A Szegedi Postaigazgatóság és Magyarország távközlése
a sajtó szemével.
A kezdetektől ... napjainkig.
Történelmi érdekességek.
(1850-1994)


Szegedi Napló - szn_1895_12_14_298.txt

- A postacsomagok feladása.

Dürr Károly budapesti posta- és távirdaigazgató kővetkező figyelmeztetés közlésére kéri lapunkat a posta csomagok czélszerü csomagolása, helyes czimzése stb. tárgyában.

A karácsonyi és újévi ünnepek alkalmával a postaforgalom az egész országban, de különösen a székes fővárosban rendkívüli mérveket ölt, amelynek akadálytalan és pontos lebonyolítására a t. közönség érdekeinek megóvása végett a szükséges intézkedéseket megtettem.

Intézkedéseim és a posta alkalmazottaknak a terhes szolgálat körül kifejtett legjobb törekvései azonban a kellő sikert csak az esetben biztosithatják, ha a t. közönség a postát nehéz feladatának megoldásában támogatni és a forgalom gyors és pontos labonyolitását elősegíteni szíveskedik ezáltal, hogy a postai küldemények feladására, csomagolásra és a helyes czimzésre nézve fennálló postai szabályok betartása mellett az alább előadottakat figyelemre méltatja.

1. Pénzt legczélszerübb postautalványnyal küldeni. Küldhető azonban szabályszerűen pecsételt levélben is, de más tárgyakkal egybe ceomagolni sem pénzt sem ékszert nem szabad.

2. Csomagolásra faládásra, vesszőből font kosár, viaszos vagy tiszta közönséges vászon; kisebb értékű, csekélyebb sulyu tárgyaknál pedig legalább is erős csomagoló papír használandó. Újságpapírba s e félébe csomsgolt tárgy egyáltalában nem fogadható el. Vászonba vagy papírba a csomagot több rétüen és szorosan kell begöngyölni, göb nelkül zsineggel többszörösen és szorosan átkötni, a zsineg keresztezési pontjait pedig jó minőségű pecsétviaszszal oly módon lepecsételni, hogy az egymásra fektetett vászon, vagy papirrétegek által képezett nyilésokon a tartalomhoz férni ne lehessen. A pecsétolesnél vésett pecsétnyomó használandó.

3. A czimzésnél kiváló gond fordítandó a czimzett vezeték és keresztnevének esetleges elönevének, vagy megkülönböztető jelzésének (pl. ifjabb, özvegy, dr. stb.) továbbá polgári állásának vagy foglalkozásának és lakhelyének pontos kitételére; a Budapest és Bécsbe szóló küldemények czimirataiban ezenkívül a kerület, utcza, házszám, emelet és ajtó jelzés stb. is kiteendő. A rendeltetési hely (vármegye) és ha ott posta nincs, úgy az utolsó posta pontos és olvashetó feljegyzése különösen szükséges.

4. A czimet magára a burkolatra kell írni, de ha ez nem lehetséges, úgy a czim fatáblácskára, bőrdarabra vagy eres lemezpapirra írandó! Ezen czimiralok erős zsineggel vagy dróttal tartósan a csomaghoz kötendők. Papírlapokra irt czimeket mindig egész terjedelmében kell a burkolatra felragasztani s ezen kívül a csomag zsineg-keresztezése a czimiraton legyen. Felette kívánatos, hogy a feladó nevét és lakását, továbbá a czimirat összes adatait magában foglaló czédula a csomagban is elhelyeztessék, hogy azon esetre, ha a burkolaton levő czimirat leesnék és elveszne, vagy pedig olvashatlanná válnék, a bizottsági felbontás után a jelzett czédula alapján a csomagot mégis kézbesíteni lehessen.

Ezen óvintézkedést a t. közönségnek különösen szives figyelmébe ajánlhatom mert azzal a feladott Csomagoknak kézbesitését minden körülmények közt biztosíthatja. Kívánatos továbbá, hogy a feladó nevét és lakását a csomagon levő czimiratnál is felirja.

5. A csomagok tartalma úgy a czimiraton, mint a szállítólevélen is szabatosan és részletesen jelzendő; a Budapestre és Bécsbe szóló csomagokon és szállítóleveleken pedig, ha azok élelmi szereket, vagy fogyasztási adó alá eső tárgyakat tartalmaznak - mennyiségének tüzetes kiírása is szükséges (pl. 1 darab hurka 2 kiló, 1 darab szalonna l,1/2 kiló, 1 darab pulyka 1,1/2 kiló, 2 liter bor stb.) A tartalom ily részletes megjelölése a fogyasztási adó kivetése szempontjából szükséges és a gyors kézbesítést lényegesen előmozdítja.

A csomagolás tartós volta, valamint a czimzés pontossága kiválóan azért fontos, mert a czélszerütlen és hiányos csomagolás, valamint a helytelen és hiányos czimzés következményeiért egyrészt a posta nem szavatol, másrészt pedig a hiányos csomagolás folytán a csomagok útközben könnyen megsérülhetnek, illetve a hiányos czimzés miatt azok vagy általában nem, - vagy csak késedelemniel kézbesithetők.

Felkérem végül a t. közönséget, hogy a karácsonyi ünnepek előtt a postai küldeményeket a székes fővárosban lehetőleg a délelőtti órákban, a vidéken pedig a posták indulása előtt jóval korábban postára adni szíveskedjék, hogy a küldemények összetorlódása kikerülhető és azoknak még a feladás napján késedelem nélkül való továbbítása eszközölhető legyen.Szegedi Napló, 1895. december (18. évfolyam, 287-309. szám)1895-12-14 / 298. szám


A cikk eredeti linkje...... 1.
Home
Home
Delizsánsz.
1894   <<   1895   >>   1896