A Szegedi Postaigazgatóság és Magyarország távközlése
a sajtó szemével.
A kezdetektől ... napjainkig.
Történelmi érdekességek.
(1850-1994)


Szegedi Napló - szn_1895_11_24_281.txt

A tanyai telefon.

László Gyula tanácsnok tanácsi javaslatot terjeszt elő, hogy a várost kössék össze telefon által a külterület közigazgatási pontjaival. Régen érzett hiányt óhajt ezzel a tanács segiteni, mivel a telelőn a külterülettel sok tekintetben megkönnyítené a közigazgatást, melyet a nagy távolság gyakran meg nehezit. A tanácsi javaslat azt czélozza, hogy a külterület összes kulturépületei teletonöszeköttetésben legyenek a város központjával. A városnak 5300 frtot és 800 darab ákáczfa oszlopot kell adni a telefon fölállítására. Ez összeget nem a konverzióból, hanem a 45000 frtos pénztári maradványból fedezné a város.

Kovács János : Megkísérelte-e a város, hogy a telefont az állanmal építtesse ki?

László Gyula tanácsnok, szintén azon nézetben van, hogy a tanyai telefont az állammal kell kiépittetni s ha a közgyűlés elfogadja a tanácsi javaslatot, ez iránt a kereskedelmi minisztériumnál el fog járai. Lehetséges azonban, hogy az állami kiépítés akadályokkal járna, azért arra kéri a közgyűlést, oly megbízást adjon a tanácsnak, hogy a tanyai telefon kiépítése ügyében intézkedjék.

Kovács János indítványozza, hogy a város a telefon hálózatot az állammal készíttesse el, mivel a város megfelelő szakemberek fölött nem rendelkezik. Indítványozza továbbá, hogy a telefonnal kapcsolatosan létesitsenek a külterületen távirda és pósta- hivatalt, természetesen a költségkeretén belül.

Kószó István dr. indítványozza, hogy a telefont vezessék be a tanyai kapitányok házaiba is, mivel ők értesülnek először a külterületen történő dolgokról, mert a nép legelőször őket keresi föl. A tanyai, főkép rossz időben, mig fölkeresi a távollakó orvost, addig baj is történhetik.

Tóth Antalnak ezzel szemben az a nézete, hogy a tanyai kapitányok lakása legtöbbször nem alkalmas a telefon elhelyezésére, sokkal jobb helye volna a telefonnak a tanyai iskolákban, mivel a tanyai iskolák száraz, uj épületek, hozzá a tanyai kapitányok gondozása alatt állnak.

Kószó István dr. indítványát elejti és csatlakozik Tóth Antal indítványához.

László Gyula tanácsnok a külterületi pósta és távirda hivatal kialakítására, valamint a telefonnak a tanyai iskolákba való vezetésére nézve a tanács javaslatot akkor terjeszt a közgyűlés elé, ha az építendő külterületi telefon már számadatokkal fog rendelkezni.

Kéri a tanácsi javaslat elfogadását.Szegedi Napló, 1895. november (18. évfolyam, 261-286. szám)1895-11-24 / 281. számA cikk eredeti linkje...... 1.
Home
Home
Delizsánsz.
1894   <<   1895   >>   1896