A Szegedi Postaigazgatóság és Magyarország távközlése
a sajtó szemével.
A kezdetektől ... napjainkig.
Történelmi érdekességek.
(1850-1994)


Baja - baja_1877_11_25_2p.txt

A közigazgatási bizottság
1877. nov. 12 én tartott ülése.

(Részlet a cikkből...)

A beérkezett s elnökileg, tanácsilag és a rendőrkapitányságnál elintézett ügyek kimutatásának felolvasása és tudomásul vétele után szőnyegre került a temesvári kir. postaigazgatóságnak átirata, melyben constatálva van, hogy a postakocsit megtámadó rablók, ha a csin sikerült volna nekik, nem kevesebbet, mint 77,000 frt állami pénzt cipeltek volna el.

Azt tudjuk, hogy a merénylet megakadályozását nem valamely czélszerű rendőri intézkedésnek, hanem a lövéstől megijedt és a kocsival elszaladt lovak gyors lábainak s igy egészen véletlennek köszönhetni.

Most a posta-igazgatóság úgy intézkedett, hogy éjjel csak a levélposta fog járni, a pénzküldemények nappal továbbittatnak. (Bizony ezt az előzmények után már előbb is megtehette volna.) . .

Baja város tanácsa ezen legutóbbi merénylet előtt alig két héttel előbb felterjesztést tett a ministériumhoz, és figyelmeztetve arra, hogy azon rablók, kik már előbb kétszer megtámadtak a postát, ezt hihetőleg ujabban is fogják ismételni, kérte a ministeriumot oly intézkedés tételére, hogy az éji menetet, főleg nagyobb pénzküldemények alkalmával, az itt tanyázó lovas-katonaság közül két katona lóháton kisérje.

Erre a temesvári posta-igazgatóságtól a legutóbbi merénylet előtt néhány nappal azon cynikus válasz érkezett, hogy a kariolon a kocsis mellett csak egy katonának lévén helye, a tanács kérelme nem teljosithető. - Egy harmadik merényletnek kellett tehát megtörténni, hogy az illetők a pénz-szállitmányok biztossága körül sznnyadozásukból okosabb intézkedés tételére ébredjenek.


.......


A cikk eredeti linkje...... 1.
Home
Home
Delizsánsz.
1876   <<   1877   >>   1878