A Szegedi Postaigazgatóság és Magyarország távközlése
a sajtó szemével.
A kezdetektől ... napjainkig.
Történelmi érdekességek.
(1850-1994)


Postamérnöki szolgálat.

1887-1937

Az 50 év története.

(Táviró)

ELŐIDŐK:

1847.    Az első magyarországi távíró vonal, megnyílik a pozsonyi távíró állomás.

1850.    A pesti és zágrábi távíró állomás berendezése.

A magánforgalom részére megnyilik a távíró szolgálat.

1853.    A "Vár" távíró állomás megnyitása.

1854.    A pesti távíró állomás élére távírda felügyelőséget szerveztek.

1855.    Nyugateurópai távíró egyesülés.

1864.    "Kőbánya" távíró állomás megnyitása.

1865.    Nemzetközi távíró értekezlet Párisban. Egyezménykötés.

1866.    Óbudán és a Császárfürdőben távíró állomás.

1867.    Első magyar Hughes-összeköttetés Pest és Bécs között. A magyar felelős kormány átveszi a magyarországi és erdélyi távíró berendezéseket: 16.738 km távíró vonal.

1868.    Nemzetközi távíró értekezlet Bécsben. Egyezménykötés.

A magyar felelős kormány átveszi a horvát-szlavon távíró berendezéseket.

1869.    Az Országházában távíró állomást rendeznek be.

1870.    Hódmezővásárhely, Körmöcbánya, Magyaróvár, Zilahon távíró állomások épülnek.

1871.    A felelős magyar kormány átveszi a Határörvidék távíró berendezéseit, Gyulafehérvár, Zenta, Zimonyban távíró állomások épülnek.

1872.    Magyar cég szállítja a távíró készülékeket.

Salgótarjánban távíró állomás épül.

Nemzetközi távíró értekezlet Rómában. Elsőízben volt a magyar igazgatásnak Ausztriától függetlenül szavazati joga.

Ez évtől kezdve Meidinger-féle elemeket használnak a Danieli-elemek helyett.

1874.    A tözsdén távíró állomás nyílik meg.

1875.    Nemzetközi távíró értekezlet Szentpétervárott, Egyezménykötés, "Vizíváros" távíró állomás.

1877.    Puskás Tivadar felvetette a telefon-központ eszméjét.

1879.    Puskás Ferenc bemutatja Budapesten a távbeszélő működését.

Nemzetközi távíró értekezlet Londonban.

1889.    Puskás Ferenc engedélyt kap távbeszélő berendezések létesítésére.

1881.    A "Műszaki Tanács" felállítása az állami építkezések ellenőrzésére.

A posta a közmunka és közlekedésügyi minisztérium fennhatósága alá kerül.

Megnyílik hazánkban az első távbeszélő központ (Budapest, Fürdő-utca 1., máj 1.)

Távbeszélő központ megnyitása Temesvárott (dec. 1.) el.

1882.    Magyar cég veszi kézbe a távíró huzalok gyártását.

A Margit-hídon lefektetik az első telefon kábelt.

Az első alközpont a pénzügyminisztériumban,.

1884.    Távbeszélő központ megnyítása Szegeden, Pozsonyban és Aradon.

A kormány engedélyezi nyilvános telefon állomások felállítását.

Magyar cég kezdi szállítani a távíró vonalakat tartó vasalkatrészeket.

1885.    Nemzetközi távíró értekezlet Berlinben.

Magyar cég kezdi szállítani a porcellán szigetelőket.

1886.    Szilágysomlyón és Kassán házat vesz a posta a kezelési szolgálatnak.A MŰSZAKI SZOLGÁLAT 50 ÉVÉNEK JELENTŐS ESEMÉNYEI:


1887.    Ez évben foglalják el hivatalukat az első posta mérnökök.

A távíró, távbeszélő és a posta egyesítése.

Az állam megváltja a budapesti távbeszélő hálózatot és bérbe adja Puskásnak.

Távbeszélő központ megnyitása Pécsett és Zágrábban.

Szatmáron házat vesz a posta.

1888. Törvénycikk szabályozza a távíró, távbeszélő huzalok házakon való elhelyezését.

Távíró, távbeszélő és egyéb villamos jelző berendezések létesítése az állam fenntartott joga. (XXXI. t.-c)

A posta mérnökeinek első elektrotechnikai vizsgája.

Távbeszélő központ megnyitása Nagyváradon és Debrecenben.

Baross Gábor elrendeli a postatisztképző tanfolyam megnyitását.

Első mérnőkelőadó a postatiszti tanfolyamon.

1889.    Használni kezdik az első teljesen magyar gyártmányú távbeszélő készülékeket.

Távbeszélő központ megnyítása Miskolcon.

Táviratközvetítés távbeszélőn át.

Besztercebányán rézgálic telítőtelepet létesít a posta.

1890.    A miniszter elrendelte a légvezetékek átépítését, falitartókról tetőtartókra.

A miniszter elrendelte az áttérést a számszerinti hívásra.

Nemzetközi távíró értekezlet Párisban.

Megnyílik a Főposta épületében a Helyközi központ.

Helyközi forgalomban résztvevő "bérlő" állomásokat szerelnek fel.

Budapest-Bécs közötti telefonvonalat átadják a forgalomnak (f. jan. 1.).

Megindul a helyközi forgalom állami kezelésben.

Távbeszélő központ megnyitása Sopronban és Fiumében, a posta kezelésében.

A távirat kézbesítését az állam veszi át Budapesten.

1891.    Miniszteri rendelet szabályozza a kísérleti állomás munkakörét.

Méröszobát rendeznek be a Főposta épületében. (A mai kísérleti állomás csírája.)

Az "Országos Posta és Távirda Gazdasági Hivatal" felállítása.

Az állam megkezdi a vidéki telefon hálózatok megváltását.

Távbeszélő központok megnyitása Kassán és Győrött.

Kolozsvárott megépül a postapalota.

Szigetelők tömeges gyártása postamérnöki irányítással.

1892.    Budapest-Berlin távíró vonal üzembe helyezése.

Távbeszélő központ megnyítása Székesfehérvárott, Nagykanizsán, Szolnokon, Szabadkán és Kolozsvárott. .

1893.    Új távbeszélő vonal épül 4 áramkörrel Budapest-Marchegg, Bécs között.

Helyközi távbeszélő forgalom megindul Budapest-Pozsony, Győr, Szeged, Temesvár, Arad közt (dec. 3.)

Távbeszélő központ megnyitása Szombathelyen, Baján és Esztergomban.

A Telefonhírmondó megkezdi üzemét.

Magyar cég rendezkedik be vörösréz huzal gyártásra.

1894.    Megépül a nagyváradi postaigazgatóság épülete.

Távbeszélő központ megnyitása Kecskeméten, Komáromban és Hódmezővásárhelyen.

Távbeszélő készülékekre részletes szállítási és műszaki feltételekkel pályázat hirdetés.

1895.    Távbeszélő központ megnyitása Egerben.

Megszervezik a műszerészi állásokat.

1896.    A kereskedelmi minisztérium könyvalakban kiadja a távíró és távbeszélő berendezések építésére és fenntartására vonatkozó utasításait.

A kereskedelemügyi minisztérium posta és távírda szakosztálya posta és távírda vezérigazgatósággá alakul át.

A kerületi postaigazgatóságok keretében külön műszaki ügyosztályokat szerveznek.

Az ezredéves kiállításon részt vesz a posta is távíró és távbeszélő készülékekkel, távbeszélő központok bemutatásával.

Nemzetközi távíró értekezlet Budapesten.

Ez évben próbálják ki az első géperejű járműveket.

A Telefonhírmondó közvetíti az Opera és a Népszínház előadásait.

A Szerecsen-utcai távbeszélő központban Lecianché-elemek helyett akkumulátorokat tesznek.

Új rendszerű szabványos távbeszélő készülék bevezetése.

Külön távbeszélő készülék, biztosítékok rendszeresítése.

1897.    Az állam saját kezelésbe veszi a budapesti távbeszélő hálózatot.

A kormány két mérnököt külföldre küld távbeszélő berendezések tanulmányozására.

Megnyílik Budapest-Berlin között a távbeszélő összeköttetés.

Központi Anyagraktár építése a Gyáli-úton.

Üzembe helyezik a Szerecsen-utcai távbeszélő központot.

Távbeszélő központ megnyitása Tatán.

Első távbeszélő szaknévsor. Minden előfizetőnek már kapcsolási száma van.

Felállítják a "Budapesti m. kir. távbeszélő hálózat igazgatóságát".

Megkezdődik az áttérés kettős vezetékre.

Az első kétvezetékes multiplikációs központ bevezetése.

A vegyes kábelelosztó rendszer kialakulásának kezdete.

Kábelborda rendszer alkalmazása szénlemezes viliámhárítókkal.

Kezelők részére a mellbeszélők alkalmazása.

1898.    Berendezik a m. kir. posta járműjavító műhelyét.

Távbeszélő központ megnyitása Szentesen.

1899.    Távbeszélő központ megnyitása Makón és Nyíregyházán.

Házat vesz a posta Orsova, Nagykároly, Vöröstorony és Nagybecskereken.

Megnyílik a budapest-londoni, szófiai és szarajevói távíró összeköttetés.

Forgalmas vonalakon bevezetik a Hollós-féle duplex üzemet.

Használatba veszik a Kiss-féle Morse-rendszerű kékírógépet.

Első távbeszélő kábel tömbcsatornában (márc, 10.)

1899.    Megindul Budapesten az első motoros levélgyüjtő szolgálat.

Távbeszélő központ megnyitása Pápán, Hatvanban és Gyöngyösön.

Szerecsen-utcai 30 vonalas próba CB központ.

Páncélos kábeleket is fektet a posta.

Első távbeszélő légkábelek.

A Budapesti Központi Távírdán a Meidinger-elemekről gépüzemű áramtermelésre térnek át.

Budapest-Bécs közt Hughes-duplex üzem.
.
Járműjavító műhely Mátyás-tér 15. alól Kőbányai-út 22. alá költözik.

1900.   A miniszter a "Budapesti m. kir. távbeszélő hálózat igazgatóságát" megszüntette, helyébe a "Budapesti távbeszélő hálózat átalakító munkáinak vezetőségét" állította fel.

Megindul a Nagymező-utcai távbeszélő központ építkezése.

A számmal hívás kötelezővé lett.

Első ízben szerelnek fel távbeszélő állomásokon pénzbedobó készülékeket.

A Helyközi központ a Szerecsen-utcai központba kerül át.

Távbeszélő központ megnyitása Kiskunfélegyházán, Kaposvárott és Veszprémben.

Átalakítják a nagykárolyi és nagybecskereki postaházakat.

1902.     A budapesti távíró kábelhálózat építése.

LB asztali készülék rendszeresítése.

1903.    Megnyílik a Nagymező-utcai központ.

Budapest után Fiuméban is építenek CB központot.

Nemzetközi távíró értekezlet Londonban.

"Előkészítő nemzetközi rádióértekezlet" Berlinben, utána a magyar kiküldöttek egy szikraadót és egy vevőberendezést vásárolnak.

Első rádió adás-vétel Csepel és Ujpest között.

A kísérleti állomás a Főpostáról a Hajós-utcába költözik.

CB I. és II. typusú telefonkészülékek bevezetése.

1904.    A "Budapesti távbeszélő hálózat átalakító munkáinak vezetősége" megszünik, helyette felállítanak posta és távirda műszaki hivatalt.

A helyközi központ a Nagymező-utcába került.

Megszünt a Baross-utcai és a Szerecsen-utcai központ.

Távbeszélő központ megnyitása Szarvason, Mohácson, Békéscsabán és Szekszárdon.

Budapest és Hatvan között a távíró vonalakat kábelbe helyezik.

Katonai körökkel rádió-távíró kísérletek Budapest-Bécs között.

1905.    A budapesti tűzjelző hálózat postai kezelésbe kerül.

Távbeszélő központ megnyitása Cegléden és Nagykőrösön.

1906.    Nemzetközi rádió konferencia Berlinben. Egyezménykötés.

Az "Előre" hajó Anconáig tartó útja alatt állandó rádió-távíró összeköttetést tart fenn a fiumei állomással.

A püspökladányi oszloptelítő telep üzemének megindítása.

A postavezérigazgatóság részére magyar gyártmányú személyszállító kocsi készül.

A pécsi CB központ üzembehelyezése.

CB központ felszerelése Szabadkán.

Az első vonalfelvigyázói tanfolyam.

1907. Megépül a Budapest-Konstantinápoly és Budapest-Braila távíró vonal.
Szegeden CB központ nyílik meg.

Távbeszélő központ megnyitása Keszthelyen.

Az első pupinozási kísérlet telefon vonalak csillapítás csökkentésére.

Megkezdik az express csomagok kihordását gépkocsival.

Készülékjavító műhely épül a Gyáli-úton.

1908.     Nemzetközi távbeszélő értekezlet Budapesten.

Nemzetközi távíró értekezlet Lissabonban.

A "Posta, távirda műszaki hívatal" megszünik.

Felállítják a "M. kir. posta műszaki föfelügyelőség"-et és a "Budapesti távíró és távbeszélő hálózat műszaki felügyelőségé"-t és a vidéki műszaki felügyelőséget.

A teljesen földalatti multiplikációs rendszer kezdete.

CB központ nyílt meg Győrött.

Távbeszélő központ megnyitása Kalocsán.

CB 5-ös kapcsoló rendszeresítése.

Megkezdték a Kiss-féle távírógépek kicserélését Hollós-félére.

1909.    Megszünt az "Országos m. kir. posta és távírda gazdászati hivatal", munkáját a m. kir, központi anyagraktár vette át.

Országos posta, távíró és távbeszélő felügyelő bizottságot szerveznek.

Távbeszélő központ megnyitása Dombóvárott és Kiskúnhalason.

CB X/50-100-as alközpontok létesítése.

1910.    Távbeszélő üzemosztály felállítása.

CB 10-es kapcsoló.

Nemzetközi távbeszélő értekezlet Párisban.

Megindul a személyszállítás postaautóbuszokkal.

1911.   Elkészül Bátaszéken a postaház.

CB központ létesül Nagyvárad, Pozsony és Sopronban.

CB 25-ös alközpont.

Bevezetik a táviratok hallásvételét kopogó rendszerrel.

Helyi telepes telefonkészülékeknél száraz- (Dura-) elemek használatát rendszeresítik.

1912.    A műszaki szolgálat 25 éves jubileuma.

Miniszteri rendelettel megalakul a "M. kir. postaházak építési felügyelősége."

Megépül a soproni postaigazgatóság székháza.

A kísérleti állomás önálló épületet kap a Gyáli-úton.

Megnyílik a műszerész tanonc iskola.

A postai járműjavító műhely a "M. kir. posta központi járműtelepe" elnevezést kapja.

Kisegítő központ nyílik meg a Teréz központban "József" névvel.

Távbeszélő központ megnyitása Balassagyarmaton.

Állami kezelésbe kerül az utolsó, még magánkézben levő városi távbeszélő hálózat Kismartonban.

A kábelek postai szerelési fenntartása megkezdődik.

Nemzetközi rádió konferencia Londonban. Egyezménykötés.

1913.    Elkészült a József-központ épülete.

Befejezik a nagyváradi postapalota építését.

CB központ létesül Miskolcon és Eszéken.

Műszaki utasítás jelenik meg nyomtatásban a kábelek tervezésére és építésére.

Pupin és kranup kábelek fektetése Budapesten a helyközi vonalak részére.

1914.    CB központ létesül Marosvásárhelyt.

Elkészül a Telefunken-rendszerű 7.5 kW-os kioltó szikrasorú adóberendezés Csepelen.

1915.    CB központ létesül Temesvárott, 1 fő és 2 mellékállomásos kapcsolót rendszeresítenek.

Megkezdődik Konstantinápollyal rádió adó- és vevőberendezésen át a rendszeres rádió távíró levelezés.

A hadi távbeszélő központban helyeznek el először Lieben-féle lámpával erősítőt.

Mangán érc kutatás.

1916.    A hadiközpont kibővítve átkerül a József-központba.

Távbeszélő vonalvizsgáló asztalokat készítenek.

Rendszeres rádiólevelezés Barcelonával és Bodennel.

1917.    A Mária Terézia-téri központ megkezdi üzemét "József-központ" néven.

A csepeli állomás meghívta Szentpétervárt és táviratot ad le a fegyverszüneti tárgyalásokra vonatkozólag a bécsi hadügyminisztérium megbízásából. Ez a központi hatalmak első érintkezése rádió útián a világháború alatt az ellenséges állomok felé.

1918.    Egyesítik a posta központi anyagraktárát a készülékjavító műhellyel.

Multiplikációs alközpontok épülnek.

1919.    A "Műszaki Főfelügyelőség" és a "Budapesti távíró és távbeszélőhálózat műszaki felügyelősége" megszünik. Helyettük a Vezérigazgatóságon a B főosztályt szervezik meg 5 ügyosztállyal, illetve újra felállítják a Budapesti távíró- és távbeszélő Igazgatóságot.

Országos Szakoktatási Igazgatóságot szerveznek. Ehhez tartozik a Kísérleti Állomásis.

Elkészül az új helyközi központ a József központ épületében.

A rádió vételt és adást külön választják; a kísérleti állomáson van a vétel.

Vörös katonaság, majd román csapatok szállják meg a csepeli állomást.

1920.    A magyar posta első ízben alkalmaz nagyfrekvenciás távbeszélő berendezést a vonalakon.

A posta ideiglenesen átadja a püspökladányi telítőtelepet a MÁV-nak.

Megtartják az első postamérnöki szaktanfolyamot.

Nemzetközi közlekedésügyi értekezlet Párizsban, melyen a háború után első ízben szabályozzák a távíró és távbeszélő összeköttetéseket.

1921.    A Teréz központban kísérleti automatikus központ működik 30 szolgálati állomással.

Az első 624x2 eres kábel és elosztó.

A székesfehérvári 10 és 50 kW-os adó megépítése.

Az első rádió tanfolyam rádió távirászok részére.

5 kW-os csőadó megnyitása Csepelen (okt, 15).

A postaházak építési felügyelőségét a vezérigazgatóságba ügyosztályként beolvasztiák.

1922.    A miniszter a Western-Eleciric rotary automatikus központ elfogadása mellett döntött.

Szigetelő kötések kóboráramok ellen.

Egyéni hiba-kartotéklapok rendszeresítése.

A posfa 2 db 259 watt teljesítményű távíró távbeszélő adóberendezést rendelt a berlini Huth-cégtől.

A MH. helyiségében. rádió kirendeltség működik.

Elkészül a székesfehérvári adóállomás.

Siemens-gyorstávíró rádión Budapest-Berlin közt.

Állandó szabványosító bizottság alakítása.

1923.    Az Országos Szakoktatási Igazgatóság megszűnik.

Budapesten helyi áthívás automatizálása a trunk-indikátorral.

Első soros készülékek engedélyezése.

A tárnoki vevőállomás tervezése.

A rendszeres távíró üzem HAR (Hungaria Alba Regia) hívójelű rádiótávíró adó berendezéssel megindul.

A mátyásföldi repülőtéri rádió kirendeltség megkezdi működését.

A csepeli Huth adó-berendezés megkezdi a MTI híranyagának leadását. (Márc. 2.)

Első rádió műsor szórás a Huth-adón át.

1924.    A rekonsirukciós bizottság felállítása.

LB és CB 24-es készülék szabványosítása.

Életbelépett Budapesten a beszélgetésszámlálási tarifa.

Elkészül az új anyagraktár vasbeton épülete.

Nemzetközi távbeszélő értekezlet Párisban.

A CCIF megalakulása Párisban.

Megnyílik a Főposta épületében az első magyar rádió üzemközpont (jan .17).

A HAX hívójelű gépadó első ízben lép távirati érintkezésbe Londonnal és Párissal.

A csepeli 2 kW-os Telefunken rendszerű adó beszerzése és építése.

A tárnoki rádióállomás üzembehelyezése.

1925.    A vezérigazgatóság műszaki főosztálya kebelében megalakul a "Budapesti automatikus távbeszélő központok építési vezetősége".

Megkezdődik az üzenetközvetítés távbeszélőn.

Megkezdődik az ébresztőszolgálat távbeszélőn.

Első magyar gyártmányú automatikus alközpont üzemben.

A távbeszélő távkábelek építését megkezdik.

A Telefunken-rendszerű 2 kW-os adóberendezés első adása Csepelen (ápr. 30).

Nov. 14-én megjelenik a rádió rendelet.

A Rákóczi-úti stúdió tervezése, berendezésének készítése.

A magyar rádió műsorszóró ünnepélyes megnyitása dec. 1-én.

A posta kísérleti állomáson készült 1 kW-os távíró-távbeszélő adó megkezdi működését.

A rádió üzemközpont a rendszeres meteorológiai szolgálatba is bekapcsolódik.

Nemzetközi távíró értekezlet Párisban.

Nemzetközi távbeszélő értekezlet Párisban.

Nemzetközi rádió értekezlet Genfben.

1926.    Megszünt a "Budapesti távíró és távbeszélő igazgatóság", munkakörét a posta vezérigazgatóság most felállított távíró és távbeszélő üzemi osztálya veszi át.

Áttérés ötjegyű kapcsolási számokra a budapesti hálózatban.

Elkészülnek a postaházak: Baja, Békéscsaba, Vác, Mohács, Békés, Érsekvadkert, Csenger és Örkényen.

A kísérleti állomás rádiótörténeti kiállítása a Vigadóban.

A "Creed"-rendszerű rádió gyorstávírók üzembe kerülnek.

Nemzetközi távbeszélő értekezlet Párisban.

Nemzetközi rádió értekezlet Lausanneban.

Első helyszíni rádióközvetítés, (Vitézavatás).

1927.    Vidéken koncentrációs távíróváltók alkalmazása.

Elkészülnek a budapest-bécsi és budapest-pozsonyi távkábelek.

Baja, Békéscsaba, Hódmezővásárhely és Nyíregyháza CB távbeszélő központot kap.

Postai soros és visszahívó készülékek bevezetése.

Postamestferi házak épülnek: Berettyóújfalu, Békés, Héthalom, Csorna, Forróencs, Csurgó, Kunbaja és Nagyszénáson.

Csepelen üzembehelyezik a 3 kW-os műsoradót.

Első, több mikrofonkeverő berendezés helyszíni közvetítéseknél.

Pontos időadás megkezdődése.

Első modulációmérő berendezés.

Első képtávíróadás-kísérletek.

Tárnokra 3 Marconi-rendszerű keretvevőt szereznek be.

Nemzetközi távbeszélő értekezlet Comoban.

Nemzetközi rádióértekezlet Washingtonban. Egyezménykötés.

A CCIR megalakulása Washingtonban.

Nemzetközi rádióértekezlet Genfben.

Nemzetközi rádióértekezlet Prágában.

A "Műszaki Közlemények" c. folyóirat megindul.

1928.     Megnyílik ápr. 28-án a Krisztina automata központ.

Elkészülnek Zugliget, Vár, Óbuda automatikus központok.

Budapesten a magyar telefon automata r. t. utcai fülkékben pénzbedobó készülékeket szereltet fel.

Új helyközi központ létesítése a József központ épületében.

Belvárosi automatikus központ üzembehelyezése.

Bevezették a fonikus távíró vételt fejhallgatóval.

20 kW-os műsoradó üzembehelyezése Lakihegyen (ápr. 28).

Megnyilt a Főherceg Sándor-utcai studió.

Tárnokra Telefunken-rendszerű rövidhullámú vevőkészüléket szereznek be.

Járműtelep az Egressy-útra költözik.

Nemzetközi távbeszélő értekezlet Párisban.

Nemzetközi távíró értekezlet Bruxellesben.

Befejeződik a postaházak felépítése Cegléd, Gyöngyös, Somogy-Csurgó, Gödöllő, Gyönk, Döbrököz, Lökösháza, Szeghalom és Hidasnémetin.

1929.    A "Budapesti távíró és távbeszélő igazgatóságot" újra felállítják.

A kerületi műszaki felügyelőségeket Ügyosztályokként a kerületi postaigazgatóságokba olvasztiák be.

A távbeszélő kezelési hivatalokat mérnöki vezetés alá helyezik.

Lipót és Újpest távbeszélő központjait automatikussá tették.

Eternit csövek alkalmazása a kábelépítésnél.

Katódlámpás töltőberendezések rendszeres használatba vétele.

Villám üt a studió lakihegyi különleges zenei kábelébe. Öt napi és éjjeli munka tette ismét használhatóvá.

Villámcsapás éri a budapest-bécsi távkábelt is.

Nemzetközi rádióértekezlet Hágában.

Nemzetközi távbeszélő értekezlet Berlinben.

1930.    A Teréz központ automatizálása befejeződik.

A szegedi és pécsi központok automatizálása.

Vidéken is életbelépett a beszélgetésszámlálási tarifa.

Helyitelepeknek Le Carbon elemeket is használnak.

Elkészül a budapest-szegedi, cegléd-szolnoki és a szolnok-szajoli távkábel.

Megkezdték a távkábellel párhuzamosan futó távíró vezetékek távkábelbe vezetését.

Első rádióközvetítés a szegedi távkábel érpáron.

Újabb 3 kW-os telefonadó üzembe helyezése Csepelen.

A rádió zavarelhárító szolgálat kezdete.

Megkezdődik a mozgó repülőgépekkel a rendszeres levelezés rádión át.

A Rádió-Unió budapesti nemzetközi értekezlete.

Nemzetközi távbeszélő értekezlet Bruxlellesben.

A József központ automatizálása befejeződik.

1931.    Üzembe kerülnek a "Lágymányos" és "Budafok" automata mellékközpontok.

Megnyilik a "Zugló" automata mellékközpont.

A debreceni központ automatizálása.

A szentenderei falurendszerű központ üzembehelyezése.

A dunántúli félautomata kísérleti hálózat üzembehelyezése.

Megkezdődik a magyaróvári, miskolci, nyiregyházai és pécsi rádióműsort közvetítő állomások építkezése.

Nemzetközi rádióértekezlet Kopenhágában.

Első nemzetközi távbeszélő kezelési utasítás.

1932.    Mérnök-gyakornoki állás rendszeresítése.

A budapesti távbeszélő automatizálása befejeződik "József"-fel.

Bekapcsolták Kőbánya, Kispest, Pestszenterzsébet önműködő mellékközpontokat.

Budapest-Prága és Budapest-Berlin között hangfrekvenciás távíró berendezést létesítenek.

Megkezdődik a magyaróvári, miskolci, nyíregyházai és pécsi rádióműsor közvetítő állomások építkezése.

Székesfehérvárott megindul a rövidhullámú távíróadás.

A kísérleti állomás átépíti a régi 3 kW-os adót 210 m-es hullámhosszra és ez sugározza Budapest II, műsorát.

Nemzetközi távíró értekezlet Madridban.

Nemzetközi távbeszélő értekezlet Madridban. Egyezménykötés.

1933.    Az ikertelefon bevezetése.

Három elektródos góctöltésű biztosítékok bevezetése.

2 fő- és 12 mellékállomásos és 4 fő-, 20 mellékállomásos félig automatikus alközpontokat és billentyűs közvetítő váltókat rendszeresítenek.

Megkezdődik a rövidhullámú műsoradás Északamerika és egyéb világrészek elszakadt magyarsága részére.

Székesfehérvárott a második 20 kW-os rövidhullámú adó is üzembe kerül.

A négy közvetítő adóállomás felveszi az üzemet.

Rövidhullámú nagyteljesítnényű vevőkészülékekhez szükséges antennarendszerek elhelyezése és korszerű új vevőépület felépítése Tárnokon.

Elkészült a rádió-térmérő- és propaganda-autó.

Nemzetközi rádióértekezlet Bruxellesben.

Elkészült a 34 m. magas antennatorony (nov. 4).

A nagyadó (120 kW) üzembevétele (dec. 2).

Rövidhullámú adó készül a cserkésziamboree részére.

1934.    Karcagon postaház épül.

Nemzetközi rádióértekezlet Luzernben.

A posta átadia a "Mávaut"-nak a személyszállító autóbuszokat.

Engedélyezik az üzemi személyszállítógépkocsik használatát.

A csepeli rádió állomáson leszerelt 5 kW-os lámpaadó átalakítva a székesfehérvári állomásra kerül.

Megszünik a csepeli állomás. A 120 méteres tornyot egészben ledöntik.

A kísérleti állomás propaganda úttal összekötött országos térerősségi méréssel tisztázza a vételviszonyokat térerősség és hangsikkadás szempontjából.

A régi 20 kW-os adó átépítése Bp. II.: 834 m-es hullámhosszra.

Megjelenik a rádiózavar elhárító rendelet (márc. 6).

Nemzetközi rádióértekezlet Lissabonban.

Nemzetközi rádióértekezlet Genfben.

Nemzetközi távbeszélő értekezlet Budapesten.

1935.    Az új bakelit CB távbeszélő készülék forgalombahozatala.

Rendszeresítik a kis pénzgyüjítő perselyt.

A szelektoros-rendszerű távbeszélő berendezést bevezetik.

Jászberényben befejeződik a postaház megépítése.

A Sándor-utcai új studiót üzembeveszik.

A posta véglegesen átadja a püspökladányi fatelítőtelepet a MÁV-nak.

Képességvizsgáló berendezés a gépkocsi vezetők számára.

Nemzetközi rádióértekezlet Londonban.

1936.    A távíró részére mikrofon zümmögő rendszeresítése.

A 6 számjegyes hívás bevezetése a budapesti távbeszélő hálózatban.

A tárnoki rádió állomás 4 drb Telefunken-rendszerű goniométeres vevőberendezést kap.

A 12 év óta üzemet tartó 10 kW-os lámpaadót a kísérleti állomás vezetésével átépítik Székesfehérvárott.

A kísérleti állomás több típust dolgozott ki "Népvevő" céljaira.

Nemzetközi távíró értekezlet Varsóban.

Nemzetközi rádióértekezlet Párisban.

Nemzetközi távbeszélő értekezlet Kopenhágában.

1937.    A vezérigazgatóságon az Üzembiztonsági Ügyosztály felállítása mérnök vezetéssel.

A környékhálózatok bevonása budapesti hálózatban.

Lágymányos mellékközpont főközponttá alakul át.

Az amerikai magyar települések részére irányított rövidhullámú antennák készülnek a székesfehérvári rádióállomáson.

Nemzetközi rádióértekezlet Bukarestben.

Nemzetközi távbeszélő értekezlet Párisban.

Nemzetközi rádióértekezlet Nizzában.A cikk eredeti linkje...... 1.
Home
Home
Delizsánsz.
Lap tetejére...
Lap tetejére...
Lap tetejére...
Lap tetejére...
Lap tetejére...
Lap tetejére...
Lap tetejére...
Lap tetejére...
Lap tetejére...
Lap tetejére...
Lap tetejére...
Lap tetejére...
Lap tetejére...
Lap tetejére...
Lap tetejére...
Lap tetejére...
Lap tetejére...
Lap tetejére...
Lap tetejére...
Lap tetejére...
Lap tetejére...
Lap tetejére...
Lap tetejére...
Lap tetejére...
Lap tetejére...
Lap tetejére...
Lap tetejére...
Lap tetejére...
Lap tetejére...
Lap tetejére...
Lap tetejére...
Lap tetejére...
Lap tetejére...
Lap tetejére...
Lap tetejére...
Lap tetejére...
Lap tetejére...
Lap tetejére...