A Szegedi Postaigazgatóság és Magyarország távközlése
a sajtó szemével.
A kezdetektől ... napjainkig.
Történelmi érdekességek.
(1850-1994)


Baja - baja_1883_07_22_3p.txt

Törvényszéki csarnok.

A szabadkai postarablás

A múlt év február hó 7 én délelőtt indult el Szabadkáról a carriol-posta Bács-Almáson át Bikityre. Almásról délelőtt 11 óra 45 perczkor továbbították, de Bikityre a posta helyett csak a lovak érkeztek meg késő éjjel.

A csendőrök azonnal keresésére indultak s a postakocsit feltörve és kirabolva Bikity határában az országuttól mintegy 2000 lépésre egy domb mögött találták meg, a kocsis pedig, Menholtzer József agyonverve és szurási sebekkel a kocsi mellett feküdt.

Az elrablolt pénzösszeg 17,572 frtot tett. Megindittatván a nyomozás, a gyanú Bagi János és Fábik Lőrinc ellen irányult, kik csekélyebb lopásért az almási csendörségnél voltak letartóztatva s a rablógyilkosság napján délelőtt 11 óra előtt bocsáttattak szabadon.

E két egyént a carriol-posta előtt mintegy félórával látta az uton haladni egy bikityi asszony s két fanyesö ember is, kik még ezeken kívül valamivel a postakocsi előtt láttak egy úri kocsit, is haladni, melyen négy egyén ült. Bagi és Fábik letartóztatásukkor mindent tagadtak s igazolák. hogy ők sokkal a carriol előtt haladtak s Bikity alatt az országutról letérve, mellékuton mentek a faluba.

Eközben a csendőr-őrmesternek feltűnt bizonyos Frcek József költekezése, s házkutatás rendeltetvén el nála, padlásán a széna között csakugyan meg is találtak az elrablott pénzből 9783 frtot.. Freck azt állította, hogy ő a szőlőbe menvén, két embert látott, kik valamit elástak s feléjük közeledvén a fenti összeget csak egyikétől Bagi Jánostól kapta oly feltétel alatt, hogy a látottakról hallgasson. Bagi és társa Fábik mesének mondották Freck ez elbeszélését s következetesen tagadták a bünrészességet.

A kir. ügyész ennek folytán s tekintve azt, hogy a nevezett két egyént a csendőrök alig egy óránál előbb bocsátották szabadon, s igy semmiféle támadó eszközzel nem birt, el is elejtette ellenük a vádat, hanem Freck Józsefet kérte rablással párosult emberölés miatt elitélni. A védő csak bűnpártolást, legfeljebb orgazdaságot látott fenforogni.

A szabadkai törvényszék csakugyan fel is mentette őket a gyilkosság és rablás alól s Bagi János és Fábik Lörincz szabadlábra való helyezését rendelte el; ellenben Freck Józsefet a btk. 370. § ba ütköző s 372. §. szerint minősülő orgazdaság bűntettében találta bűnösnek s tekintve a súlyosító körülményeket, ötévi fegyházra és tízévi hivatalvesztésre ítélte. Ez ítélet ellen a vádlott és a kir. ügyész felebbeztek.

A kir.tábla, hol az ügy e hó 17-én került tárgyalás alá, a törvényszék ítéletét végzésileg feloldotta s a szabadkai törvényszéket a további eljárás és vizsgálat kiegészítésére utasította; jelesen mindazon irányban elrendelte a vizsgálatot, melyek a tényállást felderíthetik, igy Bács-almási postamester kihallgatására kísérlet sem történt, nem vizsgáltatott, hogy kik mentek azon az úri fogaton, mely akkortájban a carriol előtt haladt; hézagosnak találta a tábla, hogy a fanyesö emberek nem szembesittettek Bagi és Fabikkal ? vajon az uton látott egyénekben őket ismerik-e fel ? nem szembesittettek ezek végül a bikityi asszonynyal sem.

"E-s"A cikk eredeti linkje...... 1.
Home
Home
Delizsánsz.
1882   <<   1883   >>   1884