A Szegedi Postaigazgatóság és Magyarország távközlése
a sajtó szemével.
A kezdetektől ... napjainkig.
Történelmi érdekességek.
(1850-1994)


Halasi Ujság - halas_1906_11_14_202p.txt

Kilenczvenegy póstagyakornoki állás.

A kereskedelmi miniszter pályázatot hirdet kilenczvenegy posta- és távirógyakornok-jelölti állásra.

Az állásokra oly ifjak pályázhatnak, a kik középiskolát, vagy ezzel egyenrangú más tanintézetet, érettségi vizsgálattal sikeresen elvégezték, tizennyólczadik életévüket betöltötték és magyar állampolgárok. Az állásokat a kerületi posta- és táviró-igazgatóságok töltik be, még pedig a budapesti 20-at, a zágrábi 15-öt, a többi igazgatóság egyenkint 8-at.

A pályázatot deczember elsejéig kell a postaigazgatósághoz benyújtani. A fölfogadottak két korona napidijban részesülnek és nyolcz nap alatt kötelesek állásukat elfoglalni. Kötelesek továbbá a posta- és távirótisztképző tanfolyamot hallgatni, mialatt napidijuk élvezetében megmaradnak s a délelőtti órákban gyakorlati szolgálatot végezni kötelesek.

A kik gyakorlati alkalmazásuk idején beválnak, a tisztképző tanfolyam elvégzése és a posta- és táviró-tiszti alapvizsga sikeres letétele után gyakornokokká lesznek az 1893. évi IV. törvényczikk 11. szakaszában megállapított segitődijjal.

A cikk eredeti linkje...... 1.
Home
Home
1905   <<   1906   >>   1907
Delizsánsz.