A Szegedi Postaigazgatóság és Magyarország távközlése
a sajtó szemével.
A kezdetektől ... napjainkig.
Történelmi érdekességek.
(1850-1994)


Vasárnapi Ujság - vu_1914_06_14_471p.txt

S. O. S.

Életmentés a tengeren.

1024 emberélet pusztult el az Empress of Ireland-on, mely május 29-én hajnalban semmisült meg a kanadai part közelében, a St.Lawrence folyó öbölszerű torkolatában. A legnagyobb hajókatasztrófa ez 1912 április 15-ike óta, a mikor a Titanic merült el 1513 utasával.

"S. 0. S." (. . . - - - . . .) jelezte az Empress of Ireland szikratávírója. "Mentsétek meg lelkeinket!" "Save our souls!" Aztán egyszerre megszakadt a gőzössel a szikratáviró összeköttetés. A nagy hajó, derékban kettétörve, tíz perez alatt elmerült, összecsaptak fölötte a St. Lawrence hullámai.

A katasztrófa rémes gyorsasággal zajlott le. A szikratávíró segélykiáltásának mégis megvolt az a sikere, hogy a quebecki Marconi állomás felriaszthatott két mentő-hajót, s a Lady Evelyn meg a Heuréka a szerencsétlenség helyére siethetett, felvenni a mentő-csónakokból az utasoknak azt a részét, melyen a Storstad, a végzetes svéd hajó, nem segíthetett. Így az Empress of Ireland 1476 utasából mégis megmenekült 452. Négyszázötvenkét emberélet! Nagy szám, bár megrendítően kevés ahhoz képest, a mi mégis elpusztult. De az, hogy ennyit is meg lehetett menteni, nem kis részben Marconi nagy találmányának, a drótnélküli távirónak érdeme. Nagy életmentő a Marconi! A drótnélküli táviró és telefon legújabb évkönyve (The Year-Book of Wireless Telegraphy & Telephony. 1914. London: The Marconi Press Agency) ezeket az adatokat közli róla:

1909-ben a Slavonia nevű Cunard-hajó zátonyra került az Azori-szigetek közelében és dróttalan táviró útján szétküldött segélyhívása következtében 410 utasát megmentették.

1909 január 23-ikán a Republic összeütközött a ködben a Florida-USA. Dróttalan hívásra a Baltic a szerencsétlenség helyére érkezett és megmentett 761 életet.

1911 deczember 13-ikán a Delhi, melynek fedélzetén néhai Fife herczeg utazott feleségével, Lujza angol királyi herczegnővel és leányaikkal, a Spartel-fok közelében hajótörést szenvedett. A dróttalan hívásra odasietett hadihajók megmentették a Delhi 89 utasát és egész hajószemélyzetét.

1812 április 15-ikén a Titanic az Atlanti óczeán közepén összeütközött egy jéghegygyel és szikratávíró készülékének köszönhette, hogy 1513 utasa közül 703 megmenekülhetett.

1913 január 16-ikán a Veronese hajótörést szenvedett a portugál part közelében. A mentőcsónakokat nem lehetett használni a viharban, a drótnélküli jelzés hozott segítséget és 204 emberélet megmenekült.

1913 január 30-ikán a Mexico nevű tehergőzös, New-yorkból Dunkerquebe tartva, a szélvészben kormányozhatatlanná vált. Dróttalan hívásra a Devonian segítségére ment és Halifaxba vontatta.

         

1913 szeptember 27-ikén a Spokane nevű amerikai gőzös a Lazo-foknál hajótörést szenvedett. Dróttalan segélykérését a Lalouche fogta fel, s megmentette a hajó utasait és egész személyzetét.

1913 szeptember 30-án a Templemore nevű tehergőzös kigyuladt a tengeren, 800 mértföldnyire a tenger partjától. Az Arcadia 52 mértföldnyire volt tőle, dróttalan hívásra hozzásietett s 52 emberéletet mentett meg az égő hajó fedélzetéről.

1913 október 10-én a Vollurno nevű személyszállító hajó gyuladt ki 989 mértföldnyire Irland nyugati partjától. Sok magyar kivándorló is volt rajta. Dróttalan segélykérésére tizenegy hajó sietett több mint 200 mértföldnyi kerületből az égő roncshoz és megmentett 521 emberéletet.

1913 november 13-ikán tűz ütött ki a Havannából Cadizba tartó Balmes nevű spanyol gőzösön. A Pannónia nevű magyar tengerjáró gőzös 200 mértföldnyi távolból az égő hajóhoz sietett s megmentette 103 utasát, 56 tisztjét és egész legénységét.

1913 deczember 29-ikén az Ausztrália és Batavia közt járó Tasman nevű személyszállító hajó a Papua-öbölben zátonyra futott. Egy Marconi-val felszerelt japán hajó felelt hívására s mindenkit megmentett.

1914 január 13-ikán a Cobequid nevű szeszemélyszállító gőzös sziklazátonyra futott Yormouth közelében. A dróttalan jelzést a Sablefokon levő Marconi-állomás vette fel. Több hajó nyomban a Cobequid segítségére sietett s megmentette minden utasát, tisztjét és teljes legénységét.

És 1914 május 29-ikén az Empress of Ireland katasztrófája . . .

         

A dróttalan táviró nagy áldás az embereknek, kik az oczeánra bízzák életüket. A nagy találmány értékét csak az emberek szállítják le akárhányszor. Példa reá a Titanic megdöbbentő példája. A nemzetközi radiotelegráf egyezmény, melyet Berlinben kötöttek egymás közt a nemzetek 1906-ban, kötelezi a drótnélküli távírókészülékkel fölszerelt hajókat, hogy éjjel-nappal szakadatlanul tartsanak táviró-szolgálatot fedélzetükön. Nem szólva az elég jelentéktelen számú kivételekről, majdnem minden Szikratáviróval ellátott oczeánjáró gőzös megfelel ennek a feltételnek - papiroson. A Californian nevű liverpooli gőzös is, mely a szerencsétlenség idején tizennyolcz tengeri mértföldnyire járt a Titanictól, a szakadatlan Marconi-szolgálatot teljesítő hajók közt szerepelt a tengerjárók nemzetközi lajstromában. De mit ért ez a szereplése, mikor csak egy telegrafistája volt a fedélzeten, ki tizennégy órai meg nem szakított szolgálat után elaludt és aludt abban a rémes órában is, mikor a Titanic telegrafistája megrázta a levegőt külön angol vészjelzéseivel: C. Q. D. (come quiek danger), "gyorsan, veszély van"? Ha a Californian fedélzetén csakugyan megtartják a szakadatlan szolgálatot, a Titanic valamennyi utasát megmenthetik! Majdnem teljesen hasonló volt a helyzet a Parisian nevű glasgowi gőzösön (ennek táviróhivatalnoka 18 órán át teljesített egyfolytában szolgálatot), mely száz mértföldnyire volt a szerencsétlenség helyétől, tehát közelebb volt hozzá, mint a Carpathia, mely a Titanic 703 utasát megmentette. Hajszálon múlt, hogy a Carpathia segítsége is el nem veszett. E hajónak egyetlen táviróhivatalnoka épen le akart feküdni és csak szerencsés véletlen szólította még egyszer a hajó távirószobájába; ott aztán felvehette a Titanic-tól jóval távolabb járó német Frankfurt szikrajelzését, s a Carpathia még jókor s elsőnek érkezhetett a halállal küzdő utasok megmentésére.

         

A táviróhivatalnokokat nem érhette vád. A ki tudja, hogy ez emberek, fejükön a hallgató-kagylókkal, 14-18 órát töltöttek a Marconi-kószülék szűken kimért szobácskájában, megértheti, hogy az idegkimerítő szolgálat leszerelte őket. A drótnélküli táviró csak akkor lesz az emberéletnek igazi és tökéletes megmentője a tengeren, ha a hajóstársaságok, igaz emberiességgel gondoskodnak róla, hogy minden hajójukon legyen dróttalan távírókészülék s hogy a berlini egyezményben megszabott szolgálatot, a kellő számmal alkalmazott távirószemélyzet valóban teljesíteni is tudja.

-a.


A cikk eredeti linkje...... 1.
Home
Home
Delizsánsz.
1913   <<   1914   >>   1915