A Szegedi Postaigazgatóság és Magyarország távközlése
a sajtó szemével.
A kezdetektől ... napjainkig.
Történelmi érdekességek.
(1850-1994)


Vasárnapi Ujság - vu_1856_08_10_277p.txt

A londoni postahivatal.

A St. Martin - le Grande-i postahivatal, elvitázhatatlanul legelső a világon. A főpostamester, mint valami tábornok, táborkarával 20,000-re menő személyzet élén áll. Az öszszes birodalom postaügyeinek egy negyede itt végeztetik. 1854-ben érkezett s küldött levelek száma 20 miliót meghaladt. Az épület külseje igen egyszerű, jóniai oszlopokon nyugvó, szilárd kőépület, 400' hoszú s 130' széles, a közönség kényelmére, meglehetős nagyságú előcsarnokkal diszitve. Sokkal meglepőbb azonban, sőt bámulatra ragadó a belső elrendezés és azon gépezet, melly által a roppant munka folytonos mozgásban tartatik. Az "Mand Officeban", hol a belföld levelei kezeltetnek, délfelé feltűnő tétlenség, mondhatni, szembeötlő aluszékonyság uralja, a levelek és hirlapok olly lassan folynak-be, hogy alig lehet néhány írnokot helyén látni. A levelek kezelésével 3035 egyén foglalkozik. Ezek közül 498 a fővárosban elszórva levő fiok-hivatalok gyűjteményeit veszi át. Levélhordó 1385 van, kik egytől egyig mind a postahivatal épületében laknak, hogy a levelek osztályozásakor mindég közel lehessenek. A londoni postahivatal épületében 1152 hivatalnok nyer foglalkozást, kik közül 100 az épületnek külön részében, csupán csak a pénzes levelek kezelésével van megbízva. A főposta hivatalban 253 postatiszt működik, - mig az írnokok, bélyegzők, fő-és alosztályzók száma 739 re megy, kik mindanyian a levelek felvétele, kiadása s az egyes csomogok elküldésével foglalkoznak. . .

Az utóbiakra nézve áll fön egy szabály, melly szerint minden levél - bár mi irányban menjen is - tartozik Londont ugyanazon egy órában t. i. reggeli és esti 9 órakor elhagyni... Gyalogok, lovasok, targonczások, szekerészek egész nap szakadatlan mozgásban állnak, hogy a leveleket, al- és fiók postahivatalokból, a főhivatalba összehordhassák. A szerkesztők s kiadók bokros elfoglaltatására is figyelem van fordítva, s hogy minél több idő és fáradság legyen megkímélve, minden reggel postatargonczások jelennek meg a kiadó hivatal előtt, s a már ekkor szétküldésre elkészített csomagokat átveszik, s a központi hivatalba szállítják. A mintegy 150,000 re menő hírlappéldányok - mellyek a londoni postával naponkent szétküldetnek - osztályozása, csomagolása e bélyegzése nem kis munkát s fáradságot vesz igénybe.. és mégis e roppantnak látszó műtét, két óra leforgása alatt t. i. esteli 6-8-ig mindig be van fejezve . . . .

Az esteli 6 óra közeledtével, növekszik a feladók száma . . .
A tolongás perczről perezre mindég erősbül, - kik előbb jöttek, igyekeznek mielőbb a levélszekrényekhez jutni, - hatalmas lökéssel küldeményeiket behajítják, s visszalépnek hogy másoknak helyet, maguknak szabadabb lélekzést adhassanak. . . Egy negyeddel 10 óra előtt, tarisznyákkal terhelt emberek tolakodnak elő, az ablak tolókáján kopogtatnak, az felnyílik, a tarisznyák el vétetnek, kiüritetnek, s viszont kidobatnak. Itt hírlapokkal terhelt gyerkőczök állnak, amott egy tisztességes kinézésű asszony mutogatja magosán tartott s bérjegygyel ékitett levelét, emitt durva, izmos karu, de becsületes arczu kézművesek közelednek, többnyire bérmentett levelekkel, a csoporton nagy nehezen áthatolnak, s ők is mint százak, ezerek . . . egyszerűen a szekrénybe hajítják leveleiket . . . vagy használják a véletlent, mellyet az ablakszárny megnyílása nyújt . . . A benső színhely élénkül folytonosan, átalános felébredés látszik mindenütt, a nélkül azonban, hogy sietség vagy zavar volna észrevehető . . A levelek eleinte csak egyenként, - mint egyes vízcseppek - később mint vihartól felkorbácsolt rohanó áradat, hatalmas hullámokban folynak be. . . Levélözön származott . . A mennyiséget határozó számok öszege, a külröli tolakodás, s a levél vizsgáló személyzet száma pillanatról pillanatra nő . . . . a nyilt ablakokban álló irnokok levélcsomagok s hírlapokkal telt tarisznyákkal árasztatnak el, e gyakran segélyért kénytelen kiáltani a megrohant írnok. A segély mindég készen áll, s az írnoktárs ismét egy ablakot nyit fel . . . Még néhány percz hiányzik a fi órából . . . A gyermekek nem törik magokat többé, hogy a levélszekrényekhez juthassanak, találékony eszük könnyeb uton is czélhoz tud jutni: hírlapjaikat az ablakokon hajigálják be . . A tolóngás most még inkább nagyobbodik . . . még másfél perez hiányzik, . . . férfiak, nők, gyermekek, magosba tartott leveleik 8 penny-jükkel olly hely után kémlelődnek, hol tőlük mindkettő elfogadtassék. A néző könnyen hihetné, hogy az emberek, kész akarva követnek el minden lehetőt, hogy egymásnak a tömegbőli kihatolását megakadályozhassák . . . Már csak 20 másodpercz hiányzik éa a tolongás még mindég növekedőben?! . . . Itt egy komoly, hideg arczú férfi órájára tekint, levelét és hírlapját egy darab zsineggel gondosan összeköti, s az ablakban álló írnokhoz hajítja, nem épen szelid s gyengéd sebességgel. . . A tolongásból - amott - egy szegény, már csak nem szétmállott öreg asszonynak, jajvezeklése hallható, ki levelét, a tolongás szülte kínok daczára sem volt képes feladni... és most a kalapács ütése: egy... kettő... három . . . - minden irnok az ablaknál készen áll, hogy egy borzasztó tettet követhessen el - négy . . . öt . . . h a t . . . hangzik. Egy rántással minden ablaknyílás eltűnt. Itt és ott egy egy levélke szorult az ablaktolóka vágányába, ezeknek, mint külröl sóvárgó társaiknak vissza kell maradni, mert: "későn jöttek" . . . Az írnokok ama pontossága által visszamaradt levélkék azonban nincsenek még végkép elutasitva, száműzve, - mert van egy szekrény "elkésett levelek" felirással, mellyből minden levél - ha az 6 1/2 óra előtt érkezett - még ugyanaz nap a főküldemény után vándorol, csakhogy a késedelem, a hanyagság, az írnokok hivatalos pontossága néhány penny - ráfizetésébe kerül. A késedelmi-büntetés bérjegye elmaradtával a levél is másnapra marad . . . Van továbbá még több szekrény is, azon levelek számára, mellyek 6 1/2 , óra után érkeznek.

De menjünk be, itt az épület hátulsó ajtaján, s nézzük mi történik itt...

Egy magas emelvényen, melly az egész hely fölött uralgni látszik - ül a főfelügyeletet gyakorló postahivatalnok. A belföldi osztály földszinti helyeit osztályzók, bélyegzők foglalják el, kiknek száma körülbelül 500-ra megy. Az előcsarnok hosszában, hova a közönség betódult, hol egymást - hogy levelét feladhassa - meglehetősen összenyomta s taszigálta - van a London-belvárosi postahivatal, melly, hogy a belföldi osztálylyal folytanos összeköttetésben álljon,  - egy igen czélszerü s ügyes szerkezetű "alaguti-vaspályát-" alkalmazott, mellyen levél s hírlap-telt csomagok, bámulatos gyorsasággal küldetnek ide oda. . . gözerőmü segélye által . . E gépezet segítségével egyszersmind minden hirlap az épület második emeletébe vitetik, hol azután a levelektől elkülönítetik, rendeztetik a becsomagoltatik. Mindez bámulatos ügyességgel a pontossággal történik.

Természetes azonban, hogy a gyors kezelés mellett sok csomag feltörik, sok boriték felszakad . . . s hogy illy bajok rendbehozásával ismét több hivatalnok foglalkozik, - a lehet gondolni, milly mulatságos félreértésekre s zavarokra ad ez alkalmat . . . Egy, jámbor s hegyes cheltenhami asszonyság sóvárogva várja az "Épületesség hírlapja" czimü folyóiratot . . . a várt lap immár kezében . . . a jól ösmert borítékot felszakítja s borzadva pillantja meg: "Bell élete Londonban" . . . telve mind azon hirdetett viadalok a vagdalkozásokkal, mellyek Spring Tamás és Faunt Bent közt legutóbb történtek, - gyönyörködhetik a lófuttatási szerencsétlenségek olvasásában, s láthatja, hányadszor metszetett már aczélba "Lady Jane" arczképe Childer Flying által... Ez alatt meglehet, hogy egy vidorkedélyű brightoni fiatal legény, felnyitja hírlapja boritékát s a várt "Bell élete" valami titokszerű, megfoghatlan módon "Egyház és állam" czimü folyóirattá változott át. Hasonló meglepetések mindennapiak...

Lépjünk azonban most visszafelé, ép azon uton, mellyen ide jöttünk, menjünk a hírlapok és levelek társaságában, természetesen gőzre bízván mi is magunkat - a londoni postahivatalon keresztül . . . Kevéssel 6-óra után, vörös egyenruhás emberek, vörös egyen ruhájú - talán festett - targonczákat tolnak a hátulsó ajtóhoz, melyekből a különböző felvételi hivatalokban gyűlt levelek és hirlap példányok ezrei adatnak át. . . minden levél, legalább 10 utat végez el, és mégis 200 ezer levél, a temérdek kezelő kezein minden legkisebb zavar vagy tévedés nélkül megy keresztül. A kosarakból - a targonczák tartalmai - nagy asztalokra halmoztatnak föl, hol már a főhivatal gyűjteménye több láb magos rétegeket képez. Az asztalt 15-20 veres egyenruhás irnok állja körül, kik minden levelet a czimlappal fölfelé forditank, - nagy és bérmentetlen levelek egy külön kosárba hányatnak . . . . s az igy czímlapjukkal fölfelé fordított levélkék most hosszú válukba tétetnek, melylyekből- ismét más egyének a bélyegző hivatalba viszik . . . Bámulatos a bélyegzők gyors műtéte! Egy szorgalmas bélyegző 7-8000 levélre képes egy óra alatt bélyeget ütni. Ehez bizonyos fába metszett bélyeg használtatik, mivel ez kevésbé fárasztja a kezet, és mert a téntát is jobban megtartja, mint az ércz. Minden száz levél bélyegzése után a bélyeg egy külön papirra nyomatik, - ezen kivül a levél hátára nyomott nap számjának mindég különös jegye van, mindennap változik s egy könyvbe vezettetik. Ezen elővigyázat által minden lehető hamisítás megakadályoztatik, miután az emlitett, mindennap változó jegyet a hivatali személyzeten kivül egyetlen egy ember sem ösmeri . . . .

Miután a levelek bélyeget s számot nyertek, akkor ismét más írnokok veszik át, kik megvizsgálják, valljon a kellő bérjegygyel vannak-e ellátva. Meglepő gyorsasággal fedeztetnek fel minden, a legkisebb hiányok is, s az érdemlett büntetés azonnal a levélboritékra iratik, azaz kettős vitelbér. A "királyné főkkel" kellőleg ellátott levelek egy asztalra jőnek, hol a szép, fehér-vörös királyné fejecskék, egy bélyeg koczkázott négyszögüleg keresztülmetsző, fekete vonásai által bemázoltatnak.

Most következik az osztályzás. A levelek most különböző szobákban álló hosszú asztalokra halmoztatnak. Ezeknek bizonyos felirataik vannak, például: "Great Western," "Eastern Counlies," "London and North-Western," "London and Brighton" Egy szoba felirata pedig : "Blind" - (vak).

Itt egy irnok foglalatoskodik remetei magányban. Ö hozzá hozatnak a "vak levelek," vagyis homályos vagy magyarázatlan irásu s czimű levelek, kinek egyedüli feladata ezen hieroglyphok értelmét, melly a legtudósabb philadelphiai ügyvédnek, vagy a szemfényvesztés bármellyik tanárának is elég dolgot adna - kifürkészni, tisztába hozni s olvasható betűkkel, melly azután az irnok kénye szerint akár az eredeti irás nyakára, akár alá iratik, elltni . . .

Ez írnoknak valóban éles szemekkel kell bírnia és mégis "rak ember" nek hívják közönségesen. Csak is a leggyakorlottabb rak ember képes az itt mindennap előforduló észficzamitó rebusokat kitalálni, mert hogy például Sromfredevi" alatt ezt kelljen érteni: "Sir Humphrey Davy," - ebben : "Dandy, Emboro, Dufferlin, - ezen városok neveit kell keresni: "Dundee, Edinburgh, Dunfernaline" - valóban nem kis feladat s nem kis jártasságot kivan! . . . Vagy hogy ebből : "Jonsmeet ne Wcasal pin tin" ezt a czímet kell kisütni: "John Smith Newcastle-upon-Tyne," vagy ebből: "Calli Phorny Togow rhe Niggerauger Rough" ezt kell kimagyarázni: "California to golhe Nicaragua route" - hogy nem épen a legszelídebb foglalkozás, alig fogja bárki is tagadni. Csoda-e azután, ha a szegény "vak ember" a hazai nyelv illy pompás helyesírása fölötti haragjában indulatosan csapja földhöz a szerelmi vallomást vivő s gyengéd bánásmód közt született illatos levélkét, vagy a bársony kezek rajzolta betűknek, leírhatatlan torzalakokat?! Lehet néha látni e "vak embert," mint vizsgálja feszült figyelemmel "terra incognita"-ját, midőn hirtelen, mintha kósza szellemek súgták volna fülébe, tollat ragad s ime a felirat tisztán s érthetően áll előttünk. Ha valamelly vak levél papnak, vagy orvosnak szól, de a lakhely nincs megnevezve, vagy olvashatlan, nagyon könnyen segit magán. Veszi az orvosok és papok névtárát, s a valódi czim- s helynév kevés idő alatt fel lőn fedezve. Természetes, hogy illy czimü levél; "James Smith London" gyakran egészen más "Smith" által bontatik fel, mint kinek tulajdonképen felbontani s tartalmát olvasni joga lett volna; de miről egyik "Smith" sem tehet, mint nem tehet arról, hogy ép olly házba bérelt lakást, hol már földszint vagy az emeleten szintén "James Smith" lakott
.
Egyszer két illy névrokon heves vitába keveredett egy levél fölött. A későbbi bérlő így szól: "önnek vissza kell lépni . . . és ennek szükségességét történeti előnyökkel is be fogom bizonyítani." . . . "Tagadom - válaszol a korábbi bérlő - én már régebben lakom e házban, mint ön,... ön 11. Jakab, önnek le kell mondania." Az alosztályzóktól most újra más osztályzókhoz vitetnek a levelek. Az előbbi osztályozás csak általános volt; a most következő részletes leend, például: a Great-Vettern-vaspályára küldendő levelek külön osztályzóknak adatnak át, kik azután mindazon leveleket összekötik, mellyek a "Didcot és oxfordi" fiók pályára jőnek; elkülönítik továbbá a Bath, Bristolba menőket azoktól, mellyek Exeter, Plymouth, Cornwallba szólnak . . . és így jön azután a sor lassanként az egyes kisebb városokra. - De elkülönítik még a bérmenteseket is a bérmentetlenektől, a nagy és hivatalosokat a magányosoktól, habár ugyanazon helyre menjenek is. . . . A nyolcz óra közeledtével emelkedik ismét a tevékenység s vele együtt az élénkség, mert a "Kans"nak - bizonyos nemű nagy omnibus - a vaspálya állomáshoz kell sietni. A napi működés vége s záradéka abban áll, hogy a levelek alkalmas csomagokba köttetnek, de minden boríték nélkül. A fiók a vidéki postahivatalok számára különös csomagok nem készítetnek Londonban, hanem ezt a tartományi főpostahivatalok eszközlik. A bérmentetlen levelektől járandó díj - mellynek beszedése a postamestert illeti - egy lappapirra iratik fel, s a csomaghoz mellékeltetik. A levélcsomagok s más kötegek, puha s finom birkabőr táskába köttetnek, s vagy csak puszta postai hivatalos pecséttel, vagy néha zárral is - különösen a Schetland szigetre menők - láttatnak el. . . A hordárok szakadatlan telt táskákkal jönnek, mennek a "Wans"hoz. Midőn a nyolcz óra utolsó ütse is elhangzott, az emelvényen ülő főhivatalnok eyy kalapáctütésel jelt ad amikor az utolsó csomagnak is készen kell lenni s a hivatalt elhagyni.

Az esti postával küldött teher középezámitás szerinti összege 10 tonnat (280 mázsa) tesz, ki következő arányban
Hírlapok 11 tonna, vagy is az összes teher 70° e.
Levelek    1   "    7 font   "   "  "          10° e.
Könyvek   -   "    6         "   "  "           2° e.
Kötésiek   1   "    7         "   "  "           9° e.

A londoni postahivatal által évenként 296,436 és a királyság összes postahivatalai által épen két annyi 592,872 könyvcsomagok küldetnek, a mellyekért a vitelbér 81,870 ft. sterl. 1854-ben, Londonból szétküldött hirlappéldányok száma 53 millió, az összes királyságban pedig két annyi volt. A vitelbér, példányokként egy penny, évenként 2,208,334 ft.st. A reggeli posta által küldött teherösszeg ugy viszonyul az estelivel, mint 1:4. Középszáraitással Londonba naponként 267,521 levél érkezik, s Londonból naponként 283,225 küldetik szét.

Az olcsó vitelbérnek Hill Rowland általi behozatala óta, gyakran a legkülönösebb küldemények utaznak a postával.

Hullból jő Londonba egy "tengeri sült rákkal" terhelt levél, egy másik Norwichhól indulva "eleven fekete madarat" visz Chellenhambe, melly valóban átvétetett, kellő időben megetettetett, ápoltatott s kellő helyen átadatott. Majd egy szeretetreméltó anya egyetlen kedves magzatjának "egy palaczk epret" küld, de melly a kíméletlen kezelés s gyengédtelen rázódás miatt csak mint színe hagyott kása érkezett meg . . . . el nem mulasztván egyszersmind az uton valamellyik útitárssal bensőbb barátságra lépni, a az tökéletesen mindegy volt, hogy e magas kegyre épen a legközelebb elhunyt özvegy királynénak küldött, drága csipkekelmét méltatá, melly e barátság nyomairól örökké megemlékezend; majd egy boritéknélküli üveg érkezik a dublini postával Bratfordba illy czím alatt: "Fim M. . . egy csep a Vesuv kráteréből."... Nem ritkán egész pamatbaukó utazik a postán minden uti köntös nélkül, s 50-70 fontnyi sterling összegek gyakran csak sarkukon ostyával összeragasztva vándorolnak. - Itt még néhány postaküldemény: Aberdeenből Ayrba két nyúl és egy császármadár, hat csomag lakodalmi kalács és plumpudding, eleven pióczák hólyagban, - természetes, hogy a hólyag gyakran megreped a csomagok terhe alatt, lakói szétmásznak s britt ő fölsége postaszekerében uj hont keresnek . . . ámde a pióczákat sóvárogva váró kereskedő csak üveghólyagot kap . . . egy eleven egér, egy dugaszhúzó, egy tölcsér, csizmatalpszegek, egy koppasztott fáczán, nehány emberi testtag boncztudományul (kellemes illata által felfedezve), szivarok, gyújtó, puskapor, egy töltött pisztoly, egy pudlikutya, egy matrózkabát, egy üveg jószagu folyadék, egy kés tokkal együtt, egy gyermeköltöny "Lady J . . . nek szerelemből," egy korsó Pückling, zsebkönyv, porczellántheakészlet, egy szelencze keresztes pókkal terhelve, egy fiatal eleven alligátor "J . . . H . . . master úrnak természetrajzi élőpéldányul," és ezer meg ezer hasonló tárgyak, mint levelek küldetnek, daczára azon fennálló szabályoknak, hogy üvegnemüek, metszőeszközök, tüzfogékony, csepfolyós tárgyak csak biztosított és alkalmas pakolással vétetnek föl.

Néha a hírlapok egyes példányait "csak egyetlen egy szó becsempészésére" használják azok szerteküldői, de melly titkos correspondentia, ha felfedeztetik, a vitelbér kétszeres megtérítését vonja maga után. — Illy előre nem látott kiadások számtalan fukarnak okoztak már egy kis boszút. . . Az itt következő példák mutatják, hogy puszta szavuk is mennyire emelek a vitelbért, megjegyzendő, hogy e példák egytől egyig a londoni föpostahivatal naplójából vétetnek :

"Szerelemből"                          1 sp. . . . 4 p.
"Minden rendén van!"                  1 " . . . . - "
"Édes galambom"                       - " . . . . 8 "
"Kérem önt, jöjjön mi hamarabb"    1 " . . . . 4 "
"Kicsinyünk egészséges"               1 " . . . . - "
"Küldje ön el arczképét"              1 " . . . . 4 "
"Holnap elutazom"                     - " . . . . 8 "

Visszautasított bérmentetlen levelekért a küldő kétszeres vitel bért tartozik fizetni.

Tóth Balázs.


A cikk eredeti linkje...... 1. 2.
Home
Home
Delizsánsz.
1855   <<   1856   >>   1857