valami, a minek mostanában oly nagy divatja volna, mint a képes levelezőlapoknak. Nincs a művelt világnak olyan része, a hova ne hozna a posta néhanapján egy-egy levelezőlapot messze vidékek képével, vagy valami művészi ábrázolattal. Minálunk különösen a hölgyek űzik nagy szenvedélylyel ezt a divatos "sportot" s nem ritka az olyan, a kinek többezer darabból álló gyűjteménye van. Mások spanyolfalat s más effélét készítenek belőlük, vagy a szobájuk falát rakják ki a képes levelezőlapok tarka csoportjaival. Papirkereskedések, dohánytőzsdék, díszműáru üzletek kirakataiban napról-napra megújuló változatos sorozatait találjuk a levelezőlapoknak; az üzleti élelmesség úgyszólván naponként talál ki valami új formát e divat kielégítésére.

Körülbelül tizenkét éve most, hogy a képes levelezőlap világhódító körútjára indult. Mondják, hogy már száz évvel ezelőtt is akadtak olaszországi vendéglősök, kik üzleti leveleikre lenyomatták fogadójuk vagy városuk képét, s magunk is láttunk egy a XVIII. század végéről való levelet, melynek homlokán a régi Pest és Buda képe volt látható. Bázelben állítólag már 1855-ben is készítettek képes levelezőlapot, de ez mind csak szórványos, elszigetelt dolog volt, s alig akadt követője. A képes levelezőlap tulajdonképeni szülőhelye Németország. Itt már 1870 tájban kezdtek egyes vállalkozók képes levelezőlapokat árulni, de általánosan csak mintegy tizenkét év óta terjedt el a divat. Első formája az volt, hogy a ki valahova elutazott, ismerőseinek levelezőlapokon adta tudtul a helyeket, a hol megfordult. Az első képes levelezőlapokon tehát csupa látképek voltak, innen a német nevük is (Ansichts-karte). Később azonban rávetette magát erre a térre a gyűjtési szenvedély, a fogyasztás mind nagyobb arányokat öltött s az ilyenekkel foglalkozó üzletemberek egymást igyekeztek leleményesség dolgában túlszárnyalni s ma már a műiparnak és a nyomdászatnak számottevő czikke lett a képes levelezőlap.

Hogy mily arányokat öltött a levelezésnek ez a módja, mutatja a statisztika, a mely szerint az egész világon körülbelül két milliárd és háromszázhatvan millió képes levelezőlap kerül forgalomba egy év alatt. Ezen óriási összeg a különböző földrészek közt így oszlik meg: Európa 367 millió lakosára 1400 millió levelezőlap esik, Amerikára (126 millió lakos) 526 millió, Ázsiára (810 millió lakos) 374 millió, Ausztráliára (48 millió lakos) 43 millió, Afrikára (200 millió lakos) 16 millió képes levelezőlap esik évenként.

Magában Németországban, melynek lakossága tudvalevőleg kerek számm, 1 ötven millió, 88 millió darab képes levelezőlapot küldöznek szét egy év alatt, a mi a német postának levélbélyegek fejében hat millió márkát jövedelmez. Második helyen e statisztikában Ausztria és Magyarország áll, ha e két államot együtt veszszük, 31 millió a száma azoknak a képes levelezőlapoknak, melyeket nálunk és Ausztriában évenként szállít a posta s egy millió ötvenezer korona ára levélbélyeg fogy el e czélra. Aránylag kevés képes levelezőlap kerül a postára Francziaországban, csak nyolcz millió darab, legkevesebb pedig az európai államok közül Törökországban: két millió. Aránylag véve roppant sok képes levelezőlapot adnak fel a kis Svájczban: 22 milliót, csakhogy ezek legnagyobb részét nem az ottani lakosok küldik szét, hanem az ott utazó külföldiek.A cikk eredeti linkje...... 1.
Home
Home
Delizsánsz.
1900   <<   1901   >>   1902