A Szegedi Postaigazgatóság és Magyarország távközlése
a sajtó szemével.
A kezdetektől ... napjainkig.
Történelmi érdekességek.
(1850-1994)


Délmagyarország - dm_1911_01_01_12p.txt

KÖZIGAZGATÁS

A tanyai telefon.

- Rongálják a vonalat. -

(Saját tudósítónktól.)
A budapesti posta- és távíró igazgatóság kerületi műszaki fölügyelösége tudvalevőleg átvette Szeged város külterületi telefonját s azt államosítván, jókarba helyezte és a közforgalomnak átadta. Egyelőre csak az alsótanyai vonal van karba helyezve, de vandál kezek máris annyiszor megrongálták a vonalat, hogy az igazgatóság unja a dolgot s értesítette a város polgármesteri hivatalát, hogyha a vonalat ismételten megrongálják, az állami telefonberendezés megszüntetését hozza javaslatba a kereskedelemügyi kormánynál.

A műszaki föfelügyelőség átirata a következő:

A szeged-alsótanyai távbeszélöberendezésen, melyet Szeged város részére az államkincstár tetemes költséggel létesített, annak rövid fönnállása óta, már négy ízben követtek el ismeretlen tettesek voualrongálást oly módon, hogy a huzalokat a szigetelőkről levágták és ellopták.

Eltekintve az eddig felmerült száznyolcvanhét korona kilencvenhárom fillér kártól, a nagyköltsógü berendezés céljának sem felelhet meg, mert a folyton előforduló rongálások az üzemet megakasztják és a fönntartási költséget nagy mértékben növelik.

Az egyenes rongálási eseteket a szegedi rendőrségnek bejelentették, de eredménytelenül, mert a rendőrség sem a tetteseket nem tudta kinyomozni, sem pedig a további rongálásokat megakadályozni nem volt képes.

Tisztelettel megkeresem, szíveskedjék odahatni, hogy a tanyai lakosság ezen intézmény fontosságáról s a berendezések rongálásának vétségét képező voltáról kellően fölvilágosittassék, mert nagyon szomorú kötélességet kellene teljesítenem, ha a berendezések folyton ismétlődő rongálása esetén, a berendezésnek megszüntetését kellene felsőbb helyen javaslatba hoznom. Tett intézkedéseiről értesítést kérek.

A tanyai teleion eddig- azért nem felelt meg céljának, mert a lakosság műveletlenségből és buta passzióból folyton rongálta. A város vállalkozója havonként egyszer hozta rendbe a vonalat, ami annyit jelentett, hogy a tanyai telefont havonként egyszer lehetett használni, mert duhaj, bárdolatlan legények már másnap megrongálták.

Államosították a külterületi telefont, így aztán ha vonaljavitásra van szűkség, a szegedi postafőnökség szakembere rögtön kimegy a vonalra és a vezetéket rendbe hozza. Mivel azonban indokolatlanul sürűn rongálódik a telefon, az igazgatóság érthetően boszankodik a dolgon.

Kívánatos, hogy Szeged város tanácsa, mint büntettet, ne pedig mint kihágást kezelje a telefonrongálók dolgát. A pusztázó rendőrök pedig lássák el a baját a telefonrongáló bárdolatlan hadnak.
A cikk eredeti linkje...... 1.
Home
1910   <<   1911   >>   1912
Home
Delizsánsz.