A Szegedi Postaigazgatóság és Magyarország távközlése
a sajtó szemével.
A kezdetektől ... napjainkig.
Történelmi érdekességek.
(1850-1994)


Vasárnapi Ujság - vu_1869_07_18_396p.txt

Az Atlanti-tenger alatti franczia távirda-vonal.

Az Atlanti-óczeán hullámai alatt ez ideig két külön távirda-vonal hordozta át a sürgönyöket Európából Amerikába; mindakottőt az angolok épitették. Most már e részben a francziák sem akarnak hátra maradni, s ők is hozzá fogtak egy tengeralatti huzal készítéséhez és lerakásához, mely Brestot, Francziaország északnyugati kikötővárosát az amerikai Saint-Pierre szigettel, s onnan tovább haladva Uj-Yorkkal fogja összekötni. Valamint az előbbi vonalokat, ugy ezt is Angolországban készítették, mert ehez a világon másutt sehol sem értenek ugy, mint ott. Angliában létezik az egyetlen gyár és műhely, a melyben egy ily nagyszerű vállalathoz a szükséges eszközöket és kellékeket előállitani lehetséges. E gyártársulat neve "Telograph Construction and Maintenanco Company" s ez állította elő és szerelte föl a többi létező tengeralatti távirda-vonalokat is mind egy szálig.

E hatalmas társulatnak több kohója van, s azok közül egy, mely London belvárosában fekszik, kizárólagosan csakis gutta-percha készítéssel foglalkozik. Itt készítették vagy legalább is itt szerelték föl véglegesen a távirdavonal főalkatrészét, melyet maguk a francziák a vállalat "lelké"-nek neveznek. E "lélek" hét vegyitetlen rézsodronyból áll, s négyszeres rétegű gutta-percha burokkal van bevonva. Az így elkészített vonalt azután elszállították a greenwichi gyárba, hol a szükséges fegyverzetet adták rá, mely azt a tenger mélyében védelmezni fogja minden eshetőség ellen. Legelőbb is konderburokkal vonták be, melyre tíz hasonlóan kenderrel bevont és galvanizált aczélsodrony jött, s ezek adták meg a távirdavonalnak végleges alakját. (Mellékelt képünk ezt a műtéteit ábrázolja. Az a kis gyermek, a ki ott bámul, aligha sejti, hogy minő nagyszerű dologban törik azok az emberek a fejőket.)

         

A kész sodronyt végre zárt csigavonalokba hajtogatták össze s roppant nagy kád-alaku tartókba helyezték el, melyek mindenikébe körülbelől 135 mfldnyi hosszú sodrony vonal fért el.

Ez óriási edények a "Great Eastorn" gőzös fedélzetén voltak felállítva; egy a hajó elején, egy másik a közepén s a harmadik a hátulsó részén. A közbelsőnek átmérője mintegy 75 láb, mélysége pedig 16 láb. E tartályok ugy voltak elkészítve, hogy a beléjük tett sodronytömeg víz alatt állhatott bennök, mert csak így tarthatták folytonos figyelemmel annak villanyvezetési képességét.

A "Great Eastern"-en, a tengerek e legnagyobb óriásán kívül még három nagy gőzös fog az iszaplerakodás miatt felettébb megnehezülő sodrony tovaszállitásával és lerakásával foglalkozni.

A sodronyt Bresttől elébb Saint - Pierre-ig fogják vezetni. Az utóbbi egy kis sziget a Szt.-Lőrincz öböl kijáratánál, s ez lesz az első állomás. E vonal hossza 2788 tengeri mérföld. Innen Uj-Yorkig 776 mfd. Az egész távirdai sodrony súlya 171 ezer mázsa.

Az angol társaság, mely ez óriási mű előállitását magára vállalta, 8 hónap alatt megoldá nagyszerű feladatát. A 3564 tengeri mfdnyi rézsodrony, mely Francziaországot Amerika száraz földjével összekötendő lesz, már el van helyezve a "Great Eastern"-en s a többi három hajón, mely a sodrony lerakásának terhes és fáradságos vállalatában részt fog venni. A hajókra szállítást ez év januárjában kezdették el, s már a múlt hóban készen is voltak vele. Most már minden készen állt a nagyszerű vállalatra s hozzá is foghattak annak kiviteléhez.

A múlt hó 10-én a "Telegraph Construction and Maintenance Company" ez alkalomra fényes ünnepélyt rendezett, mely a "Groat Eastern" fedélzetén e társulat nevezetesebb egyéneit, valamint a "tenger alatti távirda-társulat" főbb tagjait és a napi sajtó kitünőbb képviselőit is összehozta. Ugyanekkor az egész mű szerkezetét s gépezetét is megmutogatták és megmagyarázták a látogatóknak. Egy szemtanú a hajóról következő leírást közölt egy franczia lapban :

"A mint kis gőzösünkön "Great Eastern"-hez közeledtünk, már messziről bámulatra gerjesztett a tongeri óriás égfelé törő 6 roppant árboczával s négy kürtőjével. A mily mértékben apadt a távolság, mely tőle elválasztott, annál kolosszálisabbnak tűnt fel e páratlan vízi szörnyeteg nagysága és terjedelme s mikor gőzhajónk melléje érkezett, kéményének teteje alig érte el félig azon keret magasságát, melyben e roppant nagy gőzhajó 56 lábnyi átmérőjű kerekei forognak. A hajó oldalán lévő hágcsón fölmentünk a fedélzetre, mely a látogatóktól csakhamar megélénkült; csoportok alakultak, hogy e bámulatos épület különböző részeinek megtekintésére induljanak.

"A hajón egy egész külön osztály van villanygépészek számára, hol a villanygép s azok a készülékek vannak fölállítva, melyeknek segélyével a hajó egész hosszú útjában a szárazfölddel közlekedhetik."

A tenger alatti távirda szerkezete teljesen és lényegesen különbözik a közönséges távirdákétól. És ez nem is csoda. Ennek sokkal hatalmasabb villanytelepre és erősebb villanyfolyamokra van szüksége, mint a szárazföldieknek, mert különben hogy tehetné meg, az Oczeán hullámaival küzdve, azt a mérhetetlen utat? S arról is kellett gondoskodni, hogy oly szerkezetet találjanak fel, mely a sürgönyzést minél jobban mogkönnyithesse, mert e nagy távol mellett holml lassan járó sürgönyzés alig ha czélját nem tévesztené. Sikerült is végre egy oly készüléket előállitani, melynek segélyével perczenként 16 szót lehet táviratozni, a mi roppant gyorsaságra mutat, ha elgondoljuk, hogy ez óriási távolság daczára is előbb minden szónak rendeltetése helyére kell érkeznie, hogy az utána következők is követhessék."

A "Great Eastern" a múlt hó közepe táján fölszedte horgonyait s útközben szénnel s egyéb szükséges készlettel megrakodva, elindult Brest felé, hogy két világrészre szóló működését megkezdje. A művelt világ figyelme nagy érdekeltséggel követi e nagy hajó minden mozdulatát és teljes meggyőződéséből kívánhat sikert és jó szerencsét az emberi művelődés ez ujabb diadalához.

S. L.

A cikk eredeti linkje...... 1.
Home
Home
Delizsánsz.
1868   <<   1869   >>   1870