A Szegedi Postaigazgatóság és Magyarország távközlése
a sajtó szemével.
A kezdetektől ... napjainkig.
Történelmi érdekességek.
(1850-1994)


Baja - baja_1879_10_01_4p.txt

Törvényszéki csarnok.

Folyó évi szeptember hó 24. és 25-én tárgyaltatott a szabadkai kir. törvényszék előtt Mikossevics Sándor és Gyula postarablási bűnügye.
Elnök: Bíró Antal k. törvényszéki elnök, bírák: Baky Gedeon és Rekvényi Lajos, közvádló: Sátor Jenő kir. ügyész, jegyző: dr. Sárfy Guidó kir. törvszki jegyző, védő ügyvéd: Lóósz Zsigmond.

Mikossevics Sándor bajai születésű, mintegy 30-34 éves, kereskedösegéd, magas termettel s érdekes külsővel, fesztelenül sőt mondhatnók, hogy nagyon is szabadon viseli magát, öcscse Mikosevics Gyula 26-28 éves alacsony termet s szabályos vonásokkal, mindketten mint a posta-rablás elkövetői vádoltatnak.

Elnök nagyszámú intelligens közönség előtt megnyitván az ülést előadja; "A tárgyalás alá kerülő postarablás, 1874. november 16-án esti fél 7 óra tájban, a baja bikityi utón, közel a bajai szőlőkhöz követtetett el. A vizsgálat nyomban megindittatott, de elegendő adatok hiányában az eljárás beszüntettetett. Újabban ismét bizonyítékok merültek, melyek alapján megindittatott uj vizsgálat, s ennek folyamán Mikossevics Sándor és Gyula vád alá helyeztettek." - Felolvastatik Baja város kapitányi hivatalának tett jelentése. - Elnök a helyszínéről felvett térképet bemutatja, ezután Mikossevics Sándornak 1874. deczember 27. és 1875. márczius 31. tett vallomásai olvastatnak fel, melyek röviden a következők: Vádlott tanukra hivatkozik kiknek társaságában volt a rablás estéjén egész 7 óráig, leveleit pedig, melyeket vizsgálati fogságában atyja, sógora és öcscsének irt, informálván őket vallomástételeikről, mint sajátjait el nem ismeri és tagadja. Felolvastatott Mikossevics Gyula 1875. mart 31. tett vallomása, mely egészben megegyezik testvére vallomásával. Elnök kérdéseire "Én nem tudok semmit, és "Nem tudómmal" válaszol, a rablásnál jelen volt postakocsis Tóth Pál (jelenleg szekerész Szarajevóban) mint tanú vezettetik elő. Elnök azon kérdést intézi a tanúhoz, valjon "megismerné-e a tetteseket? Tanu: "Igen testállásukról és a nagyobbat hangjáról, olyan uriféle hangja volt," erre vádlottak több hivatalnokkal egy csoportban bevezettetnek. Tanú: vádlottakra mutatva "Ez volt az egyik, az a kicsi meg a másik, épen ilyen formájuk volt." Vádlottak határozottan tagadnak.

Ezután Hermecz János honvéd vezettetik elő, ki mint fedezet a postakocsit kisérő, ez szintén a tettesekre ismer vádlottakban, kik határozottan újból tagadnak, s miután ez és a következő nap még vagy 20-25 tanú hallgattatott ki, kiknek vallomásai részint súlyosítók, részint könnyítik vádlottak helyzetét, a két főben járó tanú Benczák Lajos nőtlen molnár (holléte nem tudatik) és Schneider Anna szolgáló (gyermekágybeli fekvő beteg) meg nem jelenhetvén, a k. ügyész indítványára a végtárgyolás bizonytalan időre elnapoltatott. "Szabó Ellen."

A cikk eredeti linkje...... 1.
Home
Home
Delizsánsz.
1878   <<   1879   >>   1880