A Szegedi Postaigazgatóság és Magyarország távközlése
a sajtó szemével.
A kezdetektől ... napjainkig.
Történelmi érdekességek.
(1850-1994)


Vasárnapi Ujság - vu_1894_10_21_701p.txt

TELEFON-HIRMONDÓ

- Ismertetés. -

A nagy közönség, melynek tájékoztatására vannak szánva e sorok, ugy van a Telefon-Hirmondóval, mint volt évek előtt a telefonnal magával. Fölfogta és megértette lényegét, csodálta a találmány nagyszerűségét és nem törődött vele tovább addig, mig a gyakorlati élet nem kényszeritette reá. Így járt a Teleíon-Hirmondó is. Megindulása idején általános feltűnést keltett és a közönség érdeklődése oly mértékben nyilvánult, bogy a vállalat a tömeges megrendelésnek eleget tenni nem tudott.

Az uj találmány gyakorlati hasznát kevés ember látta és találta meg.

         

A vállalat szerencséje az volt, bogy az első időben annyi előfizetőt szerzett, a mennyivel az első kisérletek idejére biztosítva volt fennállása.

Küzdelmes másfél esztendő telt el, mig a szerzett tapasztalatok feltünteték a hiányokat és kijelölték azt az irányt, melyet a gyakorlati érvényesülés terén követni kell.

Ez az uj irány pedig abban áll, hogy legyen a Telefon-Hirmondó nappal hasznos, komoly, gyors és megbizható értesítője a közönségnek, este pedig szórakoztatója a családnak.

Hogy e kitűzött czélt a Telefon-Hirmondó minél rendszeresebben és megbízhatóbban szolgálhassa, meg lett állapítva a felolvasás uj napirendje, mely szerint a különböző hirek a társadalom osztályainak kívánalmai szerint csoportosítva, bizonyos meghatározott időben kerülnek felolvasás alá. Ezt a mutatóul ide mellékelt uj napirendet nyomtatásban megkapja minden előfizető és így csak akkor hallgatja meg a Hírmondót, a mikor az őt érdeklő hirek vannak felolvasásra kitűzve.

Mert egészen más a nyomtatott újság, mely a napközben felmerült híreket összegyűjtve, részletesen kifejtve és megokolva, másnap reggel bocsátja olvasói rendelkezésére. Sok hír és értesítés így elveszti ugyan gyakorlati értékét, mert elkésve kerül a közönség tudomására. Ezen a bajon segít a Hirmondó, mert módjában áll, hogy a nap bármely perczében fölhívhassa valamely eseményre a közönség figyelmét, alkalmat adva ezzel a rögtöni intézkedésre. A hivatalban lévő családapa megtudja, hogy tűz ütött ki abban a házban, melyben családja vagy ismerőse lakik és megelőzheti a veszedelmet. Viszont az otthonlevők idejekorán értesülnek valamely szerencsétlenségről és gondos ápolás alá vehetik a család szerencsétlenül járt tagját, a kinek életét menthetik meg ezzel. A kíváncsiak kielégíthetik ezt a vágyukat, mert, például, a napközben érkezett érdekes külföldit, a ki csak estig marad Budapesten, a Hirmondó utján nyert gyors értesülés után rögtön fölkereshetik az utczán, szállodában vagy vendéglőben. Így van ez bármely látványossággal vagy tüneménynyel, mely előre megmondható nem volt és mely napközben csak rövid ideig, néhány óráig tart.

         

A közönségnek hasznára is van a Hirmondó gyors értesítése, mert a tőzsdét nem látogató közönség, mely ott mégis érdekelve van, a nap folyamán folyton kapja a tőzsde-tudósitásokat s idejekorán intézkedhetik megbízott ügynökénélvagy bankárjánál. Korábban értesülve bizonyos tervekről vagy árlejtésekről a városnál, megyénél vagy minisztériumoknál, a Telefon-Hirmondó előfizetője még oly időben rendel-kezhetik, a mikor még az újságok révén nem értesült róla a nagyközönség.

Megtalálja benne hasznát az ügyvéd, mert egy fél nappal előbb, délután 1/4 4 - 3/4 4 -ig megtudja a Tábla és Kúria jövendő tárgyalási sorrendjét és egyéb őt érdeklő ügyet; megkimélte ezzel alkalmazottját egy úttól és időt nyer az előkészületre.

Soknak lényeges szükség, hogy a politikai, helyzetről és az országgyűlésről mielőbb értesüljön sez csak a Hirmondó révén lehetséges,a mennyiben már az ülés folyamán kapnak meg-bizható és eléggé terjedelmes tudósítást az ülésről.

A sportkedvelőket bizonyára kellemesen lepi meg majd az, hogy pl. a lóversenyekről és az egyes futamok eredményéről, a verseny ideje alatt félóráról-félórára kapnak értesítést, ha egészségi állapotuk vagy hivatalos teendőjük nem engedné meg, hogy a versenytérre kimehessenek.

Összevetve mindezeket, alig képzelhető, hogy oly helyen, hol az intelligens közönség összejön, mint ügyvédek, orvosok, magánosok és intézetek várótermében, kellemesebb szórakozást nyújtson valami, mint a Hirmondó. Mert ez a közönség otthon már olvasott uj-ságot, a tegnapi híreket már ösmeri s így az elébe tett újság nem elégíti ki, holott a Hir-mondó érdekes felolvasása leginkább van hivatva szórakoztatni a várakozó feleket.

Mintha arra volna hivatva a Hirmondó, hogy megszüntesse azokat a gyakran hátránynyal járó távolságokat, melyek nagy városok keretén belül önkéntelenül támadnak. Mert a külterület lakossága vagy a várossal összeforrt nyaralóhelyek közönsége a Hirmondó utján épp oly gyorsan és ugyanabban az időben értesül mindenről, akárcsak a központ. - A hivatása és foglalkozása által e helyekre utalt üzletember, politikus, ügyvéd, orvos vagy a fővárosi társadalomnak bármely más tagja nyugodtabban él, ha biztositva látja magát minden oly meglepetés ellen, melynek következményei nem sújtják, ha rögtön intézkedhetik.

Ezer apró vonást lehetne felsorolni - olyant, mely a közönség hasznára van és történjék ez csak ritkán, mégis megéri az előfizetésre költött összeget, mely naponkint csak 5 krajezárt tesz ki.

De bekövetkeznek a hosszú, unalmas téli esték. Az utczán dúl a hózivatar és a család önmagára van utalva a meleg otthonban. Ismerős csak ritkán téved a házhoz és alig nyújt szórakozást  más, mint a megszokott zongora, duruzsoló theakatlan, nők kezében a horgolótű, a délután jött estilap; néha egy uj könyv vagy szépirodalmi újság. És boldog az, a ki átélt unalmát még igy űzheti el. De hányan vannak önmagukra utalva, szomorú együttlétben, beteg nővel, férjjel vagy anyával, a tovatűnt boldogság emlékével, kiknél minden szó valami forradó sebet tép fel újból, minden visszaemlékezés csak fájdalmat okoz.

Azért lesz szívesen látott vendég bizonyára mindenütt a Telefon-Hirmondó bizalmas két kagylója, mely kézröl-kózre adva, édes, csengődallal, muzsikaszóval, apró, kedves történeteivel vigabb kedélyt csempész a házba.

Micsoda mohó kíváncsisággal lesi majd az apróság Pósa bácsi, Elek apa és Forgó bácsi kedves meséit, vígan tapsolva kicsiny kövér kezeivel, és nevetve álmodja tovább a regét a puha ágyban - reggelig.

A gyermek lehunyó pilláival megcsappanna az elevenség, de a Hirmondó kagylója tovább suttog, tovább beszél. Megcsendül az ének, vidám zeneszó szűrődik át rajta, a népszinház-ban talán éppen akkor éneklik azt a pajzán nótát, és mintha éppen onnan jönne a hang és lopná be magát a távoleső otthonba. Mé gduzzog az asszony, hogy a színház pénztárához elkésve jutott a férj, de lassan megbékíti őt az a tudat, hogy az a két kis kagyló ott a falon haza varázsolja neki a kivánt dalt, vagy az elmulasztott konczert zenéjét. Egymáshoz simulnak irodalom termékeit versben és prózában, gyakran az iró tulajdon hangjain. Oh, mi másként volt ez régen! És aztán eltűnődnek a csöndes múlton és a zajos jövendőn, mely a maga villámszülte erejével távolságokat szüntet meg és közelebb hozza egymáshoz az embereket.

Az újjászervezett Telefon-Hirmondó az elektrotechnika minden ujabb vívmányát felhasználta, hogy kellemessé tegye az estéket otthon, a családi körben és mintegy nélkülözhetlen szórakoztatója legyen azoknak, kik a bizalmas családi estéket és kényelmüket nem akarják feláldozni a házon kivül eső szórakozásért.

Minden egyes nap estéje a Hirmondó uj napirendje szerint egy-egy kész hangverseny, változatos programmal. Kiváló énekesek működnek közre, sőt egész énekkarok tarkítják a sorrendet, váltakozva különféle hangszereken előadott zenedarabokkal. Ügyesen összeállított kvartettek, czigányzene és egyáltalában a zene terén minden, a mi szép és kellemes, könynyen közvetíthető a Telefon-Hirmondó révén, A színművészet kiválóbbjai érvényesítik majd a tehetségüket, hogy az irodalomnak szavalásra szánt remekeit a közönségnek bemutassák,

Főczélúl tűzve maga elé az esti szórakozta-tást is, nagy anyagi áldozatoktól sem riad viszsza a vállalat, hogy előfizetőinek oly műélvezetet nyújtson, melyhez csak áldozatok árán és ritka alkalmakkor jut a közönség. Ilyennek véljük a külföld jelesebb művészeinek bemutatását a Hirmondó utján, budapesti vendégszerepléseik alkalmával. Lehetővé tesszük a Hirmondó által a tudományos, de népszerű felolvasásoknak minél nagyobb körben való érvényesülését, a mennyiben módunkban áll a felolvasást bevinni az előfizető lakásába, vagy a kávéház és vendéglő törzsasztalához. Az emberiség művelődését szolgáljuk mindezekkel, a legkellemesebb formákban utat törve az uj eszméknek, művelve a lelket és kielégítve azok vágyát is, kiknek anyagi helyzete nem engedi meg, hogy ezeket az élvezeteket más utón is megszerezhessék.

Alig 5 kr. naponta, egy fél esztendőben csak 9 frt a dij, mely a Telefon-Hirmondó használatáért jár. Budapest minden lakója megrendelheti, hisz a bevezetés költségeit a vállalat viseli.

J. Virág Béla, igazgató-szerkesztő.A cikk eredeti linkje...... 1.
Home
Home
Delizsánsz.
1893   <<   1894   >>   1895