A Szegedi Postaigazgatóság és Magyarország távközlése
a sajtó szemével.
A kezdetektől ... napjainkig.
Történelmi érdekességek.
(1850-1994)


Baja - baja_1881_01_30_3p.txt

Nyílt tér*

Tekintetes szerkesztő ur!

A "Bajai Közlöny" f. évi 7 ik számának nyílt rovatában "Fekete kabinet" cimű gyalázó czikkecskére lettem figyelmeztetve, melynek elolvasása után elhatároztam magamat azonnal válaszolni reá, - nem azért mintha szépíteni akarnám a dolgot, hanem mert oly otromba megtámadást megjegyzés nélkül nem hagyhatok, - ugyanazért kérem t. szerkesztő urat, szíveskedjek következő nyilatkozatomat közzétenni:

Alólirott mindenekelőtt kijelentem, hogy én a postát nem kezelem - de azért a felelősséget készséggel elvállalom; nőmet pedig, ki a kezelést évek óta sikeresen, tisztán teljesíti, egy elötte soha nem látott egyén által írott, közönséges 5 kros levélnek szántszándékos felbontásával vádolni - nevetséges oly ember részéről, ki legalább is "kabátosnak" tartja magát, vagy pedig fogalma sincsen a póstakezelésröl, - mert ha a minden felelősség nélküli egyikmásik 5 kros levélnek szántszándékos felbontását, és a szellemi tartalomnak elidegenitését akarná tenni a póstakezelő, bizonyára azon megbocsájthatlan bűnös cselekedetet elpaléstolandó - a felbontott levelet nem saját bélyegével ellátott uj boritékba helyezve küldene el illető helyére, hanem a kandallóba masiroztatná, vagy más uton-módon seimisiitené meg; - de hogy még is megtudja a fekete kabinetba való X. úr a dolog mikénti történetét,hát elmondom:

"Józsi nevű 4 éves kis fiam, a midőn az azon napon begyült póstaanyag a postalezáráskor összeköttetett - észnvette, hogy a közönséges levelekből egy kicsúszott és a postaasztal alá esett, - ezt tehát felkapta és vele elszaladt, a postát kezelő édes anyja, Rezlerné tensasszony és Rabanyai Júlia tanuk jelenlétében a fiúcska után futott és midőn tőle a levelet elvenni akarta, a fiú a levelet elszakította; - nőm a kis fiu szigorúbb büntetését elhárítandó - előttem a dolgot, elhallgatta és a helyett saját levélborítékából egyet elővett, azt a szabályszerű 5 kros, saját bélyegével ellátta és a már említett tanukon kiviül Rezler Béla és Jung Antal urak előtt czimezve illető helyére elküldötte - anélkül - hogy a neveletlen és gorombáskodó felszólaló levelének egy írott betűjét is elolvasta volna; - ugyanazért én is különösen figyelmeztetem a közönséget, hogy olyan tanító (vagy tanár?) úrtól, - a ki mások által befolyásoltatni hagyja magát a szemtelenségig terjedő durvaságok nyilvánosságra - hozatalára, - oly nevelőtől őrizkedjék.

Még csak azon mejegyzést teszem, hogy mióta az én felelősségem alatt vezettetik a postahivatal, azóta Wzentek és Consortesei kivételével - a közönség a legnagyobb megelégedés és bizalommal viseltetik e hivatal iránt, minek legfényesebb bizonyítéka az, hogy a nagy összegekkel terhelt pénzes levelek nem többé Baján, hanem itt adatnak fel, és hogy a póstaforgalom négyszerit nagyobb,
mint volt azelőtt.

Felsö-Szt-Ivánon, 1881. január 25.

Tekintetes szerkesztő urnak őszinte tisztelője Horvárh Máté, m. kir. póstamester.


• E rovat alatt közlőttekért nem vállal felelőséget a szerk.


A cikk eredeti linkje...... 1.
Home
Home
Delizsánsz.
1880   <<   1881   >>   1882