A Szegedi Postaigazgatóság és Magyarország távközlése
a sajtó szemével.
A kezdetektől ... napjainkig.
Történelmi érdekességek.
(1850-1994)


Békés - bekes_1895_03_03_34p.txt

Hírek

A telefon ünnepélyes megnyitása

   - a tényleges megnyitás után természetesen csak szimbolikusan - február 26-ikán volt. - A gyulai központ a törvényhatósági hálózat összes húzalait egymással összeköttetésbe hozva Tallián Béla főispán következő beszédet mondotta a telefonba:

"Hivatalos távollétem folytán csak ma vagyok azon helyzetben, hogy kereskedelmi miniszter úr megbízásiból és nevében a Békés vármegyei távbeszélő hálózatot tényleg megnyissam, annál nagyobb örömmel tesem ezt mert, ezen alkotás úttörő és első az országben, a mely a vármegye minden községét, sőt majdnem minden uradalmi pusztáját egymással összeszeköti és a kultura, közigazgatás, nemzetgazdaság, közbiztonság, ipar és kereskedelem szükségszerű fejlődésének egy hatalmas eszköze lesz; köszönetet mondok a vármegye közönségének, a községeknek és a hálózat létesülését anyagi áldozattal előmozdítóknak áldozatkészségükért, a vármegye alispánjának pedig tevékeny támogatásáért."

- "Üdvözlöm az előfizetőket s a vármegyei hálózatot a közhasználatnak átadom." -

A főispán megnyitó beszéde után sok éljenzés hangzott fel, ennek lecsillapulása után pedig dr Fábry Sándor alispán a következő szavakat mondotta a távbeszélőn: "A midőn ő méltósága, a vármegye főispánja átadja a közhasználatnak a törvényhatósági telefont, kedves kötelességemül tekintem Békésvármegye törvényhatósága képviseletében köszönetemet fejezni ki főispán úr irányában, ki e közhasznú intézmény létesitésének eszméjét felvetette s ez által mintegy annak megteremtőjévé vált, továbbá felkérni ő méltóságát, hogy a vármegye nevében köszönetemet fejezze ki ő excellenciája, a kereskedelmi miniszter úr előtt, ki előzékeny készséggel nyújtott módot arra, hogy a törvényhatósági távbeszélő megyénkben aránylag rövid idő alatt kiépíttessék s ez által közigazgatásunk, közgazdaságunk s közforgalmunk a fejlődés egy hathatós eszközét nyerje meg. Azt vélem, nem lesz érdektelen ez alkalommal közölnöm a távbeszélő kiépítésére vonatkozó egyes főbb momentumokat is. A törvényhatósági bizottság múlt évi február hó 26-án tartott közgyűlésében határozta el a távbeszélő kiépítését és szavazta meg anuak költségeit akként, hogy az oszlopok árát a törvényhatóság viselje, a huzalok árából kilometerenkint 20 frtot és az építéshez szükséges durva munkát pedig a községek fedezzék.. A többi költségek, u. m. a huzalok több költsége, az állomási gépek stb. az állam által voltak fedezendők.

A kereskedelmi miniszter úr hozzájárulván a megye határozataihoz, lelkesültséggel indult meg az előfizetők gyűjtése, minek kedvező eredményét mutatja az, hogy ime 130 előfizetővel nyílott meg most a közhasználatú telefon. A hálózat építési tervezetét Balta Pál miniszteri főmérnök készítette, az oszlopokat a Braun- Czinczár és Löwy e czélra egyesült czégek szállították, s szakadatlan munkálkodással biztosíttatva az épités összes különböző feltételei, a múlt év őszén Darvas Sándor és Weigner Károly távirda főtisztek megkezdték az építést s átlag 160 - 200 munkás állandó alkalmazásával már deczember elejére elkészültek a külső vonalakkal, s a f. év február közepére a belső berendezésekkel. A telefon létesítése a megyei közúti alapnak 14,482 frtba, a községeknek 10,645 frtba került, a magán előfizetőkre vonalaik kiépítése fejében 14,538 frt vettetett ki s a kereskedelmi tárcza ezeken felül az építést vezető főmérnöktől nyert értesülés szerint mintegy 20 - 25,000 frt költséget visel. E szerint a hálózat mindennemű összes költsége 60 - 65,000 frtra tehető. Kétségtelenül nagy kiadás, de meg vagyok győződve, hogy megyénk közigazgatásának tökéletesebbé tételében közgazdaságunk, vagyonosodásunk, közbiztonságunk és kultúránk emelésében meghozza kívánatos kamatait.

- Az Isten áldása kisérje e közhasznú intézmény működését."

A cikk eredeti linkje...... 1.
Home
1894   <<   1895   >>   1896
Home
Delizsánsz.