A Szegedi Postaigazgatóság és Magyarország távközlése
a sajtó szemével.
A kezdetektől ... napjainkig.
Történelmi érdekességek.
(1850-1994)


Baja - baja_1884_01_06_2p.txt

Különfélék.

Postarablás.

Megdöbbentő rémes eset történt f. hó 2-án a baja-bikityi országuton ott, hol a borsódi út kanyarodik be a főútba. A cariol-póslakocsi, midőn rendeltetési helyére, Bajára jött, a Jurai-szállás szögletén rablók által megtámadtatott, és pedig úgy, hogy az országútnak kiszögellő sarkán levő domb oldalból a pár lépésnyire jövő cariol fedezetére lövés intéztetett, mely szerencsétlenségre, a fedezetet képező állami csendőrvezetőnek arczát találta, ki mindkét szemére látó képességét azonnal elvesztette, azonban ezen lövés után még két lövés történt a kocsin lévőkre, részben pedig a lovakra. Hochvarter Károly, egy kiváló képességű, ifjú őrsvezető, hogy legalább a szállítmányt megmentse, a kocsist sebes hajtásra unszolta, majd vakon, fegyverét két ízben elsütötte, szándéka lévén a tetteseket azon hiedelemre bírni, hogy lövéseik bajt nem okoztak.

A tettesek a menekülő kariolt üldözték vagy 200 lépésnyire, s még néhány lövést is tettek, amelyek azonban már kárt nem okoztak, a carioi szállítmánya megmentetett. A szerencsétlen ifju őrsvezető a városi kórházban ápoltatik, s valószínű, hogy szemeit elveszti. A nyomozás azonnal folyamatba tétetett, s a bíróság részéről Csorba Ferenc kir. aljárásbiró, a rendőrség részéről Scheibner Gyula fő-, és Scultety János alknpitány, az államcsendőrség részéről a bajai, almási, jankováczi őrsparancsnokok, ugy Klem főhadnagy urak működnek, kikhez mint halljuk Csiky József kir. ügyész is csatlakozott.

A megkísérlőit, postnrablás alkalmával sérülést szenvedett Hochvarter Károly őrsparancsnok az orvosi vizsgálat szerint arcában 37, jobb kezében bárom, bal kézfejében 5 szem sörét találtatott. E sérült, úgy a vele volt kocsis a támadók közul senkit sem is mertek fel. Zimmerman Ferenez póstakocsis állítása szerint a támadáskor kettő, egy juhász állítása szerint pedig három tettes rohant a postakocsi után, s azt többször megállj kiáltással megállásra szólították fel, azonban az örsparancsnok lövései miatt a kocsitól elmaradtak. A súlyosan sérült csendőr tollas kalapja valószínűleg a lövéstől találva, fejéről leesett, s az máig sem került elő. Tettesek valószínűleg Vaskút irányában távoztak.


-----------------------------------------------------------


A kúlai posta nemsokára államosittatni fog.A cikk eredeti linkje...... 1.
Home
Home
Delizsánsz.
1883   <<   1884   >>   1885