A Szegedi Postaigazgatóság és Magyarország távközlése
a sajtó szemével.
A kezdetektől ... napjainkig.
Történelmi érdekességek.
(1850-1994)


Békés - bekes_1896_11_29_203p.txt

Hírek

A vármegyei telefon kibővitése tárgyában

   hozott határozatot, melyben kimondotta a közgyűlés, hogy a nagy forgalom könnyebb lebonyolithatása végett Mezőberény-Csaba-Orosháza és Szarvas között egy újabb vonalat építtet 1600 frt költséggel, a kereskedelemügyi miniszter nem hagyta jóvá, mert a megszabott felebbezési határidő még nem telt le. Különben is - mondja a miniszteri leirat - tekintettel az idő előrehaladott voltára, a kiépítés iránt ez évben már úgy sem intezkedhetik. Ebből folyólag az új vonal kiépítése csak a jövő tavaszra várható.

- A telefonhálózatnak Aradmegyével való összekapcsolása tárgyában már válaszolt Aradvár megye alispánja. Válaszában elfogadja az alispáni hivatalunk által ajánlott tervet, megjegyzi azonban, hogy Csaba és Gyula között egy második vonalnak, valamint a kétegyháza-eleki kitérő vonalnak kiépitését nem tartja szükségesnek már csak azért sem, mert az összekapcsoló vonal nem annyira közigazgatási, mint inkább közforgalmi érdekeket fog szolgálni, mihez a két székhelynek, Aradnak és Gyulának összekapcsolása elegendő lesz.
A cikk eredeti linkje...... 1.
Home
1895   <<   1896   >>   1897
Home
Delizsánsz.