A Szegedi Postaigazgatóság és Magyarország távközlése
a sajtó szemével.
A kezdetektől ... napjainkig.
Történelmi érdekességek.
(1850-1994)


Halasi Ujság - halas_1928_05_05_223p.txt

Rövid átmenettel nagyvárosi nívóra emelik a halasi postát

A közönség olyan újításokkal és pontos postakezeléssel fog találkozni, amely legteljesebb megelégedését fogja előidézni - mondotta az uj halasi postafőnök.

A Helyi Értesítő munkatársának beszélgetése Komlós Balázs postafőnökkel és Sebestyén István postatanácsossal.

Amit a halasi közönség már régen várt és egyre sürgetőbben kívánt, - bogy a halasi posta kincstári hivatallá minősüljön át - az most május elsején valóra vált. A postaigazgatóság előterjesztett javaslatára, mint azt már megírtuk, úgy intézkedett, hogy a halasi postahivatalt kincstári postahivatallá minősítsék át,ami egészen természetes nagy és messzemenő ujitásokat fog maga után vonni, amelyek a halasi közönség bizalmát a posta iránt igen jelentősen meg fogják erősíteni.

A hivatal felfrissítése nemcsak a kipróbált uj személyzet kifogástalanságában nyilvánul meg, hanem abban is, hogy az uj jelleggel gyökeresen megváltozik az egész ügymenet és kiküszöbölhetők lesznek mindazok a panaszok, amelyek idők folyamán a posta iránt elhangzottak.
Az uj posta működésének megkezdésével érdekesnek tartotta szerkesztőségünk az egész postai ügymenetről szóló beszámolót tárni olvasóink elé és ebből a célból munkatársunk felkereste dr. Komlós Balázs uj postafönököt, akinek hivatalos helyiségében alkalma nyílt beszélgetést folytatni dr. Sebestyén István postatanácsossal is akikkel a beszélgetést az alábbiakban kérdés feleletekben adjuk.

A postafőnököt - dr. Komlós Balázst hivatali helyiségében kerestük fel.
Kimondotta munkatársunk, hogy az uj postával kapcsolatos kérdésekben akar információkat szerezni, arról, hogy milyen újításokat léptetnek életbe, hogy a közönség észrevegye a szemmellátható változásokat és hogy mi okozza azt, hogy az elmúlt két napon át sok panasz hangzott el a posta különösen a telefonszolgálat nehézségei ellen.

- Kérem. - felelte dr. Komlós Balázs - én meg vagyok győződve az urak jóakaratáról és komoly közérdekű fontosságáról a sajtónak.

Állok rendelkezésükre.

Elsősorban is főnök ur, mi az oka a felhozott panaszoknak - kérdeztük.

- Mindenekelőtt arra kell rátérnem - felelte a főnök - hogy a közönség egészen kis jóakarattal, lássa be azt, hogy az uj levélhordó kézbésitök előtt még ismeretlen a város területe és igy a személyzetnek bizonyos, bár rövid időre van még szüksége, bogy a várost megismerje. Az átmenet nem mehet teljesen simán és úgy, hogy a közönség köréből minden súrlódási felületet eltüntessünk. Mi a legnagyobb odaadással kétszeres szolgálati idővel dolgozunk az átmeneti dolgoknak teljes leküzdése szemponjából. Időre van szükség.

És mennyi ez az idő - kérdeztük.

- Nem sok. Körülbelül tiz-tizenkét nap. Ezalatt minden a legteljesebb rendbe fog jönni.

A levélkezelés hibáit hogyan fogják kiküszöbölni?

- Nagy hibák voltak - folytatta a főnök - a levélkezelések körül is. Erre nézve a legmesszebbmenő garancia a pompásan összeválogatott uj személyzet, amely minden kritikát elbír. A múltban megbízhatatlan volt több ízben a levélhordás is. Az uj rendszerben már minden levélhordó reggel nyolc órakor az uccán lesz és kézbesíteni fog.

Majd így folytatta a főnök.

- Nagy és egészen uj ujitás lesz az is, hogy külön hirlapkézbesitők lesznek. Mihelyt megérkezik az újság, azonnal házhoz fogják azt vinni. A múltban ezt úgy oldották meg, hogy a postára jöttek a felek, sokszor igen nagy tömegben és ott kellett álniok, várva az újságot. Az uj hirlapkézbesitő rendszer nagyszerű szervezet lesz és feltétlenül a közönség érdekeit fogja szolgálni.

Az előfordult telefonbajok - kérdeztük.

- A telefonnál előfordult és hanyagságnak látszó okoknak - mondotta a főnők, - szintén csak látszólagos alapja van. A régi személyzet például, ha a hivó fél csak a felhívott nevét mondta be, akkor is kapcsolták. Az uj személyzet pedig nem ismeri az előfizetőket névszerint és igy a számokra van utalva.

A beszélgetésbe bekapcsolódik a postatanácsos.A beszélgetésnek ennél a részénél belépett a postatanácsos, aki a szegedi póstaigazgatóságnak a kiküldöttje és itt már ő vette át a szót.

- A telefonkapcsolás terén is ujitások lesznek. Uj kapcsolókkal lesz a posta telefonja ellátva, ami óriási könnyítéseket fog jelenteni a telefonkezelöknek épenugy, mint a közönség számára. Általában én is csak azt mondhatom, hogy nagy vivmány lesz Halason a kincstári postai- hivatal. Kibővítik villamos csengővel és lámpáskészülékkel a mostani rendszer helyett, - ami külömben is elavult már.

Az uj postafőnöktől tudjuk meg azt, hogy két telefonkapcsoló lesz, amelyek közül az egyik kizárólag az interurbánokat fogja szolgálni.

- A pénz és csomagkézbesités is egyszerűbb lesz. Pénzt ezután a címzett lakásán fognak kézbesíteni és a csomagokat is házhoz fogják szállítani a kikövezett uccákban.

Átvette e a posta a régi levélhordókat - kérdeztük.

Öt régi levélhordó maradt meg - mondotta a főnök. A leválhordókat egyébként egygyel szaporítottuk.

Mi van a tanyai postakézbesitéssel ?

- A tanyák ügye nagyon fontos - felelt most már a tanácsos. De ennél a kérdésnél az illető tanyáknak kellene bizonyos megfelelő postakézbesitésröl gondoskodni. A posta ügynökségek felállítása nem megfelelő, mert kevés a munka és egy postaügynök havi járandósága körülbelül csak tíz aranykorona.

Mi történik az utcára került régi személyzettel - kérdeztük a postatanácsost.
- A volt személyzet tagjai közül azok, akik akarnak, elhelyezkedhetnek - volt a felelet. Ez a lehetőség mindenki számára meg van adva.

Most ismét a főnök veszi át a szót.

- A nagy apparátusra, amellyel dolgozunk - mondotta - jellemző, hogy tizenegy tisztviselő és tizennégy altisztből áll a személyzet. Tehát a volt tizenhat helyet huszonöt.

Távozásunkkor a postafőnök és a postatanácsos ismételten felkérte a közönséget, hogy legyen türelemmel az akadályok leküzdéséig.

A cikk eredeti linkje...... 1.
Home
Home
1927   <<   1928   >>   1929
Delizsánsz.