A Szegedi Postaigazgatóság és Magyarország távközlése
a sajtó szemével.
A kezdetektől ... napjainkig.
Történelmi érdekességek.
(1850-1994)


Délmagyarország - dm_1912_08_29_4p.txt

Szegedi újítások a postakézbesités körül

- A posta 1911. évi statisztikája. -

(Saját tudósítónktól.) A magyar királyi posta- és távírda vezérigazgatóság most tette közzé két vaskos kötetre terjedő részletes jelentését a magyark irályi posta- és távírda hivatalok 1911. évi forgalmi adatairól. Érdekes ezek között, hogy az összes postaküldemények darabszáma a mult évben már meghaladta az ezer milliót. Amennyiben az előző évi 940 millióról ez 1002 millióra emelkedett. Az emelkedés 6,2 százalék.

A postán kezelt küldemények nyilvánított értéke és a pénzforgalom 12.919 millió koronára rúgott. Itt az emelkedés azonban már csak 1,3 percent. Érdekességénél fogva megemlítjük még, hogy a táviratforgalom darabszáma 13 milliót, a telefonbeszélgetések száma pedig 183 milliót tett.

Az összes postaküldeményekből egy lakosra 48 darab esett. Az ország lakosszámában természetszerűen benne vannak a gyerekek, aggok és a népek a postát igénybe nem vevő nagy tömege. Voltakép tehát ez az arányszám százakra emelkednék, ha alapul a postát rendszerint igénybevevő iparosok és kereskedők, no meg az anzikszkártyákat tömegesen küldözgető intelligens fiatalság számát vennők.

Az uj hivatalok fölállításáról szóló beszámolásban rendkivül sok adat van arra vonatkozóan, hogy hol létesítettek uj postagyüjtőhelyeket, hivatalokat, ügynökségeket és a közönség kényelmi igényének kielégítését célzó uj berendezkedéseket. Érdekes például, hogy Szabadka külterületén 46 gyűjtő és kézbesítő állomást létesítettek a tanyai tanítók igénybevételével oly módon, hogy a forgalmat az egyes állomások és a legközelebb eső postahivatalok között Szabadka anyagi hozzájárulásával föntartott postajáratok közvetítik.

Nálunk is nagyon régen folynak tárgyalások, hogyan lehetne a szegedi külterületi postakézbesités hiányait megszüntetni, mert a pusztázókkal és a lovasrendőrökkel történő mostani kézbesités, nemkülönben pedig az a körülmény, hogy a tanyai lakosságnak órák hosszát kell járni, mig postaküldeményeit valamelyik gyűjtőhelynél föladhatja, rendkivül nagy hátránya a külterületi lakosságnak.

Íme, itt van előttünk a szabadkai példa, melyet mi is követhetünk, hiszen nálunk is sürű vannak külterületünkön az iskolák és a tanítók is szivesen végeznék illő jutalmazás ellenében a postaforgalom közvetítését.

Ugy tudjuk, a főkapitány ép a postaszolgálat érdekében kért utóbb több lovasrendőrt a külterületre, ami szintén nagyobb áldozatot igényelne, anélkül, hogy a célt igazán biztosítaná. Föl lehetne menteni a rendőrséget a kézbesités rendkivül nagy terhe alól és ezzel a közbiztonság érdekei is jelentékenyen nyernének.

Ajánljuk a szabadkai példát a városi hatóság figyelmébe. Különben is ugy értesülünk, hogy ez irányban Szabó Gyula, kamarai másodtitkár a szeptemberi közgyűlésen indítványt is fog tenni.
A cikk eredeti linkje...... 1.
Home
1911   <<   1912   >>   1913
Home
Delizsánsz.