A Szegedi Postaigazgatóság és Magyarország távközlése
a sajtó szemével.
A kezdetektől ... napjainkig.
Történelmi érdekességek.
(1850-1994)


Bajai hiradó - baja_1887_06_12_7p.txt

A kisbb forgalmu helyeken levő postamesteri állásoknak

   községi- és körjegyzőkkel, illetőleg néptanítókkal való belöltltetése kérdését a közmunka- és közlekedésügyi miniszternek 1882. évi ápril 8-án 11.3464. sz. a. az összes postahivatalokhoz intézett, s miheztartás végett a belügyminiszter 1882. évi 29,685. sz. a. rendeletével akkép szabályozza, hogy községi jegyzők és néptanítók kisebb forgalmi postahivatalokhoz postamesterekké csak az esetben nevezhetők ki, ha a nekik adományozandó postamesteri állomások elfogadására illetékes közigazgatási,  illetve iskolai felsőségük előleges engedélyét bírják és egyszersmind magukat kötelezik, miszerint távollétük, illetőleg a tanórák alatt a reájuk bízott postahivatalt a postakezelésbe szintén beavatandó hitvestársuk vagy legalább 18 éves más családtagjuk által fogják kezeltetni.

  
-----------------------------------------------------------
  

Postai kézbesítési dijak leszállítása.
  
Az újság kézbesítési dijak, visszahatólag már ez év január havától kezdve, a heti lapokkal egyenlőn a napilapoknál, fél krajcárra lettek leszállítva, A kik tehát ez összegnél többet fizettek, a többfizetés javukra betudatik.


-----------------------------------------------------------


Az ország városaiban Kolozsvár vízvezetéket kap.

Csabán egy ottani lóvonatu vasút létesítése céljából részvénytársaságot alapítanak 1000 db 50 frtos részvénnyel. Keszthelyen uj városházát építettek. Pécsett f. évi octóber hó 1-től uj postaigazgatóság lép életbe, melynek hatásköre Baranya, Tolna, Somogy vármegyére és Fehérmegye egy részére fog kiterjedni.


A cikk eredeti linkje...... 1.
Home
Home
Delizsánsz.
1886   <<   1887   >>   1888