A Szegedi Postaigazgatóság és Magyarország távközlése
a sajtó szemével.
A kezdetektől ... napjainkig.
Történelmi érdekességek.
(1850-1994)


Békés - bekes_1904_05_08_185p.txt

Hírek

Vármegyénk az interurbán telefon hálózatban.

A vármegye közigaztási bizottsága, valamint a vármegye főispánja is ismételve sürgetőleg kérték Békesvármegyének a helyközi távbeszélő hálózatba való bekapcsolását. Az óhaj végre kielégítést nyer, mint az a kereskedelmi ministernek Lukács György főispánhoz intézett következő szövegű rendeletéiből kitűnik.

Hivatkozással méltóságodnak folyó évi márczius hó 24-én a miniszterelnök úrhoz intézett jelentésére, van szerencsém méltóságodat értesíteni, hogy a folyó évben végrehajtandó építési munkák közé, Nagyvárad-Békéscsaba és Hódmezővásárhely illetve Szeged, továbbá Békéscsaba-Arad közt helyközi távbeszélő vonal megépítése fel van véve, melynek elkészülte után Gyula, Békéscsaba és Orosházának az országos helyközi távbeszélő hálózatba való bevonását - mely eddig az összekötő áramkörök elégtelen száma miatt, foganatositható nem volt - el fogom rendelni.

Budapesten, 1904 évi április hó 20-án.

A miniszter megbízásából Nádor Vincze, p.t. elnökigazgató helyettes.

A cikk eredeti linkje...... 1.
Home
1903   <<   1904   >>   1905
Home
Delizsánsz.