A Szegedi Postaigazgatóság és Magyarország távközlése
a sajtó szemével.
A kezdetektől ... napjainkig.
Történelmi érdekességek.
(1850-1994)


Bajai hiradó - baja_1887_02_13_6p.txt

Városi ügyek.

(Részlet a cikkből...)

A közigazgatási bizottság Jankovich Aurél főispán elnöklete alatt e hó 8-án tartott ülést. Tárgyát a rendes havi jelentéseken kivül az egyes közigazgatási ágak ügykörét érintő felterjesztések képeztek; a mikre nézve egészben véve azon szerény megjegyzésünk van;
    hogy felette kívánatosnak tartanók, ha a felterjesztések szakszerűbb pontossággal és megbizhatósággal, mélyebbenható megfigyeléssel körültekintéssel, (no meg, gondosabb stylban, kevesebb iskolagyermekes pongyolasággal) lennének a jövőben szerkesztve;
    mert csak a legsajnálatosabb tájékozatlanságnak és a leg esetlenebb vigyázatlanságnak tulajdonítható például az, hogy közmunka és közlekedési ministeriumhoz intézett kiterjesztés egyfelől a távirda hivatalnak nemcsak ügyforgalmára, de személyi viszonyaira is kiterjed; addig másreszt, a forgalmi élet felpezsdülésének leghatalmasabb tényezőjéről a postaügyröl, postaügyünknek az utóbbi időben elvitázhatlanul jelentékeny lendületéről egy árva szócska említést sem tesz. Holott postaügyünket, pláne a távirdaügy mellett, hallgatással mellőzni már azért sem lett volna szabad; mert tudomást kellett volna vennie e felterjesztések készítőjének, előadójának, no meg a közigazgatási bizottságnak is arról, és legalább egyszerűen konstatálhatta volna azt, hogy a posta és távirdai hivatalok egyesitése illetékes helyen immár befejezett ténynyé vált; és mert ekként egy kis gondolkozás után a távirda hivatal ügy- és pénzforgalmában beállott csökkenés okául felhozott "kereskedelmünk általános pangása" stb. üres frázisok helyett reá lehetett volna a felterjesztésben azon indokok meggyőzhetlenségére utalni, a melyek éppen a két hivatal egyesitésének eszméjét érleltették meg irányadó körökben.
   
Múlt lapunkban közöltük már a vallás és közoktatási, a pénzügyi, és az igazságügyi m. kir. ministériumhoz küldött felterjesztéseket; itt közöljük még az alábbiakat.

a)

A közmunka és közlekedési m. kir. ministerhez intézett jelentés ezeket tartalmazza:

Baja város területén 1886-ik évre összeirt és egészben megváltani rendelt 724 kettős fogatú, 92 egy fogatú igás és 5505 kéziközmunka napszám után, a szabályszerűen megállapított 2 frt 20, 1 frt 50 és illetőleg 60 krnyi váltságdíjak szerinti számítás mellett előirt 5633 frt 80 kr; továbbá az elöző évről származó 3617 frt 98 kr, vagyis az 1886. évi bevételezésre ezen most érintett két cimen összesen előirányozva volt 8651 frt 70 krnyi közmunka- váltságdij tartozásokból, az egész 1886. évben 4739 frt 96 kr folyván be, ugyan ezen cimen az elmúlt év utolsó napján az 1886. évről eredöleg 2570 frt 88 kr, az 1885. évről pedig 1359 frt 94 kr vagyis összesen 3930 frt 82 krnyi hátralékos tartozás maradt fenn; mely hátralék, szemben az egész 1886. évre bevételezendőnek előirányozva volt tartozási összeg szerény mérvével, elég jelentékenynek mondható ugyan, azonban tekintve, bogy a fentebb számjelzett összes 4720 frt 96 krnyi befizetésekből az elmúlt év első felére 756 frt 65 kr, míg ugyanennek másik felére 3964 frt 31 kr esik; az 1886. év 2-ik felében elért befizetési eredmény az adott viszonyok között elég kielégítőnek mondható, megjegyezvén még egyúttal, hogy a hátralékos közmunkaváltságdij tartozásoknak sürgős behajtása iránti intézkedések megtételére a városi tanácsot felhívtuk és nem kétkedünk, hogy az ezen irányban minden lehetőt meg is teend.

A fentebb előadottak kapcsán mély tisztelettel előadjuk ezek után, hogy a közönséges módon fenntartott főbb közlekedési utakon az 1886. év első felében eszközölt szükségszerű helyreigazítások beszámításával, - a lefolyt évben ilyen munkálatok a vaskúti, bikityi, csávolyi jankováci, csátaljai, szeremlei és mátéházi utakon teljesítettek, mely ekként az elmúlt év egész folyama alatt átalános javítási és tartozási alakban, - indokoltan teljesittetett összes munkálatokra a következő kiadas fordittatott, ugyanis.

a vaskód út javítására                     393 frt 63 kr
a bikityi műút szakasz fenntartására      647 frt 46 kr
a csávolyi út javítására                    427 frt 83 kr
a szeremlei út                             336 frt 72 kr
a csátaljai út                               60 frt  -
a jankováci út                              36 frt 09 kr
a mátéházi út                              70 frt 80 kr
az állandó útkaparók fizetésére           460 frt  -
A közmunka váltságdíj címen teljesített
túlfizetés visszatérítésére                 22 frt  -
hidak javítására és egyebekre            898 frt 20 kr
                                       --------------------
kitűnik,hogy az 1886. évfolyamán
felmerült összes kiadás                  3381 frt 78 kr


volt, mely összeget összehasonlítva a fentebbiek szerint ugyancsak 1886. év folyamán teljesített 4720 frt 96 krnyi befizetési összeggel kitűnik, hogy Baja város közmunka váltságdíj alapjának 1886. évi december hó 31-én 1339 frt 18 krnyi készpénz készlete volt; mintán pedig a fentebb már szintén számjelzett hátralékos tartozás 3930 frt 82 krt tesz ki, önként kitűnik, hogy a Baja városi közmunka váltságdíj alap javára a lefolyt 1886. évről összesen 5970 frtnyi összeg viendő át. Ezek után tiszteletteljesen felemlítjük még továbbá, hogy a Baja város határa területén létező dunai védgátak, a gőzhajó állomáshoz vezető úttal együtt, mely szintén védtöltés gyanánt szolgál, jó karban vannak és magasságuk 0.63 méterrel haladja meg az 1876. évi legmagasabbnak ismert árviz szinét. Ezek után előadjuk még, hogy Baja város területén az elmúlt évben 31 gőzkazán létezett, megjegyezvén még itt egyúttal, hogy a gőzkazánoknak kellő nyilvántartása, továbbá az 5 évnél régebben vizsgált gőzkazánoknak újbóli szabályszerű megvizsgálása iránt kellőleg intézkedtünk és hogy az elmúlt évben 4 ilyen vizsgálat eszközöltetett. A vasúti ügyekre nézve felemlítjük, hogy az elmúlt évben misem fordult elő. A posta és távirda ügyeket illetőleg tisztelettel jelentjük, hogy a posta utak és az azokon létező vizátereszek állapota a fennálló viszonyokhoz képest kielégítő volt és továbbá, hogy a sürgöny forgalom 13472 drb és a pénzforgalom 3531 frt 52 kr a közvetített táviratok száma 138 drb volt, mely számadásokat összehasonlítva az 1885. év második felére vonatkozó hasonló adatokkal, kitűnik, hogy az 1886. év második feléhez képest a sürgönyforgalom 1465 darabbal a pénzforgalom pedig 514 frt 18 krral kevesebb volt, mely csökkenés a kereskedelem pangásának tulajdonítandó.

Megjegyezvén még itt, hogy a közvetett táviratok száma az elmúlt félévben 18 darabbal több volt, mint az 1885-ik év második felében, és hogy a távirda intézet személyzete hivatásának megfelelt.

(Biz Isten naiv egy felterjesztés! Hát a postai személyzet nem felelt meg hivatásának? Aztán mi az a nagy hivatás! Tessék csak a személyzetet no meg a statisztikát, mit alant közlünk összehasonlítani! Beszéljenek a számok. És ismét csak "Worte, nichts wie leere - és tegyük hozzá, - unwahre Worte", midőn állittatik, hogy a "kereskedelmi pangás" oka, a távirda ügy- és pénzforgalma csökkenésének; mert biz annak egyes egyedüli oka, közlekedési és különösen a postai közlekedési viszonyaink jelentékeny javulása. Minek táviratozzunk gondolja magába mindenki - ha csak nem felette sürgős az ügy - hisz ha délelőtt postára tesszük a levelet, ebéd után már Szabadkán kézbesítik azt, és ha ma este 6-kor postára tesszük levelünket, már holnap reggel Pesten vagy Temesváron, szóval a 3-ik vármegyében megkapja az illető azt. Ez a körűimény - és nem az, mi a felterjesztésben emlittetik, legjobb bizonyítékát találja azon körülményben, hogy mig a távirda forgalmi élete napról napra fogy, apad, addig a postáé oly hatalmas pezsgést, emelkedést mutat, hogy például a bajai postahivatalban mint lapunk más helyén is említjük;

a kincstár tiszta jövedéke    
                           1884-ben 27.138 frt 13 kr
holott már               1886-ban 29.936 frt 80 kr volt

utalvány fel lett adva Bajáról
                           1884-ben 21.066 db ért 1.011,880 frt 70 kr
holott, már

                           1886-ban 27.032 db  „  1.153,714 frt 40 kr
beérkezett itt kifizetésre

                           1884-ben 16.549 db  „    466,384 frt 17 kr
holott már               1886-ban 20.020 db  „    596,293 frt 96 kr
stb. stb.

Itt tehat a milliókban százezrekre emelkedés, ott pedig a csekély esetekben jelentékeny százakra menő apadás. Ha az amit ha hivatalosan konstatálni akarva, vagy nem akarva elfelejtett a referens és a közigazgatási bizottság, itt konstatálni kivárnunk.

Szerk.)


b)


......
A cikk eredeti linkje...... 1.
Home
Home
Delizsánsz.
1886   <<   1887   >>   1888