A Szegedi Postaigazgatóság és Magyarország távközlése
a sajtó szemével.
A kezdetektől ... napjainkig.
Történelmi érdekességek.
(1850-1994)


Békés - bekes_1903_11_22_317p.txt

Hírek

Az interurbán telefon.

Nagy fontosságú elhatározásról értesíti az orosházi kereskedelmi csarnokot a nagyváradi postaigazgatóság. E szerint Orosházának az interurbán telefonhálózatba leendő bekapcsolása a kereskedelmi minisztérium 1904. évi munkaprogrammjába már felvétetett és a mennyiben a törvényhozás a szükséges anyagi eszközöket rendelkezésére bocsájtja a miniszternek, Orosházát és ezzel a vármegye nagyobb községeit is az 1904. év folyamán az interurbán hálózatba bekapcsoltatja. Az orosházi törvényhatósági távbeszélő hálózatot azonban városi hálózattá csak az esetben minősítheti át, ha mindazon törvényhatósági előfizetők, kiknek vonalai az 1896. évi 37,975. számú rendeleté hatályba lépése előtt épültek, a város belterületén és külterületén az említett rendelet után bekapcsolt előfizetők pedig, kiknek a belterületen fekvő vonalaik amúgy is az állam tulajdonát képezik a város külterületén fekvő vonalaik tulajdonjogáról lemondanak, mely tulajdonjog lemondással szemben ezen vonalak díjmentes gondozását az állam terhére elvállalja. Ez esetben az orosházi helyi hálózatra a városi hálózatok díjtételt lépteti, életbe és ezentúl jelentkező előfizetők az ezen hálózatokra előirt feltételek mellett lesznek bekapcsolandók.
A cikk eredeti linkje...... 1.
Home
1902   <<   1903   >>   1904
Home
Delizsánsz.