A Szegedi Postaigazgatóság és Magyarország távközlése
a sajtó szemével.
A kezdetektől ... napjainkig.
Történelmi érdekességek.
(1850-1994)


Baja - baja_1885_12_13_3p.txt

Különfélék.

- A levelező közönség figyelmébe.

A közlekedésügyi minisztérium a következő hirdetményt teszi közzé: A levelező közönség közt az a szokás terjedt el, hogy levelein a levéljegyet a pecsét helyére illeszti, mivel azt hiszi, hogy igy a levél utközi rosszhiszemű felbontását s netáni pénz elorzását lehetetlenné teszi. Ez utóbbi feltevés azonban téves, mert ily levélen pecsét nem alkalmaztatván, a levéljegy óvatos leszedése után az annak helyén történt rosszhiszemű felbontás nyomait az újból ráragasztott levéljegy még el is takarja. Mig tehát e tekintetben a levelek ilyképeni lezárása a közönségre nézve semmi haszonnal nem jár, addig az a postai kezelést s különösen nagyobb városokban, hol naponként sök ezer levél adatik fel, az átbélyegzést tetemesen megnehezíti s föltartóztatja. Hogy t. i. ezen munka kellő gyorsasággal végeztessék, szükséges, hogy a levéljegy mindegyik levélen egy és ugyanazon helyen, még pedig az átbélyegzönek keze ügyében legyen alkalmazva, nehogy az átbélyegzés alatt a leveleket forditgatui s a kéz mozgását félbeszakítani vagy irányát változtatni kelljen. Ettől eltekintve, azt a körülményt, hogy ilyen levélczim oldalán nincs levéljegy, az utközi postahivataloknál gyakran arra ad alkalmat, hogy gyors kezelés közben az illető levél, portóval terheltetik, mi a külföldi forgalomban az illető póstaigazgatások részéről már felszólamlásokat idézett elő s mindenesetre zavart s munkaszaporitást okoz. Ismételve kéretik tehát a levelező közönség, hogy a fenálló postai szabályokhoz képest levelén a levéljegyet mindig a czimoldal felső sarkán alkalmazza. A mi pedig a közönségnek ama tudvalevőleg szintén igen elterjedt szokását illeti, hogy közönséges vagy ajánlott levélben pénzt küld, igen kívánatos volna, hogy a közönség ettől elálljon s csakis pénzeslevélben, vagy az oly olcsó és kényelmes póstautalványok utján küldjön el pénzt, mert ha ritka is, az előfordult feljelentések száma után ítélve, az az eset, hogy a közönséges vagy ajánlott levélbe elhelyezett pénz elvész, sőt olyan esetek is fordultak elő, hogy az elveszettnek állított pénz a levélbe be sem téve, a közönség mégis, ha a szabályszerü módot választja pénz elküldésére, legalább minden eshetőségre kárpótlást biztosit magának és a póstaszemélyzet is ritkábban volna gyanúsításnak kitéve.


A cikk eredeti linkje...... 1.
Home
Home
Delizsánsz.
1884   <<   1885   >>   1886