A Szegedi Postaigazgatóság és Magyarország távközlése
a sajtó szemével.
A kezdetektől ... napjainkig.
Történelmi érdekességek.
(1850-1994)


Délmagyarország - dm_1917_04_08_4p.txt

Női levélhordók Szegeden,

- A szegedi posta működése a háború harmadik évében -

(Saját tudósítónktól.)
A szegedi postahivatal mint a békében, a háborúban is kitűnően teljesítette feladatát. Azokat a nehézségeiket, melyeket a háború okozta- zűrzavarok, főleg a személyzetben beállott nagy változások okoztak, mindig sikerült leküzdenie és elejét vennie annak, hogy e zavarokból ugy a közönségre, mint a közérdekre valami hátrány származhasson. A zavaros helyzettel való állandó viaskodásbói a közönség mitsem vehet észre, a posta épen, olyan Símán végzi nehéz munkáját, mint a békében.

A Délmagyarország munkatársa szombaton beszélgetést folytatott Kőrössy István főfelügyelővel, a szegedi posta főnökével, akinél elsősorban aziránt érdeklődött, hogy a harmadik háborús esztendőben milyen volt a csomagforgalom. Erre és még néhány kérdésünkre igen érdekes választ kaptunk.

- A csomagszálliitásnál, - mondotta Kőrössy felügyelő - általában mindig voltak nehézségek, de ezek nem a húsvéti forgalom többlet folytán álltak elő. A húsvéti forgalom lebonyolítása nem adott különösebb munkát. A kereskedők már előre megkapták, vagy elküldték csomagjaikat, magánküldeimények pedig alig voltak és a mi állandóan nagy csomagforgalmunk mellett az a néhány száz darab, mely a húsvét folytán különbözetként előállott, alig volt észbevehető. A háború alatt különben is megszűnt a nagy húsvéti csomagforgalom, süteményekkel, vagy más hasonlókkal ma nem igen kedveskedhetnek egymásnpk az emberek. A csomagok most különösen a harcterek felé irányulnak, ámde tábori csomagot csak hétfőn, kedden és szerdán veszünk fel. Ezeken a napokon van egy kis torlódás, ami azonban a következő napokon helyreáll.

- Nem jöhet számításba a húsvéti levélforgalom sem. Hiszen, a levélforgalom állandóan emelkedik. Akik ezelőtt egy évben csak egy levelet írták, most azok kétszer is írnak egy héten és ilyen állandó forgalom mellett igazán alig vehető észre az a néhány száz, vagy ezer képeslap, melyen az ismerősök boldog húsvéti ünnepeket kívánnak.

- A postának különösen melyik osztályát terhelik a háborús viszonyok? - kérdezzük.

- A háború alatt a csomagkezelés a legterhesebb. Hogy ez igy van, azt különböző okok idézik elő. A csomagforgalom óriási mértékben növekszik, aminek természetes magyarázata a vasúti forgalom korlátozása. Azok a kereskedők, akik ezelőtt vasúton, gyorsáruként szállították, most a postát veszik igénybe, ami természetesen fokozott terheket ró ránk a szállítmányok felaprózása folytán. A posta csak kisebb csomagok szállítására van berendezve és az a kereskedő, aki például egy 50 kilós csomagot egy darabban adott fel a vasúton, most ugyanezt az ötven kilót tiz darab öt kilós csomagban adja postára. Sok nehézséget okoz a szállítási eszközök hiányossága. Kevesebb vonat indul, ami viszont a csomagok torlódására vezet. Harmadik nehézség az, hogy a begyakorolt szolga- és altiszti személyzet a harctéren van. Ezek helyett ideiglenesen napszámosokat alkalmazunk, akik sem munkabírásban, sem szakértelemben nem közelíthetik meg a távollevőket. Hozzá vehetjük még a helyiség mizériát. A posta épülete a békeforgalomra épült és most a háborús forgalomra szűknek bizonyul. Ez különben minden postaépülettel igy van. Azonban, ami a forgalmat általában illeti, a távirat- és telefonforgalom - minden korlátozás ellenére - sem marad mögötte a csomagforgalomnak - Olyan telefon- és táviratforgalmunk van amilyenről a békében nem is mertünk álmodni. Pedig a telefon még most sem szabad teljesen, ez viszont a távirat-forgalmat gyarapítja. Az állami telefonbeszélgetések sokasága azonban pótolja a korlátozás folytán elmaradó magánbeszélgetések számát- Szóval minden ágban nagy és nem várt föllendülés mutatkozik.

- A nagy forgalmat sikerrel bonyolítjuk le. Tisztviselő munkaerőben nem szenvedünk hiányt és tisztviselőink erős kitartással dolgoznak, a vezetőség pedig a munkaerő kiutalásánál mindig nagy jóakarattal jár el. Igy tizenöt tisztviselőt kaptunk csak a háborús munkatöbblet lebonyolítására.

- Igen érdekes az, amit Kőrössy postafelügyelő a női munkaerőről mondott. A postán most jórészben nők pótolják a hadba vonult férfiakat, még pedig jó sikerrel, sőt már szolgai munkakörökben is alkalmaznak nőket. Most pedig tizenkét nő van levélhordói kiképzés alatt. Amint befejeződik a kiképzésük, önálló kerületet kapnak és női kihordók fogják a leveleket kézbesíteni.
A cikk eredeti linkje...... 1.
Home
1916   <<   1917   >>   1918
Home
Delizsánsz.