A Szegedi Postaigazgatóság és Magyarország távközlése
a sajtó szemével.
A kezdetektől ... napjainkig.
Történelmi érdekességek.
(1850-1994)


Békés - bekes_1905_10_01_419p.txt

Hírek

Telefontarifa.

Az utóbbi évtizedek közgazdasági és kulturális föllendülése a telefon fejlődésére is kedvező befolyást gyakorolt. A telefonigazgatás a helyi viszonyokhoz és a közönség igényeihez alkalmazkodva, évről-évre uj meg uj területeket von be az országos telefon-hálózatba s ezzel uj utakat nyit meg és uj összeköttetéseket teremt ott is, a hol a közvetlen forgalmat eddig sajnosán nélkülözték. A telefon ilyenformán nemcsak a nagyobb városok, hanem a kisebb községek részére is hozzáférhetővé válik, s ma már nemcsak a vagyonosabb osztály, hanem a lakosság zöme is könnyű szerrel megszerezheti és teljes mértékben kihasználhatja amaz előnyöket, a melyeket a közvetlen szóbeli érintkezésnek a gyakorlati életben annyira bevált ez az eszköze nyújt. Ily körülmények között, a távbeszélők mostani beosztása és egymástól annyira elütő díjszabása mellett, a telefon használatára utalt közönség immár égető szükségét érezte olyan megbízható kézikönyvnek, a melyben az általános tudnivalókon és az egyes viszonylatokra megállapított díjtételeken kívül megvan minden, a mire a különféle elnevezésű és más-más rendeltetésű (városi, környékbeli, törvényhatósági, táviratközvetitő és interurban) telefon-összeköttetések használata közben lépten nyomban szüksége van mindenkinek, a ki telefont bérel, vagy egyáltalában telefonálni akar. Erre való tekintettel az érdeklődők figyelmébe ajánljuk Salamon Istvánnak, a kereskedelemügyi minisztériumba beosztott posta- és táviró-főtisztnek, a közhasználatra szánt állami telefonokról Telefonkönyv czimmel közrebocsátott tartalmas müvét, mely szakszerű útmutatással szolgál mindarra, a mit tudni és követni kell annak, a ki az állami telefonhoz előfizetőként csatlakozik, avagy a telefont valamelyik nyilvános állomásról kívánja használni. A nagy gonddal és a legújabb keletű rendelkezések felhasználásával készült útmutató részletes fölvilágositáat nyújt a belföldi és külföldi viszonylatokra megszabott tarifákon és forgalmi körökön kívül a telefon-berendezések fölállításához kötött előfeltételekre, valamint a vonalépitéssel és vezeték-fentartással járó költségekre nézve is, azért jó hasznát vehetik olyan községek és magánosok is, a kik telefon fölállítását tervezik. Megrendelhető 2 koronáért a Budapesti Hírlap könyvkiadóbivatalában, valamint bármely könyvkereskedésben.

A cikk eredeti linkje...... 1.
Home
1904   <<   1905   >>   1906
Home
Delizsánsz.