A Szegedi Postaigazgatóság és Magyarország távközlése
a sajtó szemével.
A kezdetektől ... napjainkig.
Történelmi érdekességek.
(1850-1994)


Délmagyarország - dm_1912_08_15_3p.txt

Vakmerő postarablók a dorozsmai országúton.

- Elmenekültek a merénylők. -

(Saját tudósítónktól.) Kedden éjjel vakmerő postarablási kísérlet történt a dorozsmai országúton. A községbe igyekező postakocsit a koromsötét éjszakában bárom ember megtámadta, a postakocsis kutyája azonban a támadóknak ugrott és amig azok ártalmatlanná tették a hü jószágot, a kocsis gyorsan elhajtott.

A postakocsi éjjel két óra tájban indult el a dorozsmai állomásról, ahol fölrakta a küldeményeket. Aztán megindult a községbe. Több száz korona értékű küldemény volt a kocsin, amelyen egyedül ült a postaikocsis. A kocsit egy kóborkutya kisérte, amelyet néhány héttel ezelőtt szedett föl az országúton a kocsis.

A dorozsmai állomástól néhány száz méternyire három alak ugrott a kocsi elé. Elkapták a gyeplőszárat.

- Állj meg! - kiáltott a kocsisra az egyik. A kocsis a lovak közé akart csapni, csakhogy az egyik merénylő fölugrott a bakra, és dulakodni kezdett. A kocsis kirántotta a revolverét, a fegyver azonban csütörtököt mondott. Mindez egy pillanatig történt. A kóborkutya hirtelen nekiugrott a támadóknak, akiknek megmarta a kezét és összetépte a ruhájukat. Amíg a merénylők a kutyával bajlódtak, a kocsis a lovak közé csapott és szédületes vágtatásban hajtott, a községbe. A pórul járt postarablók leütötték a kutyát.

A kocsis egyenesen a dorozsmai csendőrségre hajtott, ahol elmondta az esetet. A csendőrlaktanyából nyomban két lovascsendőr vágtatott az országútra, a merénylőknek azonban nyoma veszett. Csak a leütött kóborkutyát találták meg az országút porában.

A csendőrség a rablótámadásról értesítette a szegedi rendőrséget, amely megindította a nyomozást. Valószínű, hogy téglagyári munkások voltak a rablótámadók. A csendőrség ebben az irányban indította meg a nyomozást.

Ez az eset a dorozsmai posta könnyelműségére vall. Hogy lehet a koromsötét éjszakában, éjféli időben útnak bocsátani egy postakocsit egy emberrel? Nem olyan rózsásak a közbiztonsági állapotok, hogy ez a lukszus megengedhető volna. Az országúti postarablások ideje régen elmúlt már ugyan, de ez nem jelenti azt, hogy most már akár ember nélkül is útnak indítsák a postakocsi lovait. Most egy kóbor kutya szerencsére megmentette a kocsis életét és a küldeményeket is megóvta a rablóktól. A kóbor kutya önfeláldozására volt szükség, mert a postakocsis revolvere csütörtököt mondott. Nem elég, hogy belekergetik a veszedelembe, hanem még ócska, használhatatlan fegyverrel is kockára teszik az életét.

A dorozsmai csendőrség nagy apparátussal nyomoz az ismeretlen merénylők után, munkája valószínűleg eredménnyel végződik.-----------------------------------------------------------Postapalotát emelnek a Szeged-állomáson.

- Beszélgetés a postafőnökkel. -

(Saját tudósítónktól.) Szeged kereskedelmi életére nevezetes esemény történt. Az állam telket vásárolt vasúti postaépület emelésére a Szeged-állomás közelében. A nagyarányú építkezés már a jövő évben megindul.

Az uj posta a forgalom gyorsabb és pontosabb lebonyolítása szempontjából nagy jelentőségű, az állam elhatározásával megvalósul a kereskedők régi óhaja. A kézbesítés ugyanis, különösen az automobiljáratok létesitése előtt meglehetősen késedelmes volt. A kocsik az állomáson bevárták a csatlakozó vonatokat, rakosgatták a küldeményeket, aztán pedig berobogtak a postaépületbe, ahol osztályozták az árukat és csak: mindezek után indult meg a szétküldés.

Most már gyorsabb az áru- és pénzkézbesités, mert a postafőnök uj beosztást eszközölt. Összehasonlithatatlanul gyorsabb azonban a kézbesités, ha a küldemények szállitása azonnal az állomásról történik. És ebben az esetben az áruk rongálásától is megkimélik a kereskedőket.

Az uj postapalota telkét Biró Benő helyettes városi főmérnöktől vette meg az állam kilencvenezer koronáért. Az épületet monumentálisnak és tökéletes berendezésűnek tervezik, az utcai részen két emelet, a pályatest felőli részen pedig egy emelet magasságban.

A nagyszabású építkezés és a kézbesítések ügyében a Délmagyarország munkatársa meginterjúvolta Körössy István postafőnököt, aki a következőket mondta:

- A vasúti postapalota építése már régi terv, amely eddig pénzügyi okok miatt nem valósulhatott meg. Most már dűlőre jut a kérdés, mert az állam már megvásárolta a telket a Szeged-állomás közelében. Az építkezés már a jövő évben megindul, ha a költségek egy része beilleszthető lesz a költségvetésbe, ami pedig valószínű.

- Az uj posta nagyot lendit majd a forgalom közvetítésén. A küldemények a most elkerülhetetlen tortúráktól megszabadulnak. A vasúti postának lesz távirda, telefon, közvetítési, átrovatolási, föladás és szétküldési osztálya.

- A kézbesités különben junius elseje óta lényegesen gyorsabb az uj beosztás következtében. A Nagykörúton belől hat részre, azon kivül pedig három, tehát öszszesen kilenc részre volt osztva a szétküldés. Ezzel a beosztással igen gyakran megtörtént, hogy a déli szétküldés délután három óráig tartott, annál előbb képtelenség volt a kézbesítések befejezése. Most tizenegy kerületre oszlik a szétküldés, sugáralakban. Ezzel a beosztással a déli kézbesítés még a legerősebb kerületben is tizenkét óráig föltétlenül befejeződik.
A cikk eredeti linkje...... 1. 2.
Home
1911   <<   1912   >>   1913
Home
Delizsánsz.