A Szegedi Postaigazgatóság és Magyarország távközlése
a sajtó szemével.
A kezdetektől ... napjainkig.
Történelmi érdekességek.
(1850-1994)


Vasárnapi Ujság - vu_1883_01_21_43p.txt

KÖZINTÉZETEK ÉS EGYLETEK.

(Részlet a cikkből...)

A magyar tudományos akadémia jan. 13-iki ülésén Wenczel Gusztáv érdekesen fejtegette a vasúti, posta és távírda közti összeköttetést Magyarországon , a közlekedési és vasúti jog szempontjából, Szilágyi Sándor pedig Erdély történetére vonatkozó adatokat közölt a svéd levéltárakból.

Wenczel Gusztáv értekezése öt részre oszlik: a posta, vasút és távírda ügyének fejlődésére, továbbá a háromnak a közlekedés czéljából összeköttetésére és a vasúti és közlekedési ügyek jogara. Hazánkban I. Ferdinánd korában állítottak fel udvari postákat; Ferdinánd postamesternek Thurn-Taxis Mátyást nevezte ki. A háborúk alatt csak hadi posta volt. II. Mátyás király beleegyezésével 1612-ben a Thurn-Taxis család a magyarországi posta igényeit egy olaszra ruházta át, majd b. Paar Kristóf lett főpostamester Magyarországon 1024 ben, a hűbéri szabályzatok értelmében, mert a postánál Magyarországon is meg volt a hűbériség. A Paar-családnak aztán nevezetes és hosszú szerep jutott a postaügyben. A magyar országgyűlés 1715-ben foglalkozott először a postaügygyei, elrendelvén, hogy postamestereknek csak magyar nemzetbeli nevezhető ki. Egész 1783-ig a bécsi udvari postahivatal igazgatta a magyarországi postaügyet is, s ekkor II. József választotta el és rendelte el, hogy a magyar helytartóság kezelje. II. József a postamesteri állást, mint állami hivatalt illetőleg is intézkedett. A magyarországi posta ügyre fontos momentum, hogy 1803-ban a herczeg Paar-család átengedte a főpostamesteri állást a magvar kormánynak bizonyos kiváltságokért. 1850 ben a magyarországi posta az osztrák kormánynak rendeltetett alá, s csak 1867-ben nyerte vissza az ország önrendelkezési jogát. A vasutakkal 1836-ban foglalkozott először a magyar országgyűlés, szóba hozatván a kívánatos utvonalak, de csak csekély eredménye lett 1848 előtt. A vasúti jog, mint a korona regáléja, számos törvény és szerződés által van biztositva. A távírda szintén a koronát illető jog. A három közlekedési tényező közül egyik nem teszi nélkülözbetővé a másik kettőt, kölcsönösen támogatják és kiegészítik egymást. Magasabb kultúrai szempont és intézkedés illeti meg ezeket. A közlekedési ügy óriás dimenziók szerint fejlődik, s az egész társadalmat átalakította. A vasúti ügyet ne csak jelenlegi fejlettsége szerint tanulmányozzuk, hanem igyekezzünk a jövő számára is kellő alapra helyezni, s a vasúti jogot a lehető korrektséggel megállapítani.

.......


-----------------------------------------------------------


"Telegraf"

   czimü lap indult meg, mint szak- és közérdekű ismereteket terjesztő közlöny a telegraf, telefon, villámvilágitás s egyátalán a villamosság mindenféle alkalmazásának köréből. Szerkeszti és kiadja Rácz Sándor. Megjelenik egy hóban háromszor másfél ivén, borítékkal. Előfizetési ára egész évre 6 frt, évnegyedre 1 frt 50 kr. A megrendelések zöldfa-utcia 2. szám alá intéztndők.A cikk eredeti linkje...... 1.
Home
Home
Delizsánsz.
1882   <<   1883   >>   1884