A Szegedi Postaigazgatóság és Magyarország távközlése
a sajtó szemével.
A kezdetektől ... napjainkig.
Történelmi érdekességek.
(1850-1994)


Békés - bekes_1921_07_20_200p.txt

Újítás a postai pénzkezelés rendjében.

A posta folyó évi junius hó elején pénzfeleslegeinek kezelésébe a vidéki pénzintézeteket is bevonta. A postai pénzforgalomba bevont pénzintézetek, mint a pénzintézeti központ szervei, ennek szavatossága mellett működnek. Ekkép lehetővé vált, hogy a posta pénzfeleslegei minden időveszteség nélkül jutnak el azokba a vidék központokba, ahol azok újból való felhasználása lehetővé válik. A postapénzek ekkép hozzájárulnak a vidéki pénzigényeinek kielégítéséhez s a szervezet központjának módjában áll a pénzfeleslegeket a közvetlen közelből a központból való küldés mellőzésével, a lehető leggyorsabb módon odairányitani, ahol azokra szükség van, amiben a reform nagy közgazdasági jelentősége rejlik. A postai pénzforgalomba bevont pénzintézet valamint jelentkezés esetén a többi helybeli pénzintézetek számlatulajdonosainak címére érkező postautalványok és csekk fizetési utalványok összegét a számlatulajdonos kérelmére nem készpénzzel vagy csekkel, hanem a pénzintézetnél levő számlán való jóváírás utján egyenlíti ki. A jóváírás az utalványok érkeztétől számított 24 óra alatt megtörténik, amiről a számlatulajdonos az utalványszelvények kézbesítése mellett nyomban értesítést nyer s igy a jóváírt összeg felett késedelem nélkül rendelkezhetik. A jóváírás és az arról való értesítés díjmentes. A megbízott vidéki pénzintézet számlatulajdonosai azonfelül mindennemű postai befizetéseket (utalvány, utánvétel, postai megbízás, távbeszélő előf. dij) a saját számlájuk terhére kibocsátott csekkekkel teljesíthetik a postahivatalnál (távirati utalványt ekkép befizetni nem lehet.) A csekk, ha az illető számlán fedezet van, korlátlan összegről szólhat. A csekket fizető felek a postahivatalban soron kívül elégittetnek ki. Mindez a készpénzforgalom kívánatos apasztására vezet be amellett növeli s fellendíti a vidéki pénzintézetek forgalmát. Az újításnak más irányban való célszerű kihasználása is folyamatban van. Így megfontolás tárgyát képezi, hogy a pénzintézetek és vállalatok postai készpénzbefizetéseiket a megbízott pénzintézethez, avagy a jegybank fiókjához teljesítsék s az ott nyert elismervénnyel jelentkezzenek a postahivatalban, ahol az elismervényt befizetésül (készpénz gyanánt) elfogadjak. Hasonlóan tervbe van véve oly esetekben, amidőn a postahivatal pénzkészlettel nem rendelkezik, az ily érkezett utalványok összegeinek a megbízott pénzintézet utján való kiegyenlítése. Ekkép a pénzösszegek ismételt megolvasása kézről-kézre való átadása s az ezzel járó kockázat lesz kikerülhető. Joggal hisszük és reméljük, hogy az érdekelt körök a reform pénzügyi horderejét s az életviszonyokhoz kiható jelentőségét belátva, annak terjesztéséhez és teljes kifejlesztéséhez a posta intencióinak megfelelően teljes erejükkel hozzá fognak járulni.

Gyula, 1921 julius 16-án.

Czóbel.
A cikk eredeti linkje...... 1.
Home
1920   <<   1921   >>   1922
Home
Delizsánsz.