A Szegedi Postaigazgatóság és Magyarország távközlése
a sajtó szemével.
A kezdetektől ... napjainkig.
Történelmi érdekességek.
(1850-1994)


Vasárnapi Ujság - vu_1896_05_31_362p.txt

A HANGTEKHNIKA CSODÁI

Szóló szőlőről, csengő aranyalmáról beszél a népmese; de olyan palotáról, a melynek a falai maguktól muzsikálnak, még ott sincs szó. Ilyen csodát nem ismernek a tündérek; ilyenről nem beszél Scherezáde. Pedig van. Még pedig az ezredévi kiállításon és mindenki megnézheti, a ki érdeklődik a XlX-ik század korszakalkotó vívmányai iránt. Ez a csoda nem más, mint a "Telefon-Hirmondó" pavillonja, a mely ott emelkedik a nagy iparcsarnok éjszaki kapujánál.

         

Már az épület maga nagyon csinos. Hasonlít egy kis kápolnához, és a csalódást még emelik a nehéz tölgyfa padok, a melyekben hallgatók ülnek. Köröskörül mindenütt hallgató-kagylók vannak a falakra függesztve, s ha fülünkhöz teszszük valamelyiket, majd a legfrissebb politikai, színházi és napi híreket halljuk; majd zene csendül fülünkbe, és alig végzi Jókai Mór az ő szép csengésű hangján a szegény gazdagokról szóló költeményét, már Szilágyiné-Bárdossy Ilona, a magyar királyi opera tagja kezdi Valery Violetta bordalát énekelni; utána ismét más, Kenedich, a népszínház tagja, kezdi rá erős tenorján a Grenicheux áriáját: "Szállj ifjú, bátran ..." És ez mind csak kezdet, mert az ármányos fonográf egymás után adja vissza a magyar királyi opera, a népszínház és a főváros többi színházai legelőkelőbb művészeinek és művésznőinek a hangját, még pedig oly csalódásig híven és tisztán, hogy azt hiszszük, egy nagy hangverseny - teremben vagyunk és ott halljuk az éneket.

Nem utolsó a katona zenekarok játéka sem, a mely hol egy-egy talp alá való keringőt, hol egy harczias indulót zendít rá. A bűvös pavillon láthatatlan rendezője pedig Szvetics Emil, a "Telefon-Hirmondó" tekhnikai igazgatója, a ki bezárkózva egyik mekhanikusával, Hofmannal, dirigálja a tele-fonográfot. Kevés ember tudja, hogy mit jelent ezen idegen hangzású szó; pedig ez minket magyarokat különösen érdekel, mert ez a legújabb magyar találmánynak a neve.

Szvetics Emilnek, a Telefon-Hirmondó műszaki igazgatójának, a kiváló magyar elektro-tekhnikusnak sikerült a fonográfot annyira tökéletesítenie és javítania, hogy azt, a mit eddig egyszerre csak 8-10 ember hallgathatott, most egyszerre 20,000 ember is hallgathatja. Ezt az érdekes új találmányt mindenki megláthatja a Telefon-Hirmondónak a kiállítás és Ős-Budavár területén levő pavillonjaiban, és meghallgathatja államférfiainkat, a leghíresebb énekeseket, jeles íróinkat, művészeinket, sőt még a katonazenét is.

E napokban Dániel kereskedelemügyi miniszter és a sajtó képviselői tekintették és hallgatták meg ez új találmányt és nagy elismeréssel üdvözölték a feltalálót. A kiállításnak ez a pavillon egyik legérdekesebb látványossága, és a ki csak kimegy a kiállításba, ne mulaszsza el megnézni, illetőleg meghallgatni a tündérmesékbe illő muzsikáló házat.

D'Artagnan.

A cikk eredeti linkje...... 1.
Home
Home
Delizsánsz.
1895   <<   1896   >>   1897