A Szegedi Postaigazgatóság és Magyarország távközlése
a sajtó szemével.
A kezdetektől ... napjainkig.
Történelmi érdekességek.
(1850-1994)


Délmagyarország - dm_1913_12_25_265p.txt

Autójárat a tanyán.

Lapunk mai számában foglalkoztunk az alsótanyai autójáratok ügyével s ebben a kérdésben ma a polgármesteri hivatal a következő adatokat közli:
A polgármester 1911. február 11-én, azonnal az automobil postajáratok szervezésére vonatkozó miniszteri rendelet megjelenése után, fölterjesztést intézett a kereskedelemügyi miniszterhez aziránt, hogy az alsőtanyai motoros postaszállítással kapcsolatban a motoros személyszállítás kérdését is egyesítené.

A fölterjesztésre 1911. november 8-án a kereskedelemügyi miniszter fölhívta a polgármester figyelmét arra, hogy az alsóközponti útvonal automobil-közlekedésbe nem alkalmas, másrészt tekintettel arra, hogy e berendezkedés mellett a személyszállítás kilométer és személyenkint 12 fillérbe kerülne, alacsonyabb díjtétel mellett pedig a városnak az üzemköltségekhez jelentékeny összeggel kellene járulnia, a kérelmet elutasította. A polgármester ekkor személyes érintkezésbe lépett az alsóköziponti érdekeltségekkel s ott azok a szállítási költséget (oda-vissza 4 korona 80 fillér) szintén tul magasnak találták, később azonban az ügyben kedvezőbb hangulat alakulván, a polgármester ujabb fölterjesztésében a kérdés újra való fölvételét kérte, mire a kereskedelemügyi miniszter 1913. évi április 4-én arról értesítette a polgármestert, hogy a személyszállitó automobillal utiszemle céljából próbajáratot fog tartatni és a továbbiak iránt ez utszemle eredményéhez képest fog intézkedni, egyben fölhivja, hogy annak idején az útszakasz rendezésének megtörténtét jelentse be. A polgármester erre haladéktalanul intézkedett a kérdéses útszakasz rendbehozása iránt s ez a nyár folyamán meg is történt, a katonakórházak közötti részlet kivételével, ami a vállalkozó késedelmességén múlott s amely késedelem miatt a vállalkozó
jelenleg bírságolási eljárás alatt áll. Mihelyt azonban ez az utrészlet egészen vagy anynyira elkészül, hogy azon az automobilforgalom lebonyolítható lesz, erről a jelentést haladéktalanul fölterjesztetik a kereskedelmi miniszterhez.

Ez a száraz aktaszerű tényállás, a cikkekben kiszinezett háromszori sürgetés és az ezen kérdéssel kapcsolatos minden egyéb következtetés alap nélküli.A cikk eredeti linkje...... 1. 2.
Home
Home
Delizsánsz.
1912   <<   1913   >>   1914