A Szegedi Postaigazgatóság és Magyarország távközlése
a sajtó szemével.
A kezdetektől ... napjainkig.
Történelmi érdekességek.
(1850-1994)


Békés - bekes_1903_03_08_58p.txt

Hírek

Az arad-békésmegyei telefon.

Aradvárosa törvényhatósági közgyűlése tudvalevőleg elhatározta, hogy megkeresi a kereskedelmi minisztert, hogy az arad-békésmegyei telefon összeköttetés létesítése esetén - melyhez az egyharmad költséget Aradváros, a másik kétharmadot a kereskedelmi- és iparkamara és Békésvármegye ajánlotta fel  - adja meg a kereskedelmi kormány ugyanazokat a kedvezményes díjtételeket, melyeket a Temesmegyével való összeköttetésben engedélyezett. A rendes interurbán telefon-dijak ugyanis oly drágák, hogy ezek mellett gyakorlati haszna nem igen lehetett volna az arad-békési telefonösszeköttetésnek. Láng miniszter Aradvárosához a napokban intézett leiratában kijelenti, hogy a városnak ezt a kívánságát nem teljesítheti, kedvezményes díjtételeket nem adhat, mert a megszabott interurbán telefondíjaktól el nem térhet. Kilátásba helyezi azonban a miniszter, hogy a jövő 1904-ik évben ki fog épülni a régen tervezett és sokat sürgetett szeged-nagyváradi interurbán telefon s akkor Arad is megnyeri az összeköttetést Bókésvármegyével, nevezetesen a vonal mentén fekvő három legnagyobb várossal : Csabával, Gyulával és Orosházával.  - Aradváros tudomásul véve a leiratot, hatályon kivül helyezi azt a régebbi határozatát, melyel az arad-békésmegyei telefonösszeköttetés költségeinek egy részét magára vállalta, mintán a szeged-nagyváradi interurbán telefon kiépítése által úgyis meg fogja kapni Békésvármegyével az összeköttetést. Mi is örömmel vesszük tudomásul a miniszteri leiratot, nem csupán az Aradmegyével való összeköttetés miatt, hanem főleg abból a szempontból, hogy a szeged-nagyváradi interurbán telefon révén vármegyénk a nemzetközi telefon hálózattal fog öszszeköttetésbe jutni, ami vármegyénk közönségének tudvalevőleg régi vágya.

A cikk eredeti linkje...... 1.
Home
1902   <<   1903   >>   1904
Home
Delizsánsz.