A Szegedi Postaigazgatóság és Magyarország távközlése
a sajtó szemével.
A kezdetektől ... napjainkig.
Történelmi érdekességek.
(1850-1994)


Baja - baja_1879_02_09_2p.txt

Hírek

- Uj távirat tarifa.

A távírda évről-évre növekedő deficzitet okoz, mely az idén 300,000 frtot ért el. A távírda igazgatóságok azt, állítják, hogy az állam minden 30 kros avizónál - s ezen avizók száma az összes sürgöny forgalom 27%-ára rúg - 6 krt. ráfizet. Az osztrák és magyar kejeskedelmi minisztérium között tehát tárgyalások történtek e baj elhárítása czéljából, minek következtében egy uj sürgönydijárszabás életbeléptetése iránt történt megállapodás, mely szerint jövőre minden sürgönyért, tekintet nélkül szószémra, 24 kr alapilleték s ezenkívül minden szó után 2 kr fog beszedetni. Ennél fogva 5 szóért 34 kr, 10 szóért 44 kr, 13 szóért 50 kr, (eddig ez 20 szóért volt) 18 szóért 60 kr stb. Ez az uj dij szabás rövid idő múlva életbe fog lépni.


A cikk eredeti linkje...... 1.
Home
Home
Delizsánsz.
1878   <<   1879   >>   1880