A Szegedi Postaigazgatóság és Magyarország távközlése
a sajtó szemével.
A kezdetektől ... napjainkig.
Történelmi érdekességek.
(1850-1994)


Vasárnapi Ujság - vu_1868_03_22_140p.txt

A levelek postára feladására vonatkozólag

   a kereskedelmi miniszterium a következő rendeletet bocsátja közzé: A belföldi területre szóló s ajánlat mellett feladott levelek kezelésének könynyitése s egyszerűsítése czéljából azon fennállott szabály, hogy az ajánlott levél pecsétoldalán a feladó neve és lakása feljegyeztessék, jövendőre nézve hatályon kivül helyeztetik; a feladónak azonban szabadságában fog állani, hogy az ily adatokat - ha jónak látja - a levél boritékára ezentul is kijelölhesse. Kivétel alá esnek a küldöncz által kézbesítendő (express) s azon levelek, melyek "váltó-óvási ügyben" megjelöléssel adat nak fel, s melyekre nézve az eddigi szabályok ezentul is érvényben maradnak. Hasonlóképen hatályon kivül helyeztetnek azon szabályok is, melyek a belföldre szóló ajánlott levelek mikénti lepecsételtetésére vonatkoznak, s a feladó ezentul az ajánlott levelet tetszése szerint viaszszal, ostyával, pecsétjegygyel zárhatja le, vagy pedig gyantás ragasztókkal foglalhatja le a boriték szárnyait. Megjegyzendő, hogy a postaintézet az ajánlott levelek tartalmáról nem kezeskedik, következésképen a feladónak érdeke hozza magával, miszerint levelét oly módon pecsételve adja föl, hogy tartalmához a boriték megsértése nélkül férni ne lehessen. A külföldre ajánlattal feladott levelekre nézve az eddigi szabályok érvényben maradnak.

A cikk eredeti linkje...... 1.
Home
Home
Delizsánsz.
1867   <<   1868   >>   1869