A Szegedi Postaigazgatóság és Magyarország távközlése
a sajtó szemével.
A kezdetektől ... napjainkig.
Történelmi érdekességek.
(1850-1994)


Békés - bekes_1909_08_01_347p.txt

A távbeszélő igénybevétele a községházánál.

A m. kir. kereskedelmi miniszter a távbeszélő előnyeiben a közönség minél nagyobb rétegét óhajtván részesíteni, megengedi, hogy olyan helyeken, ahol postahivatal vagy postai ügynökség nincs, azok a községek, amelyek a vármegyei törvényhatósági távbeszélő hálózathoz előfizetőkként csatla koznak, a községházánál berendezett távbeszélő állomásról, a községbeli lakosok magánbeszélgetéseit is közvetíthessék az alábbi feltételek és módozatok mellett:

1. A községi elöljáróság írásbeli nyilatkozatot állit ki, melyben kijelenti, hogy a községházánál berendezett távbeszélő állomás használatát a község bármely lakójának megengedi, a távbeszélőtitok megőrzésére minden lehetőt megtesz s hogy a jelen rendelet határozmányait ismeri és azokat megtartja.

2. A községházánál berendezett távbeszélőállomásról mindazon viszonylatokban lehet beszélgetést váltani, amely viszonylatokban résztvesz az a távbeszélő központ, amelyhez a községházánál berendezett távbeszélő állomás csatlakozik.

3. A községi elöljáróság azon forgalmi körön belül, amelyre az előfizetés történt, az évi átalány összegben megállapított előfizetési (kapcsolási) díjért állómásáról hivatalos ügyekben korlátlanul beszélhet. A fennebb említett forgalmi körön túlmenő hiva talos beszélgetések, valamint a községházánál berende zett távbeszélő állomásról kezdeményezett összes magánbeszélgetések díjkötelesek.

4. A községházánál berendezett távbeszélő állomásról kezdeményezett miuden magánbeszélgetésért, a rendes tarifadíjon felül, beszélgetésenként még 10 fillér
pótdij jár, mely pótdij a községé.

5. A községi közeg az esetben, ha a 3. pont alapján dijkötelezettség alá eső hivatalos, illetve magánbeszélgetés közvetítéséről van szó, a távbeszélő központ fölhívása alkalmával köteles e körülményre a távbeszélő központot a „díjköteles beszélgetés“ szavakkal figyelmeztetni és egyúttal kimondani :

a) a beszélgetés minőségét (sürgős, közönséges),
b) a beszélgetés időtartamát (3 vagy 6, illetve 5 vagy 10perc),
c) a hivó nevét és a hivott állomás számát.

Ha a hivott félnek nincsen távbeszélő állomása és azt ennélfogva díjköteles szolgálati értesítéssel kell meghívni a lakóhelyén levő valamelyik nyilvános
állomáshoz, az esetben az a), b) és c) pontok alatt felsorolt adatokon kivül a hivott nevét is közölni kell a távbeszélő központtal.

A cikk eredeti linkje...... 1.
Home
1908   <<   1909   >>   1910
Home
Delizsánsz.