A Szegedi Postaigazgatóság és Magyarország távközlése
a sajtó szemével.
A kezdetektől ... napjainkig.
Történelmi érdekességek.
(1850-1994)


Vasárnapi Ujság - vu_1880_04_18_256p.txt

Központi telefon-iroda.

Körülbelül két éve, hogy a nagy közönség bővebb tudomást szerzett a telefonról, arról a ma már természetesnek tetsző, de első látásra nagyon is csudálatos találmányról, melynek segélyével a távolba is elhat a hang, daczára annak, hogy népes és zajos utczákon, egy vékony drót által vezettetik tova. Ezen készülékkel többször is foglalkoztunk annak idején.

Bármily nagyszerű is azonban ez a készülék, a közélet szempontjából addig nem lehet annak valami nagyobb fontosságot tulajdonítani, mig nem találtatott meg a mód, mely által a gyakorlati életbe is be lehet azt vezetni, s arra alkalmazni, hogy egyesek, kik távolról bizalmasan beszélgetni akarnak, ezt a telefon által mindenkor akadálytalanul tehessék.

Ma már ez a mód is meg van adva. Amerikában már társulatok léteznek, melyek a telefonon való beszélgetést közvetítik, s egy ilyen társulat (Gold an Stock Telephon-Company New-Yorkban) központi irodáját ez alkalommal olvasóinknak be is mutatjuk.


Egy oly helyiség ez, melynek íróasztala azon egyéneknek lakásával drót által van összekötve, a kik egymással beszélgetni akarnak, a kik tehát a társulatnál bizonyos költségek fizetése mellett magokat erre előjegyeztették. Mindenki lakásában van egy telefon és egy villamos csengő. Ha valakivel beszélni akar, megnvomja csengőjét, s az a központi irodában jelt ád. "Mit kiván?" kérdi tőle azonnal telefon utján a hivatalnok. "Beszélni óhajtok Kovács Jánossal, a ki Piros-Rózsa-utcza 25-ik szám alatt lakik" Az iroda hivatalnoka erre a beszélni kivánó fél telefonjának drótját összeköti Kovács János telefonjának drótjával. Az előbbi ismét csengő jelt ad, de az többé már nem a központi irodában hallható, hanem a Kovács János
házában, ki visszacsenget annak jeléül, hogy figyel, s a mondandókat hallani fogja.

Természetes, hogy ily módon csak azok beszélhetnek egymással, kik a társulatnál magokat bejegyezték, s kinek lakásában ily telefon fölállittatott. Azért mindenki, a ki abba belép, megkapja valamennyi tagnak a nevét, hogy tudja, kivel lehet beszélnie, kivel nem.

Az alsó kép balfelől a központi közvetítő hivatalnokot ábrázolja, a ki a csengő jelt kapja, jobbfelöl áll a hivatalnok, a ki a drótokat öszszeköti. A felső képben jobb felől az igazgató ül, ki a pontos szolgálatra felügyel, s előfordulható bajoknál intézkedik.

Ujabban, mint halljuk, nálunk is szervezkedett egy társulat, mely ily telefen-hálózatot akar Budapesten létesíteni.


-----------------------------------------------------------


Egyveleg

A levélbélyegek leggazdagabb gyűjteménye a berlini postapalota múzeumában van. Múlt év júliusában volt 4498 faj képviselve, 2462 Európából, 1143 Amerikából, 441 Ázsiából, 251 Afrikából, s 201 Ausztráliából. A levélbélyegek faját összesen 6000-re teszik; öt császár, 18 király, 3 királynő, 1 nagyvezér, 6 fejedelem, 1 fejedelemnő s több elnök arczképe van rajtok, némelyiken csak jelvények, mint pl. a pápa kulcsai stb.
A cikk eredeti linkje...... 1.
Home
Home
Delizsánsz.
1879   <<   1880   >>   1881