A Szegedi Postaigazgatóság és Magyarország távközlése
a sajtó szemével.
A kezdetektől ... napjainkig.
Történelmi érdekességek.
(1850-1994)


Baja - baja_1880_02_07_1p.txt

A pénzeslevelek és kocsipostai csomagok göngyölése és pecsétlése.

Midőn valami csomagot a postán feladni és elküldeni akarunk, gyakran megesik, hogy a kezelő postatiszt azt el nem fogadja, hanem jobb csomagolás végett visszautasítja. Ily eljárás bennünket bosszant s hajlandók vagyunk azt a kezelő tiszt szeszélyének felróvni. Máskor számunkra érkizik valami küldemény. Papirboritékja foszladozik, egyes darabok talán kivesztek, vagy könnyen kiveszhettek volna, ismét a posta az, mely ellen indulatunk árja csapkod. Pedig egyik, mint a másik esetben gerjedelmünk indokolatlan, mert midőn rosszul csomagolt küldeméuy föl nem vétetik, az csak a fél érdekében történik, midőn összevissza kuszált küldeményt kapunk, annak oka a rosszul csomagoló feladó. Azért hasznos szolgálatot vélünk tenni szives olvasóinknak, midőn a jelenleg szabályozó rendeletet egész terjedelmében a következőkben közöljük:

I. Pénzeslevelek csak jó minőségű papírból készült borítékokban, jó minőségű pecsétviaszból álló és vésett pecsétnyomóval lenyomott és ép pecséttel lezárva fogadtatnak el.

A borítékhoz sem vonalozott, sem fekete vagy színes szegélyű papirt használni, sem a czimiratban a czimzett nevét, a rendeltetési helyet vagy egyébb feljegyzést aláhúzni nem szabad.

Ha a pecsétben betük, név vagy egyéb szavak fordulnak elő, ajánlatos vagy a pecsétnek fekete lenyomatát alkalmazni a viaszpecsét mellé vagy az esetleges betűket, nevet vagy szavakat felírni.

A bankjegyeket a borítékba való helyezésük előtt külön papírba kell burkolni, és ha kevés nagyértékü bankjegy van, czélszerű azokat ezen belső papirburokhoz hozzá fűzni.

Czélszerü pénzes levélboritékot minden postahivatalnál kaphatni darabonként egy kr. ért.

Ha a küldendő pénzösszeg oly tömeget képez, hogy borítékban czélszerüen elhelyezni nem lehet, fonákjával kifelé fordított viaszos vászon, tartós gyolcs vagy bőrbe kell csomagolni. - Hasonló göngyölet alkalmazandó ékszer-, és ezüst-, valamint egyátalán csekély sulyokhoz képest nagy értékű küldeményeknél.

II. A csomagoknak úgy kell göngyölve lenniük, hogy tartalmukat a göngyölet külső befolyás ellen megvédje.

A csomag tartalmának természete, a hosszabb vagy rövidebb, vizen vagy szárazon, vasúton vagy tengeren való szállítás majd egyszerűbb majd erősebb, tartósabb göngyölést igényel.

A belforgalomban a csomagok a föladó egyenes kívánságára és veszélyére kivételképen gyengébb güngyölettel is elfogadhatók, ha a csomag nyilvánított értéke a 100 forintot meg nem haladja és különben is nem képvisel súlyához képest nagy értéket. - Ily esetben a felvevő postaközeg úgy a szállítólevélre mint a feladóvevényre felírja: "gyenge göngyölet." - Ily göngyölet megsérülése esetén a feladónak kárpótlásra nincs igénye.

Külfödre szóló küldeményeknek azonban nem szabad gyengén göngyölve lenniük, mert ezek a határon viszautasitatnak.

A közönség érdeke, hogy készpénzt más tárgyakkal egybe ne csomagoljon, mert a pénz hiányozásáért kárpótlás az erősen göngyölt csomagok megsérülése esetén sem adatik.

A csomagoknak átalában pecsételve is kell lenniük és pedig úgy, hogy a pecsétek megsértése nélkül a csomag tartalmához hozzá férni ne lehessen.

Pecsételés nélkül csak lakattal bezárt utazó táskák, bőröndök jól abroncsolt hordók, erősen beszegezett ládák, továbbá vadhús, fegyverek, szerszámok, géprészek, vasrudak s efféle egy darabból álló tárgyak fogadtatnak el, ha az osztrák-magyar moarchiába, Németországba, Olaszországba vagy a Svajczba vannak czimezve és érték nincs nyilvánítva.

A pecsételésbez csak jómiuőségű pecsétviasz használandó. A ki rosz minőségű pecsétviaszt használ, ennek következményeit maga tartozik viselni.

Ha a csomaghoz szállítólevél is szükséges, ennek ugyanazon pecsétlenyomattal kell ellátva lenni, mint aminök a csomagon alkalmazva vannak.

Szállítólevél szükséges minden csomaghoz 50 gramon felül és pénzeslevelekhez 250 grammon felül. Az 50 gramon alul csomagokhoz csak akkor kell, ha azok nem levél alakúak.

A czimirat írassék teljesen magára a göngyöletre. Ha azonban e czélra a göngyöleg nem volna elég nagy, vagy a göngyölegen csak nehezen lehet írni: ez esetben legalább a czimzett neve, vagy az ezt jelző betűk és számok, a rendeltetési helye, az érték és esetleg az utánvétel legyen a göngyöletre írva. A czim oly szabatosan és tisztán olvashatóan legyen írva, hogy a czimzett azonossága és tartózkodása iránt minden kételyt kizárjon.

Ha a czimet göngyöletre írni egyáltalán nem lehet, ez esetben azon papírlapot melyre a czim iratik, nemcsak széleivel, hanem egész lapjával a csomagra kell ragasztani.

Aranyt, ezüstöt, ékszert vagy pénzt, és efélét tartalmazó küldeményekre is, melyek értéke 100 frtot meghalad, sem más tárgyat ragasztani nem szabad, mely a göngyölet esetleges sérülését eltakarhatná.

A gyorsan romló tárgyak göngyöletén és szállító levelén legyen kitéve a "gyorsan romló", - a törékenyeken a "törékeny" megjelölés, vagy az utóbbiakon a törékenységet jelző szokásos palaczk-alak.

A Fiume és Triesztbe, valamint a külföldre szóló küldeményekhez esetleg szükséges vámnyilatkozatok száma és kiállítása, vagy a csomagolás és pecsételés feltételei, valamint a czimirat szerkesztése iránt a felvevő postaközeg, esetleg a postahivatal főnöke ad bővebb felvilágosítást.

Budapest, 1879, deczember 8.

A magy. kir. postaigazgatás.A cikk eredeti linkje...... 1.
Home
Home
Delizsánsz.
1879   <<   1880   >>   1881