A Szegedi Postaigazgatóság és Magyarország távközlése
a sajtó szemével.
A kezdetektől ... napjainkig.
Történelmi érdekességek.
(1850-1994)


Vasárnapi Ujság - vu_1902_01_12_27p.txt

SZILVESZTER ÉJJELE A BUDAPESTI FŐPOSTÁN.

Rendkívüli sürgés-forgás van az év utolsó éjjelén a főpostán. Az óriás épület minden ablaka világos. Ezrével meg ezrével hozzák a leveleket, melyekben a főváros lakosai szerencsét kivánnak egymásnak az új évre.

Felviszik a levélcsomagokat az első emeletre, hol a levélkézbesítő-osztály van. Az összes Budapestre érkező leveleket ez az osztály kézbesíti.

Ha valami idegen körűlnéz és látja az itt elhelyezett rengeteg sok levelet, biztosra veszi, hogy ezt nem lehet nyolez-tiz nap leforgása előtt kézbesíteni. Pedig nem úgy van. A posta az egész ujévi forgalmat bárom nap leforgása alatt lebonyolítja. Azaz legkésőbb január harmadikán már mindenki kézhez kapja szerencsekivánságokat tartalmazó levelét.

Éjjel-nappal szakadatlanul dolgozik a személyzet. Deczember 28-ikán kezdődik meg a rendkívüli forgalom és fokozódik január 2-ikáig.

Érdekes, hogy dolgozzák fel azt a rengeteg anyagot.

A pályaudvarból nagy zsákokban érkeznek be a levélcsomagok, melyeket az asztalokra kiürítnek. Az asztalt körülállják a tisztviselők és a "rovancsolást" végzik, azaz egy pillantást vetnek minden levélre, hogy jól van-e felbélyegezve, egyidejűleg a levelező-lapokat külön választják a levelektől, mert igy könnyebb "betűzni".

Mi az a lebetüzés? Nem egyéb, mint hogy minden levélre bélyegzővel pár számot nyomnak, melyből megtudhatja a czímzett, mikor érkezett levele a főpostára. A betűzést húsz szolga végzi. Ezek a nagy gyakorlat folytán tisztán és nagyon gyorsan tudnak dolgozni.

Átlag egy perez alatt egy szolga 190 levelet betűz le.

Ezután következik a levélanyag beosztása kerületek szerint. A közönséges leveleket altisztek, az ajánlottakat tisztek osztják szét.

Ezen czélra szekrények vannak felállítva, melyek rekeszekre vannak felosztva és az egyes rekeszekre fel van irva, hogy milyen leveleket tartalmaz. Tiz fiók római számokkal van megjelölve, ezekbe osztják be a város tiz kerületének leveleit. Van azután "Bérlő", "Hivatalos" és "ismeretlen" czímű fiók.

A Bérlő fiókba osztják azon leveleket, melyeknek czímzettje a postán fiókot bérelt, hogy oda oszszák be leveleit s ő maga jön el értök. A "Hivalalos" fiókba a hivatalok részére czímzett leveleket osztják. Az "Ismeretlen" fiók tartalmának elintézése sok időt vesz igénybe. Mert ebbe a fiókba sokféle levél kerül. Gyakran előfordul, különösen újévkor, mikor a feladó közönség sok levelet ir, hogy egyikre-másikra elfeledi az utczát vagy házszámot felírni. Például csak ennyit ir : "Kiss Ferencz Budapest", vagy: "Kovács Mihály Budapest", ezek ugyan nagyon "ismerős" nevek, mert sok Kiss Ferencz, meg Kovács Mihály van a fővárosban, de mégse kézbesíthetők. Vannak aztán ebben a fiókban még tarkább czímű levelek is. Például: Külföldről mondjuk Parisból jön a levél, hol a feladó nem tudván magyarul, ennek következtében valami újsághirdetésből ilyenformán irja levelére a czímet: "Ferenczjózsef Rakpart úrnak, Budapest". Azután előfordulnak - különösenképes levelező-lapokon - tréfás czímek is. A sok közül az ilyenformák a leggyakoriabbak : "Azég Sodrak Acztu Rellibnettor", ha ezt megfordítva olvassuk, azonnal látjuk, kinek szól. De ez még nem minden. Vannak egész talányszerű czímek, mikor a feladó az utcza helyére egy fát rajzol, nem gondolva azzal, hogy Budapesten van Akáczfa-, Nagy-diófa-, utcza. Hanem azért megpróbálja a posta sorra mind a három helyen kézbesítni. Könnyű a megfejtése az olyan czímnek, hol az utca helyére egy dob van rajzolva, mert Dob-utcza csak egy van a fővárosban.

Éjfélkor a csoportvezető kiadja a parancsot: "Betűzöket átfordítni." Erre egy pillanatra megáll a husz betűző szolga, csavar egyet a betűzön, mely ezentúl 1902, illetve az, új-évet mutatja. A munka aztán tovább folyik, megkezdik a kerületenként beosztott anyag utczák szerinti beosztását más, ezen czélra szolgáló szekrényekben.

Reggel négy órakor -bejönnek a levélhordók, kiveszik a szekrényekből azon utczákat, melyekben ők kézbesítenek, aztán tovább osztályozzák a leveleket házszámok, emeletek és ajtók szerint, hogy reggel hét órakor teletömött táskával kiindulhassanak és kézbesíthessék a sok boldogságot és szerencsét kivánó leveleket.

Tájékozásul, hogy mily roppant ilyen tájon Budapest levélforgalma, megemlítem, hogy a fővárosban deczember 30-tól január 3-ig ötszáz levélhordó mintegy hét millió levelet kézbesít.

Hegedűs Alajos.

A cikk eredeti linkje...... 1.
Home
Home
Delizsánsz.
1901   <<   1902   >>   1903