A Szegedi Postaigazgatóság és Magyarország távközlése
a sajtó szemével.
A kezdetektől ... napjainkig.
Történelmi érdekességek.
(1850-1994)


Délmagyarország - dm_1936_11_18_151p.txt

Élénk tanácskozások a parlamentben a Sztranyavszky-ügyről

Homonnay, Sulyok Dezső és Zichy János a miniszterelnöknél - Visszavonták az interpellációkat - Sztranyavszky hir szerint a római látogatás után lemond a Ház elnökségéről

Politikai viták a posta-javaslatnál - "Meg kell őrizni a posta és a rádió pártatlanságát"

(Budapesti tudósítónk telefonjelentése.)
Viharos ülése volt kedden a képviselőháznak. A postatörvény tárgyalásánál az ellenzék padsoraiból kifogásolták azt, hogy a Nep-tagdijat a tisztviselőktől hivatalból vonják le. A meglehetősen feszült hangulat csak Friedrich István egy-két közbeszólása után enyhült.

(Részlet a cikkből...)

A képviselőház keddi ülésén a postatörvényt tárgyalta. Rakovszky Tibor szólalt fel elsőnek. A javaslatot elfogadja, mert meg van elégedve a posta működésével. Hibáztatja azonban, hogy figyelmen kivül hagyták a telefon és a rádiótörvények szabályozását. Állami szerv, esetleg parlamenti bizottság tekinthetne bele a rádió ügyvitelébe. Olyan készülékeket kell forgalomba hozni, amelyek a kispénzű emberek számára is hozzáférhetők.

Kun Béla azt fejtegette, hogy a rádiót, mint a népi kultura emelésére szolgáló eszközt, hozzáférhetővé kell tenni. Elismeréssel szólott a postáról, valamint a postatisztviselők és alkalmazottak működéséről. A miniszter rendezze a méltánytalanságnak és a lehetőségeknek megfelelően a postások helyzetét, mert előmeneteli lehetőségeik igen rosszak.

Dinnyés Lajos rámutatott arra, hogy a posta világhírnevet szerzett és büszkeségünk lett. Tiltakozott az ellen, hogy a postaalkalmazottak párt tagdíját hivatalból vonják le. Reformot sürgetett a posta ügyvitelében. Ajánlotta, hogy három repülőpostajáralot létesítsenek. Egyet a Dunántul, egyet a Duna-Tisza köze, egyet pedig a Tiszántúl postaforgalmának lebonyolítására.

Farkas István hangoztatta, hogy a postát függetlenné kell tenni minden politikni irányzattól. Azt kívánta, hogy a rádiót állami üzemmé alakítsák át. A törvényjavaslatot nem fogadta el.

Petrovácz Gyula kifogásolta, hogy a postai alkalmazottak házassági jogát a javaslat nem szabályozza. Nem volna szabad a postaalkalmazottak házasulásába beleavatkozni.

Bornemisza Géza
Az iparügyi miniszter válaszát azzal kezdte, hogy a posta valóban az állam egyik legjobb intézménye. Kifogásolták, hogy a postáit a legutóbbi választások alkalmával politikni célokra használták fel. A rendellenességnek nem a posta volt az oka - mondotta -, hanem, hogy igen nagyszámú boletta kikézbesítése óriási munkatöbbletet okozott. Ezután igy folytatta: A postai alkalmazottak havi 20 filléres Nep-tagdij levonásának kérdését túlságosan felfújták. A postánál a Nep-tagdij fizetése ma lényegesen kisebb, mint gondolták. A 20 ezer alkalmazott közül alig 12 ezer fizet tagdíjat. A tagrdíjfizetés különben is hónapról-hónapra változik és ez is mutatja, hogy nincs szó kényszerről. A jövőben sem tűri, hogy a tisztek, vagy a főnökök bárkit is politikai pártba való belépésre kötelezzenek, vagy a tagdíjakat hivatalból engedjék levonni.

Ezután a rádió kérdésével foglalkozott. A társaságot - mondotta -. nemcsak a műsorszolgáltatás kötelezettsége terheli, hanem egyéb terhek is. A fizetendő szerzői dijak évenkint lőbb mint, 300 ezer pengőt tesznek ki. Ezenkívül az uj adó építésénél a társaság többmilliós kötelezettséget vállalt. Az állam által fizetendő lényeges kártérítési kötelezettség nélkül a szerződést a mai viszonyok között felbontani nem lehet. Képviselőtársaim meggyőződést szerezhetnek, hogy a rádió a ránehezedő teherre való tekintettel, tisztes, szolid üzletnek tekinthető, amely kétségtelenül nyereséggel dolgozik. Rámutatott arra, hogy a rádióelőfizetök száma három év alatt, 128 ezerről 337 ezerre emelkedett.

Ezután a telefoncenzura kérdésével foglalkozott. A cenzúrával kapcsolatos híresztelések túlfűtött fantázia szüleményei - mondotta. Megnyugtatja Farkas Istvánt, hogy félnivalója nincs.

A javaslatot ezután elfogadták.

..........

A cikk eredeti linkje...... 1. 2.
Home
1935   <<   1936   >>   1937
Home
Delizsánsz.