A Szegedi Postaigazgatóság és Magyarország távközlése
a sajtó szemével.
A kezdetektől ... napjainkig.
Történelmi érdekességek.
(1850-1994)


Baja - baja_1877_07_22_1p.txt

A közigazgatási bizottság
1877. Julius 9-iki ülése.

(Részlet a cikkből...)

A napirendre került szokásos tanácsi, rendőrkapitányt, közegészségi-, tiszti-ügyészi és árvaszéki kimutatások és néhány nősülhetési s elbocsájtási engedély iránti katonai ügyek elintézése után, melyek érdekeltséget kelteni nem képesek, rendre került Beck Samu bizottsági tag urnak indítványa az iránt, hogy a karriol-postamenet diligence menetre változtassák át; és az éjimenet, melyet a temesvári kir. postaigazgatóság a posta megtámadása folytán nappalira változtatott, át, - ismét helyre állittassék. - Az indítványban felhozatott, miszerint az éji menet átváltoztatása folytán a posta nyári időben 12, téli hónapokban pedig 24 órával későbben érkezik Bajára, mi a közönség, különösen kereskedelem érdekeire igen hátrányos - továbbá hogy a karriol-kocsiban főleg télen - midőn a dunai közlekedés szünetel, a fővárosból vasúton Szabadkáig szállított küldemények el nem férvén, hetekig ott hevernek, a diligence pedig, melyben magánszemélyek is utazhatnak, szerkezeténél fogva, mind málhaszállitás mind biztonság tekintetében alkalmasabb.

Mindezen érvek alapján és annak tekintetbe vétele mellett, hogy az állam kiadásait a magán utasok szállítási dija pótolja, a közmunka és közlekedési minisztériumhoz felterjesztés, a temesvári kir. postaigazgatósághoz pedig átirat tétele határoztatott.

Nunc venimus ad virum fortissinum. - Ki volna ez más, mint az adófelügyelőséget képviselő Duhon Béla ur, - a ki határozati javaslatában egyszer már az adónak nézeteként nem elegendő mennyiségben befolyásáért a tanács ellen a felelősséget is kimondatni kívánta, és minden havi ülésekben, mintha csak "Vorschrift" után dolgoznék, egy és ugyanazon refrainben hangoztatja a tanács fellett Damokles kardjaként fenyegető határozati javaslatait?


......


-----------------------------------------------------------


Meghívás.

A budapesti 4-ik nemzetközi gabona és magvásár f. 6. augusztus 16-án fog megtartatni, melyre az érdekelteket a pesti áru- és értéktőzsde gabona vásári bizottsága ezennel meghívja.

Általános határozatok:

(Részlet a cikkből...)

c) Sürgönyök és levelek fel- és kiadására ezen napon a gabona vásári helyiségekben külön in. k. távirda- és posta hivatal felállittatik. A gabonavásár látogatói, a hozzájok intézett sürgönyök és levelek minél gyorsabban leendő kézbesítése végett, felkéretnek, hogy hozzájuk érkezendő leveleiket és sürgönyeiket "Budapesti gabonavásár" (Budapest Saatmarkt) jelzés mellett cimeztessék.


......

A cikk eredeti linkje...... 1.
Home
Home
Delizsánsz.
1876   <<   1877   >>   1878