A Szegedi Postaigazgatóság és Magyarország távközlése
a sajtó szemével.
A kezdetektől ... napjainkig.
Történelmi érdekességek.
(1850-1994)


Délmagyarország - dm_1932_03_08_56p.txt

Az olvasó rovata

A telefonbeszélgetéseket számláló órák

Tisztelt Szerkesztőség!

Nemcsak a magam, hanem igen sok telefonelőfizető társam nevében kérem alábbi közérdekű levelem szives közzétételét. Azt talán mondanom sem kell, hogy nagy örömmel fogadtuk valamennyien, amikor a posta berendezte az automata-központot. Voltunk talán egynéhányan, akik nem sajnáltuk a telefon modernizálásául járó költségtöbbletet mert ez mentesített bennünket sok idegrongáló bosszúságtól. A kényelem mindig és mindenhol pénzbe kerül. Arra azonban nem számíthattunk, hogy a telefonnyugta elsejéről-elsejére szabályszerű, de kellemetlen meglepetést jelent majd számunkra.

Pedig kellemetlen meglepetést hoz a pénzbeszedő postás minden elsején. Tehetetlenül szemléljük állandóan növekedő telefonszámláinkat és hiába korlátozzuk a telefonbeszélgetések számát, hiába rendezünk viharos családi jeleneteket a fölösleges telefonhívások kiküszöbölése érdekében, hiába jegyezzük a beszélgetéseket és hiába intézünk el egyre több és több dolgot a telefon mellőzésével, a számla végösszege, a fölszámított telefonbeszélgetésék száma hónapról-hónapra emelkedik.

Én is és valószínüleg igen sok tehetetlenül boszszankodó telefonostársam is már mindent megkíséreltünk, hogy kipróbáljuk a postát. Legutóbb három hétig kikapcsoltam a telefonomat. Aztán kíváncsian vártam a telefonszámlát.

Most itt van a számla előttem és csodálkozva látom, hogy az automata-telefon - fütyül a taktikázásomra. Nyugodt flegmával számit föl 1931 évi I. hó 16-tól 1932. évi II. 15-ig 57 drb. helyi beszélgetésért (i 12 f.) 4 százalék levonása után P 6.71-et és hozzá az állomás alapdíja cimén P 8.-at. összesen P 14.71-et. A mult hónapban, amikor nem kapcsoltam ki a telefonomat, amikor tehát szabályszerűen használtuk az egész hónapon át jó volt a beszélgetések száma.

Hát tisztett Szerkesztőség, nem értem a dolgot. Azt tudom, helyesebben ugy tudom, hogy a postavezérigazgatóság annakidején minimálta a beszélgetések számát. Havonta harminc hivást felszámit a posta akkor is, ha egy hivás sem tőrtént és ezért a harminc hívásért 3 pengő hatvan fillért kell fizetni a nyolc pengős alapdíjon kivül. Minden további beszélgetésért 12 fillért. Ugy tudom, hogy az automata-központban van egy automatikus számláló-készülék, amely minden telefonállomás hivásait följegyzi körülbelül ugy, mint ahogyan a villanyóra jegyzi az elégetett kilowattokat. A villanygyár nem követel fogyasztó közönségétől olyan határtalan bizalmat, mint a posta. A villanygyár az árammérő órákat a fogyatztók lakásán szeretteti föl, tehát mindenki saját szamüleg ellenőrizheti, hogy mennyit fogyaszt. Ezenkívül a villanygyár a villanyszámlán mindíg pontosan feltünteti a mérő jelenlegi és a mérő multhavi állását. A kettő közötti különbség árulja el a számított kilowattok számát.

Ezzel szemben a posta az automata központban helyezte el a beszélgetésmérő órákat. Ami még nem lenne baj, mert hír szerint ezeket az órákat megmatatják mindenkinek, aki kételkedik a számla adatainak helyességében. A baj az, bogy a számla nem tünteti fel a telefomnérő jelenlegi, sem a multhavi állásit. A tisztelt telefonelőfizető közönség tehát kétetkedés nélkül higyje el, hogy anynyiszor használta ezt az ördöngös készüléket ahány beszélgetést kimutat a számla. Hígyje el és fizessen, mert különben kikapcsolják az állomását. Ha mégis föltámadna a kételkedés a lelkében - kételkedés nem a posta tisztességében, hanem a  mérőóra megbízhatóságában, mert ugrások mindenütt előfordulhatnak - a telefonszámla még lehetőséget sam nyújt a kételkedők kételyeinek maradék nélkül való eloszlatására.

A posta: üzlet Éppen olyan üzlet mint a gépgyár, tehát nem kívánhat üzletfeleitől, fogyasztóitól nagyobb és vakabb bizalmat mint amilyent a gázgyár követel. Közölje tehát a posta is kíméletesen a havi telefonszámlákon a telefonmérők jelenlegi és multhavi állását, mert különben megtörténhetik, ha igy megy tovább, hamarosan kiábrándulunk a telefontechnika vívmányaiból.

Tisztelettel: Egy bosszankodó telefonelőfizető
A cikk eredeti linkje...... 1.
Home
1931   <<   1932   >>   1933
Home
Delizsánsz.