A Szegedi Postaigazgatóság és Magyarország távközlése
a sajtó szemével.
A kezdetektől ... napjainkig.
Történelmi érdekességek.
(1850-1994)


Vasárnapi Ujság - vu_1903_03_22_193p.txt

A posta-takarékpénztár ünnepe.

Az állami intézetek közt egy sincs, mely gyorsabban emelkedett volna, mint a postatakarékpénztár. Díszes palotája van a fővárosban s immár elérte, hogy tartalékalapja hat millió korona s most már az üzleti fölöslegek a kincstár javára esnek. Ezzel együtt következett be, hogy az intézetnek kezdet óta igazgatója, Hollán Sándor miniszteri tanácsos állami szolgálatának 35-ík évét betöltötte. Az intézet számára lefestették arczképét s ennek leleplezése az igazgató névnapján, márczius 18-ikán ment végbe. Dr. Halász Sándor osztálytanácsos és aligazgató, az ismert közgazdasági író mondott beszédet az intézet fejlődéséről 1886 óta, a vezető igazgató érdemeiről, a ki oly nagy eredményekhez vitte a postatakarékpénztárt a kezdet nehézségein keresztül, üzleti viszonyait a külföldre is kiterjesztette s a forgalom ma már milliárdokra megy. Hollán Sándor a szép emlékezést megköszönvén, az intézet fejlődésének érdemeit az aligazgató és az összes személyzet közreműködésében látja. Az erők összpontosítása és a czéltudatos munkásság emelte az intézetet oda, hogy az 1886-ik évben 600,000 korona postaforgalmi pénzekből nyert forgó tőkével megkezdett működése után ezt az előleget csakhamar visszatérítette s csupán takarékfillérekből 45 millió koronát sikerűit tiszta megtakarításul összegyűjteni. A közönség bizalma is támogatta az intézetet. A festmény hirdesse azt az öszhangot mely az intézet tisztviselői kara és igazgatója közt fennáll. Nagy éljenzés kisérte Hollán Sándor beszédét. A tisztikar elhatározta, hogy az ünnepély lefolyását jegyzőkönyvbe igtatja.A cikk eredeti linkje...... 1.
Home
Home
Delizsánsz.
1902   <<   1903   >>   1904