A Szegedi Postaigazgatóság és Magyarország távközlése
a sajtó szemével.
A kezdetektől ... napjainkig.
Történelmi érdekességek.
(1850-1994)


Délmagyarország - dm_1913_01_14_2p.txt

Nyolc postahivatal a szegedi tanyákon.

- A kereskedelmi miniszter leirata. - Március elsején lép életbe az uj rendelet.-

(Saját tudósitónktól.)
A szeged-tanyai lakosság, több, mint negyvenezer ember, postai forgalom tekintetében a legelmaradottabb állapotok között él. Vasút: a messze jövő zenéje még, posta: ezt az intézményt a városnál alkalmazott lovasrendőrök képviselték, akiknek ott amugy is annyi a közigazgatási tenni valójuk, hogy a postai forgalom lebonyolitására csak utolsó sorban kerülhet sor. Egészen a középkor postaforgalmi viszonyai alatt nyögött a tanyai nép, mig most leérkezett a kereskedelmi miniszternek egy rendelete, amely fölszabadítja ezek alól a hátramaradott állapotok alól. Szeged és Budapest között magyar viszonyainkhoz mérten, elsőrangú a közlekedés, közönséges levél, ha reggel Budapesten postára teszik, már délután Szegeden van, de ugyanekkor valamelyik szegedi tanyára szóló levelet csak három nap, sőt négy-öt nap múlva kap kézhez a címzett. Különösen, ha az időjárás rossz, késik a posta sokáig. Aki a tanyai viszonyokkal ismerős, nem csodálkozik el ezen. Például, ha Alsóközpontra szól egy levél, a szegedi postahivatal átadja a dorozsmai hivatalnak és amig innen Alsóközpontra kerül, - persze lovasrendőr utján, - beletelik egy egész nap. Alsóközpont a forgalmi központ Alsótanyán s körülötte sok-sok kilométernyi távolságra sorakoznak a különböző nevű tanyák és majorok. Ezeken él a lakosság zöme és ezeknek van legnagyobb szükségük a postára. Csakhogy természetesen, ha a központ egy nap alatt kapja meg a levelet, ők semmiesetre se kaphatják meg két-három napnál hamarabb, Felsőtanyán is ugyanez a helyzet.

Március elsejével megszűnnék ezek a rendezetlen viszonyok. A meglévő négy postahivatal mellé még négy uj postahivatalt kap a tanyai lakosság, egyet Bojárhalom, a másodikat Csórva, a harmadikat Királyhalom és a negyediket Csengele elnevezéssel. Az újítás lényege azonban tulajdonképen nem a postahivatalok szaporitása, mert ezzel a közlekedés nem igen lenne gyorsabb, hanem az, hogy a lovasrendőröket fölmentik a postai szolgálat alól és rendszeresen dijjazott, úgynevezett postai ügynökök látják el a levelek, csomagok stb. kézbesítését. A tanyai postahivatalok a szegedi postahivatal hatásköre és felügyelete alá tartoznak. A kereskedelmi miniszter leiratát, amelyben a tanyai postaügy rendezését engedélyezi, közérdekű részeiben itt közöljük.* * * * * *A szegedi tanyákon rendszeres postaszolgálat berendezése tárgyában 1912. december 6-án tett. felterjesztéséből tudomásul veszem, hogy Szeged város azt a tervét, mely szerint a tanyai lakosság részére érkező postai küldemények rendszeresebb és gyorsabb kézbesitését az erre felhasznált lovasrendőreinek szaporitása által kivánja biztosdtani, elejtette, a kért 15.000 illetve 10.000 korona államsegélytől eltekint és a helyett egyes tanyai gócpontokon postai ügynökségek felállítását s ezektől valamint a tanyákon már működő postahivataloktól a körzeteikbe lovaskézbesiőt és gyűjtő járatok berendezését kéri s a tanyai postaszolgálat ilyetén rendezéséhez 10 éven át évi 600 korona hozzájárulást hajlandó fizetni,

A város kérelmét méltányolva és ajánlatát elfogadva megengedem, hogy az igazgatóság Szeged város tanyáin a postaszolgálatot a város tanácsával egyetértően tett javaslatának megfelelően rendezze.

Állítson fel tehát a bojárhalimi iskolánál "Bojárhalom" elnevezéssel, a csorvai iskolánál "Csórva" elnevezéssel, a királyhalmi várostanyánál "Királyhalom" elnevezéssel és végűi a csengelei pályaudvaron "Csengele" elnevezéssel postai ügynökséget.

A bojárhalmi ügynökséget kösse össze egyfogatú kocsijárat utján a szegedi I. számu postahivatallal s helyezze ezen hivatal ellenőrzése alá. A csorvai ügynökségtől rendezzen be a szegedi 5. számaú postahivatal érintésével Horgosig szintén egy fogatu kocsijáratot s ezen ügynökség ellenőrzésével a szegedi 5. számú postahivatalt, bizza meg. Egyben mondja fel utóbbi hivatal szállítási szolgálatát és az uj egységes járat berendezésé vel egyidejüleg a szegedi 5 és Horgos közt közlekedő járatot a fen tartásáért megállapított évi 600 korona szállítási átalánnyal együtt szüntesse meg. A királyhalmi ügynökség és az ellenőrzésével megbízandó Horgos-Királyhalom pályaudvari postaihivatal közt szinten egyfogatú kocsijáratot rendezzen be.

A csengelei ügynökség forgalmát a Budapest és Báziás köziközlekedő mindkét irányú 4 száma mozgópostákkal közvetítesse és ellenőrzésével a kiskunfélegyházai posta és távírda hivatalt bizza meg.

Ugyanezen négy postai ügynökségtől, mint a szegedi 5 számau, a röszke-szentmíhálytelek-pályaudvari, a szeged-felsőtanyai és a szatymazi postahivataltól vagyis a szegedi tanyák egész területéből alkotandó nyolc körzet mindegyikének központjából az illető körzetbe rendezzen, be lovaskézbesitő- és gyüj tő járatot, mely naponként közlekedve, de más irányba, indítva olykép tartassák fenn, hogy a lovas-levélhordó két-két naponként az egész körzetet bejárhassa.

A postai ügynökök részére egyenként évi 180 korona munkajutalékot engedélyezek. A bojárhalomi és királyhalomi ügynökség szállítási átalányát egyenként évi 1200, a csorvai ügynökségét évi 1500, a lovas-kézbesitő és gyüjtőjáratok fentartásáért rendszeresített levélhordói átalányt pedig egyenként évi 1200 koronában állapítom meg.

Szeged város évi hozzájárulását a posta igazgatóság javaslatától eltérőleg csak azon időtől kezdve kívánom igénybe venni, amikor a most engedélyezett berendezések teljesen, is túlnyomó részben életbe lépnek.

Budapest, 1913. január 7-én.

A kereskedelemügyi miniszter megbízásából: Follért

A cikk eredeti linkje...... 1.
Home
1912   <<   1913   >>   1914
Home
Delizsánsz.