A Szegedi Postaigazgatóság és Magyarország távközlése
a sajtó szemével.
A kezdetektől ... napjainkig.
Történelmi érdekességek.
(1850-1994)


Békés - bekes_1895_09_29_161p.txt

Hírek

Vívmányok a hirlapírás terén.

Pár év előtt még senki se hitte volna el azt a csodás fejlődést, mit a hírszolgálat terén elértünk. Ma már csak nem szárnyat öltöttek az események, A telefon és távírda idegszálai át és átszövik az országot. A főváros csaknem együtt él az ország és a külföld nagyobb városaival. Minden esemény, a mi a világ négy táján történik, a másik perczben már tovább van adva. Lehetetlenség, hogy ilyen körülmények közt a hírszolgálat is át ne alakuljon. A vidék müvelt közönsége ma már nem elégedhetik meg azzal, hogy csak a déli vagy esteli órákban értesüljön az előző nap eseményeiről. A külföld számos nagy napilapja már akként rendezkedett be, hogy a nap folyamán összegyűjti a nap eseményeit és a késő esteli órákban kinyomatva, hirlappéldányainak ezreit már éjjel szétküldi az országba. Nálunk egyedűl a Magyarország az, mely e modern újítást behozta. Mindaz a mi nappal történik, országgyűlések, más tanácskozások, ülések, tárgyalások, tőzsdei zárlatok, az országnak és külföldnek összes nevezetesebb eseményei a Magyarország-ban már mind közölve és feldolgozva vannak. Úgy hogy a vidék művelt közönsége az éjjeli vonatokkal elszállított példányokat már reggel megkaphatja, és reggel az ország távolabb eső részeiben is a Magyarországból már értesülhet mindenről, a mi az országban és külföldön előző nap történt. Az üzletember, politikus, gazda, hivatalnok és a közügyek iránt érdeklődő minden más művelt ember nagyon jól tudja, hogy mit jelent az: lépést tartani az eseményekkel, kellő időben szerezni mindenről értesülést, nem várni egy félnapot, sokszor egész napot is, mig a nappali posta nagysokára elhozza a tudósításokat. Az ország közönsége teljesen méltányolja a Magyarországnak ezt a nagy újítását, erre vall az az általános rokonszenv és elismerés, amelylyel a Magyarország találkozik. A Magyarország kiadóhivatala kívánatra ingyen küld egy hétig mutatványszámokat. Előfizetési ára egy hóra 1 frt 20 kr., negyedévre 3 frt 50 kr. Az előfizetések postautalványon a Magyarország kiadóhivatalába: Budapest, Sándor utcza 2, küldendők.

A cikk eredeti linkje...... 1.
Home
1894   <<   1895   >>   1896
Home
Delizsánsz.