A Szegedi Postaigazgatóság és Magyarország távközlése
a sajtó szemével.
A kezdetektől ... napjainkig.
Történelmi érdekességek.
(1850-1994)


Békés - bekes_1911_12_10_508p.txt

A karácsonyi és újévi posta.

- Figyelmeztetés a postai csomagok célszerű csomagolása, helyes címzése stb. tárgyában.

- A karácsonyi és újévi rendkívüli csomag-forgalom ideje alatt a körülményeknek késedelem nélkül való kezelése csak úgy biztosítható, ha a közönség a csomagolásra és címzésre vonatkozó postai szabályokat betartja. Különösen szem előtt tartandók a következők:

1. Pénzt, ékszert, más tárgyakkal egybe csomagolni nem szabad.

2. Csomagolásra faláda, vesszőből font kosár, viaszos vagy tiszta közönséges vászon, kisebb értékű és csekélyebb súlyú tárgyaknál pedig erős csomagolópapír használandó. Vászon- vagy papirburkolattal bíró csomagokat, göb nélküli zsineggel többszörösen és jó szorosan átkötni, a zsineg keresztezési pontjain pedig pecsétviaszszal lezárni kell. A pecsételésnél vésett pecsétnyomó használandó.

3. A címzésnél kiváló gond fordítandó a címzett vezeték- és keresztnevének vagy más megkülönböztető jelzésnek (pl. ifjabb, idősb, özvegy stb ), továbbá a címzett polgári állásának vagy foglalkozásának és lakhelyének pontos kitételére; a Budapestre és Wienbe szóló küldemények cimirataiban, ezenkívül a kerület, utca, házszám, emelet és ajtó-jelzés stb. kiteendő. A rendeltetési hely tüzetes jelzése (vármegye) s ha ott posta nincs, az utolsó posta pontos és olvasható feljegyzése különösen szükséges.

4. A címet magára a burkolatra kell írni, de ha ez nem lehetséges, úgy a cím fatáblácskára, bőrdarabra vagy erős lemezpapírra írandó, melyet tartósan a csomaghoz kell kötni. A papírlapokra irt címeket mindig egész terjedelmében kell a burkolatra felragasztani. Felette kívánatos, hogy a feladó nevét és lakását, továbbá a cimirat összes adatait feltüntető papírlap legyen magában a csomagban is elhelyezve arra az esetre, hogyha a burkolaton levő cimirat leesnék, elveszne vagy pedig olvashatatlanná válnék, a küldemény bizottsági felbontása utján a jelzett papírlap alapján a csomagot mégis kézbesíteni lehessen. Kívánatos továbbá, hogy a feladó saját nevét és lakását a csomagon levő cimirat felső részén is kitüntesse.

5. A csomagok tartalmát úgy a cimiraton, mint a szállítólevélen szabatosan és résztetesen kell jelezni. Budapestre és Wienbe szóló élelmi szereket, illetve fogyasztási adó alá eső tárgyakat (husnemü, szeszes italok stb.) tartalmazó csomagok cimirataira, nemkülönben az ilyen csomaghoz tartozó szállítóleveleken a tartalom, minőség és mennyiség szerint kiírandó (pl. szalonna 2 kgr., egy pulyka 3 kgr., 2 liter bor stb.),

A tartalom ily részletes megjelölése a fogyasztási adó kivetése szempontjából szükséges és a gyors kézbesítést lényegesen előmozdítja.---------------------------------Pályázat a póstán.

A posta-távirda- és távbeszélő kezelési szolgálatában való kiképzés céljából a m. kir posta-távirdahivatalokba növendékek vétetnek fel. Növendékké felvételért azon magyar honos ifjak pályázhatnak, kik a magyar nyelvet (a horvát- szlavonországi. illetőségűek a horvát nyelvet) szóban és írásban birják, továbbá a középiskola IV. vagy ezzel egyenlőrangu más iskola megfelelő osztályát hazai tanintézetben sikerrel végezték, 14 évesnél nem fiatalabbak és 16 évesnél nem idősebbek, az iskola bevégzése és a növendékké felvétel között azonban legfeljebb egy évi megszakítás lehet, mely esetben hitelesen igazolni kell, hogy ezen egy év alatt az illető hol tartózkodott és mivel foglalkozott. Ezen feltételeken kívül a pályázók községi erkölcsi bizonyitványnyal feddhetlen magaviseletüket, közhatósági orvosi bizonyítvánnyal pedig az egészségi a posta- távirda- és távbeszélő szolgálatra testileg alkalmas voltukat is igazolni tartoznak. A fölvételért sajátkezűig irt és ivenkint egy koronás pénzügyi bélyeggel ellátott és a fent elősorolt feltételeket igazoló okmányokkal felszerelt kérvénnyel 1911. évi december 31-ig lehet folyamodni. A kérvény az illető posta és távirdaigazgatósághoz címezve azon posta- és távirda hivatalnál nyújtandó be, hová folyamodó növendékké felvételét óhajtja. A folyamodványokra a szülőknek, illetve árváknál a gyámnak beleegyező nyilatkozata is rávezetendő. Mely kincstári és mely nem kincstári posta- és távirda hivatalok vannak növendékek felvételére felhatalmazva, arra nézve bármelyik posta- és távirdaigazgatóság, illetve hivatal tájékozást nyert. Budapesti posta- és távirdahivata- loknál kiképzésre cak oly növendékek vehetők fel, kik helyben szülőknél vagy rokonaiknál laknak. A fölvett növendékek kötelesek a szolgálatot az értesítés kézhezvétele után legkésőbb 1912. évi február hó 1-én megkezdeni. A növendékek 18 éves életkoruk betöltésig gyakorlati kiképzés alatt állanak, ezen kiképzés első félévben semmiféle javadalmazásban nem részesülnek, az első év második feleben azonban kincstári posta- és tavirdahivataloknál havi 20 kor., a második évben havi 30 korona, a harmadik évben havi 45 korona és a negyedik évben havi 60 korona napiátalányt kapnak. Nem kincstári posta és távirda- hivataloknál a díjazás a növendék és postamester között szabad egyezkedés tárgya. Az oktatásért azonban a postamesternek nem szabad dijat szedni. A növendékek 18 éves életkoruk betöltése után a posta és távirda igazgatóság székhelyén vizsgára bocsájtatnak, a vizsga sikeres letétele által posta-távirda kezelői, illetve a szervezési szabályokban részükre rendszeresített állasokra nyernek minősültséget és kineveztetésükig részint kincstári, részint nem kincstári posta és távirdahivatalnál nyernek alkalmazást. A kincstári posta és távirdahivataloknál alkalmazottak a dijnokok részére megállapított napidijat élvezik.

Budapest. 1911. november hó 9-én.

Kereskedelemügyi m. kir. miniszter.
A cikk eredeti linkje...... 1. 2.
Home
1910   <<   1911   >>   1912
Home
Delizsánsz.