A Szegedi Postaigazgatóság és Magyarország távközlése
a sajtó szemével.
A kezdetektől ... napjainkig.
Történelmi érdekességek.
(1850-1994)


Halasi Ujság - halas_1906_11_13_183p.txt

Pályázat.

A m. kir. posta-távirda és távbeszélőnél betöltendő 91 gyakornokjelölti állásra ezennel pályázat hirdettetik.

Ezen állásokra az 1383. évi I-ső t.-c. 14-ik §-a értelmében azok az ifjak pályázhatnak, akik középiskolát, vagy ezzel egyenrangú más tanintézetet, érettségi vizsgával, sikeresen elvégeztek, 18-ik életévüket betöltötték és magyar állampolgárok. Ezen feltételeken kivül pályázók községi erkölcsi bizonyitványnyal feddhetlen előéletüket, közhatósági orvosi bizonyitványnyal pedig ép, egészséges, a posta- táviró- és távbeszélő szolgálatra testileg is alkalmas voltukat igazolni tartoznak. Továbbá azok, kik a középiskolát az 1905-1906-ik tanévet megelőzőleg végezték, tartoznak hiteles módon azt is kimutatni, hogy azóta hol voltak alkalmazva, illetve mivel foglalatoskodtak.

A pályázat alá bocsátott állásokat a kerületi posta- és távirdáigazgatóságok fogják betölteni: és pedig a budapesti posta- és távirdaigazgatóság 20-at, a zágrábi 15-öt, a többi igazgatóság pedig egyenként 8-at.

A cikk eredeti linkje...... 1.
Home
Home
1905   <<   1906   >>   1907
Delizsánsz.