A Szegedi Postaigazgatóság és Magyarország távközlése
a sajtó szemével.
A kezdetektől ... napjainkig.
Történelmi érdekességek.
(1850-1994)


Vasárnapi Ujság - vu_1870_03_13_138p.txt

Csetnek.

Fuksz Gy. Pál. Kérdésére im itt a kimeritő felelet.

Folyó évi ápril 4-kén fog megnyilni Pesten a hatodik távirászati tanfolyam. Felvétetnek rá azon 18 évet már betöltött, de a harminczat meg nem haladt, hivatalviselésre alkalmas s a magyar korona területén született egyének, kik legalább is 6 reál iskolát vagy ennek megfelelő katonai szakiskolát végeztek, s legalább magyarul és németül tudnak (több nyelv tudása előnyül tekintetvén); a belépni kivánók e tulajdonságaikról szóló hiteles bizonyítványokkal fölszerelt folyamodványaikat a földmivelés, ipar és kereskedelemügyi miniszterium III. távirdai szakosztályához f. évi márczius 21-ig nyújtsák be. A felvételkor minden tanoncz 8 frtot köteles befizetni, melyért az európai távirászati hálózatnak egy térképét s a szolgálati utasításnak egy nyomtatott példányát megkapja. Bővebb értesitést nyerhetni a "Buda-pesti Közlöny" f. évi 42-ik számának hivatalos részében kijött részletes felhívásból.


A cikk eredeti linkje...... 1.
Home
Home
Delizsánsz.
1869   <<   1870   >>   1871